Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Logotypy: Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2021 realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2021 Powiat Krakowski na realizację ww. Programu otrzymał środki w wysokości: 257 313,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W ramach posiadanych środków finansowych istnieje także możliwość pokrycia zakupu środków ochrony osobistej, rozliczenie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej czy  też dojazdu własnym środkiem transportu, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
  2. osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Plakat projektu
Treść alternatywna plakatu:
W górnej części plakatu logotypy: Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Dofinansowanie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzynaście złotych.

2024-04-12 15:31:11, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/07/01/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021/