Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konkurs ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 87/2021
Zarządu Powiatu w Krakowie
z dnia 18 marca 2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2021 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego, przyznania na ten cel dotacji, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 920.), Uchwała Nr XXIII/280/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” oraz art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust 1. pkt 1, ust. 2, art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), art. 36 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 426 ze zm.), § 1, pkt.1 i 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1945), Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań w zakresie:
1) prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
2) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach oraz przyznania na ten cel dotacji.
2. Celem otwartego konkursu ofert jest pomoc osobom niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu krakowskiego w zakresie rehabilitacji społecznej.

§ 2
Na wsparcie realizacji zadań, o którym mowa w § 1, przeznacza się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 3
1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, w składzie:
– Przewodniczący – P. Mirosław Golanko – Sekretarz Powiatu
– Członkowie:
P. Grażyna Tajs-Zielińska – dyrektor PCPR w Krakowie
P. Małgorzata Urbanik – reprezentant organizacji pozarządowych
P. Małgorzata Zięć – dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
Pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie:
P. Agnieszka Biela
P. Danuta Skopińska – Ambroziak
P. Anna Marcińska – Bartkiewicz

§ 4
1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, ustalenia jego zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin/ Zasady pracy Komisji Konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Plik z treścią uchwały wraz z załącznikami: Uchwala Nr 87/2021

Plik z załącznikami numer 2 i 3 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej: Załącznik nr 2 i 3

 

2024-04-12 17:43:46, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/03/23/konkurs-ofert-z-zakresu-rehabilitacji-spolecznej-osob-niepelnosprawnych/