Ogłoszenia 2016

image_pdfimage_print

2016-12-22

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póŸn. zm.) Zamawiający, przedstawia informacje z otwarcia ofert – Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póŸn. zm.) na świadczenie usług pocztowych. Załącznik do informacji z otwarcia ofert z 22 grudnia 2016 r.

więcej

2016-12-15

Uchwała Nr 229/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki.

więcej

2016-12-15

Uchwała Nr 230/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2017 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany, Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa, Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina.

więcej

2016-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie -Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2016-12-08

Informacja o wynikach naboru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków – Inspektor Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

więcej

2016-12-08

Informacja w sprawie możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin w kryzysie dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

więcej

2016-12-02

Ogłoszenie o naborze – refernt ds. kadr – Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej

więcej

2016-12-02

Ogłoszenie o naborze – zastępca głównego księgowego – Zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej

więcej

2016-11-03

Uchwała Nr 200/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Powiatu Krakowskiego działających w Gminie Mogilany, Sułoszowa, Skawina oraz powołania Komisji do oceny ofert

więcej

2016-11-03

Uchwała Nr 199/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Powiatu Krakowskiego działających w Gminie Mogilany, Sułoszowa, Skawina

więcej

2016-11-03

Uchwała Nr 197/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2016-11-03

Uchwała Nr 198/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

więcej

2016-10-07

Zarządzenie Nr 72/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 7 paŸdziernika 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ogłaszania i konsultowania projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

więcej

2016-10-06

Uchwała Nr 174/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 paŸdziernika 2016 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

więcej

2016-08-17

Uchwała Nr 199/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Powiatu Krakowskiego działających w Gminie Mogilany, Sułoszowa, Skawina

więcej

2016-06-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie: INSPEKTOR 1 etat od dnia 14.06.2016 roku do dnia 24.06.2016 roku do godz. 15.00.

więcej

2016-06-03

Uchwała nr 102/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2016

więcej

2016-05-05

Uchwała nr 88/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek na zadanie pod nazwą „Wycieczka krajoznawcza z elementami rehabilitacji do Sandomierza dla grupy osób niepełnosprawnych i seniorów”

więcej

2016-04-27

Uchwała Nr 84/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

więcej

2016-04-27

Uchwała Nr 84/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

więcej