Ogłoszenia 2011

image_pdfimage_print

2011-12-20

Uchwała nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie realizacji w 2011 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji.

więcej

2011-12-07

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi – Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2011-12-07

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Małopolski – w sprawie programu „Komputer dla Homera 2010”.

więcej

2011-12-07

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Małopolski – w sprawie programu „Pegaz 2010”.

więcej

2011-12-07

Informacja Oddziału Małopolskiego PFRON: „Program wyrównywania różnic między regionami II” – składanie, aktualizacja i uzupełnianie wniosków i wystąpień

więcej

2011-12-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie wspiera rodziny zastępcze!

więcej

2011-12-07

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.

więcej

2011-12-07

Ogłoszenie: Biuro Projektu „SamoDZIELNI” zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne szkolenia, staże zawodowe i porady: prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

więcej

2011-12-07

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – informacja o turnusach opiekuńczych.

więcej

2011-12-07

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.

więcej

2011-12-07

Informacja o wynikach naboru – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Radca prawny.

więcej

2011-11-17

Uchwała Nr 170/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.

więcej

2011-11-03

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 03.11.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs komputerowy dla uczestników projektu dla uczestników projektu „Samodzielni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2011-10-24

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 24.10.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2011-10-18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

więcej

2011-10-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.10.2011 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

więcej

2011-10-13

P- 450-3-12/11 – OGŁOSZENIE – Uchwałą nr 144/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego z zakresie pomocy społecznej

więcej

2011-10-13

Uchwała Nr 145/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13.10. 2011r. w sprawie zlecenia realizacji w miesiącu paŸdzierniku i listopadzie 2011 roku specjalistycznych szkoleń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z terenu Powiatu Krakowskiego.

więcej

2011-10-13

Uchwała Nr 144/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 paŸdziernika 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.

więcej

2011-10-13

Uchwała nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13.10.2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej