Ogłoszenia 2011

image_pdfimage_print

2011-12-20

Uchwała nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie realizacji w 2011 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji.

więcej

2011-12-07

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi – Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2011-12-07

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Małopolski – w sprawie programu „Komputer dla Homera 2010”.

więcej

2011-12-07

Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Małopolski – w sprawie programu „Pegaz 2010”.

więcej

2011-12-07

Informacja Oddziału Małopolskiego PFRON: „Program wyrównywania różnic między regionami II” – składanie, aktualizacja i uzupełnianie wniosków i wystąpień

więcej

2011-12-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie wspiera rodziny zastępcze!

więcej

2011-12-07

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.

więcej

2011-12-07

Ogłoszenie: Biuro Projektu „SamoDZIELNI” zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne szkolenia, staże zawodowe i porady: prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

więcej

2011-12-07

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – informacja o turnusach opiekuńczych.

więcej

2011-12-07

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.

więcej