Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej – indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ

image_pdfimage_print

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej – indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy

Kraków: świadczenie usługi szkoleniowej – indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu W stronę samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 236934 – 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie , Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012634 42 66 wew. 564, faks 012 4234784.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiat.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi szkoleniowej – indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu W stronę samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia indywidualnego kursu języka obcego dla nie więcej niż 30 osób – uczestników projektu W stronę samodzielności. Kurs dotyczyć będzie języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferta wykonawcy musi obejmować kurs z zakresu każdego z wymienionych wyżej języków. Stopień zaawansowania poszczególnych osób zostanie określony przez wykonawcę w wyniku czego poszczególne osoby będą brały udział w zajęciach o odpowiednim stopniu zaawansowania. Wykonawca wliczy w cenę kursu koszt nowych podręczników niezbędnych do realizacji kursu. Czas trwania indywidualnego kursu dla każdej osoby wynosi 40 godzin lekcyjnych. UWAGA ! godzina lekcyjna = 45 minut. Zajęcia muszą odbywać, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 20.00. Miejsce realizacji kursu musi znajdować się w mieście Kraków, na terenie dzielnicy I Stare Miasto lub dzielnicy V Krowodrza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie określił tego warunku – Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie określił tego warunku – Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie określił tego warunku – Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie określił tego warunku – Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie określił tego warunku – Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty – załącznik nr 1 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym do podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przetargowych, jeżeli osoba dokonująca tych czynności nie jest wykazana w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym). Formularz o podwykonawcach – załącznik nr 4.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym , terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umowy mogą także wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiat.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kraków, Al. Słowackiego 20, pok. 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 08:30, miejsce: Kraków, Al. Słowackiego 20, pok. 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamówienie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu W stronę samodzielności współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter