Ogłoszenia 2017

image_pdfimage_print

2017-12-29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-29

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.12.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-28

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę – Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-21

Dot. postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne dot. świadczenia usług pocztowych: W dniu 18 grudnia 2017 r. do siedziby zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy do Regulaminu dotyczącego przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający przedstawia w załączeniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

więcej

2017-12-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.12.2017 r. – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-20

Ogłoszenie o zamówieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych

więcej

2017-12-19

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” – Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału w programie pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2018 roku.

więcej

2017-12-19

Uchwała Nr 220/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w 2018 roku.

więcej

2017-12-19

Uchwała Nr 221/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie składania projektów do Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III realizowanych w 2018 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej

2017-12-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dyżury mediacyjne

więcej

2017-12-19

Informacja o wynikach naboru – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – stanowisko: Starszy Księgowy

więcej

2017-12-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza Państwa na Piknik w Domu Pomocy Społecznej Więckowice ul. Słoneczna 3

więcej

2017-12-19

Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji Przetargowej

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 121/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 120/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

więcej

2017-12-04

Uchwała nr 119/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2017.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 95/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 94/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017

więcej

2017-12-04

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

więcej

2017-12-04

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego.

więcej