Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

image_pdfimage_print

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz wykonanych zamówień
Wykaz osób
Podwykonawcy
Kraków: świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu W stronę samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 109828 – 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie , Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012634 42 66 wew. 564, faks 012 4234784.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiat.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu W stronę samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie porad prawnych oraz uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących uczestnikami projektu W stronę samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ich otoczenia w wymiarze 80 godzin miesięcznie w dniach od poniedziałku do piątku. Porady będą świadczone według harmonogramu, w którym zostaną ustalone godziny świadczenia porad w poszczególne dni. Harmonogram ustalony zostanie przez zamawiającego i wykonawcę przed zawarciem umowy. Zamówienie będzie realizowane na terenie miasta Krakowa (w dzielnicy Stare Miasto) w lokalu zapewnionym przez zamawiającego. W związku z tym wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z miejscem świadczenia usług. Koszty dojazdu do miejsca realizacji zamówienia ponosi wykonawca.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie określał warunku- ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług prawniczych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zgodnie z art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej -ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, wykazie wykonanych zamówień oraz dokumentach potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie określał warunku- ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada wykształcenie prawnicze oraz jest wpisana na listę radców prawnych lub adwokatów – ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu oraz wykazie osób

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie określał warunku- ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty – załącznik nr 1 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym do podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przetargowych, jeżeli osoba dokonująca tych czynności nie jest wykazana w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym). Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy swojej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie wykonanych zamówień wykonawca wskazał doświadczenie innych podmiotów. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie osób wykonawca wykazał osobę, którą będzie dysponował. Formularz o podwykonawcach – załącznik nr 5. Jeżeli wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, zobowiązany jest do złożenia niniejszego formularza ze stosowną adnotacją np. nie dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą ilości zleconych do sporządzenia umów i dokumentacji (zmniejszenie), terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiat.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kraków, Al. Słowackiego 20, pok. 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 10:15, miejsce: Kraków, Al. Słowackiego 20, pok. 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu w stronę samodzielności współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter