Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie o konsultacjach i ustalenia szczegółowych zasad konsultowania projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Teks alternatywny do treści Uchwały:

Uchwała Nr 307/2022

Zarządu Powiatu w Krakowie 

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 3 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/391/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podejmuje się konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

§ 2.

Konsultacje będą trwały od 23 września do 3 października 2022 r.

§ 3.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie ankiet.

§ 4.

  1. Informację o przeprowadzeniu konsultacji publikuje się na stronie internetowej:
  2. Starostwa Powiatowego w Krakowie www.powiat.krakow.pl,
  3. Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.krakow.pl,
  4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr.powiat.krakow.pl,
  5. Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego www.uppk.pl.
  6. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

2024-04-12 17:31:08, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/09/23/ogloszenie-o-konsultacjach-i-ustalenia-szczegolowych-zasad-konsultowania-projektu-programu-wspolpracy-powiatu-krakowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-po/