Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

„Małe granty”

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Hipoterapia i elementy zoo-terapii”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 07.06.2019 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Hipoterapia i elementy zoo-terapii

 

2019-09-22 22:32:57, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/05/31/male-granty/