Ogłoszenia 2017

image_pdfimage_print

2017-12-04

Ogłoszenie – Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FABIA 1.2

więcej

2017-12-04

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

więcej

2017-12-04

INFORMACJA O WYNIKU NABORU – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE – Zastępca Głównego Księgowego

więcej

2017-12-04

Ogłoszenie: „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

więcej

2017-12-04

Uchwała nr 3 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2017 roku

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 4 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie składania projektów w 2017 roku do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

2017-12-04

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B i D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

więcej

2017-12-04

Strona www PFRON

więcej

2017-12-04

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 7/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2017-12-04

Załącznik nr 1.1 – KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 6/17 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

więcej

2017-12-04

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

więcej

2017-12-02

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 02.04.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs przyuczający do zawodu – manicure, pedicure dla uczestników projektu „Samodzielni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej