Ogłoszenia 2018

image_pdfimage_print

2018-12-27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – świadczenie usług pocztowych

więcej

2018-12-19

ZP-271-1-1/18 – Zawiadomienie o wyniku postępowania

więcej

2018-12-11

Ogłoszenie o zamówieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2018-12-10

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2019r.

więcej

2018-12-10

Uchwała Nr 283 / 2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie składania projektów do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” realizowanych w 2019 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

2018-12-10

Uchwała Nr 282 / 2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2019 roku

więcej

2018-08-23

Uchwała Nr 214/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim.

więcej

2018-07-19

Uchwała nr 186/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2018-07-19

Uchwała Nr 185/18 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim

więcej

2018-06-21

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

więcej