„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

image_pdfimage_print

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków  informuje o możliwości zgłaszania się do programu osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt.7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do ogłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją wynikającą z zapisów Programu należy składać w terminie od   1 marca  2023r w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Aleja Juliusza Słowackiego 20, parter pokój 4.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia będą rozpatrywane po zawarciu przez Powiat Krakowski umowy z Wojewodą Małopolskim oraz otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego.

 Umowa z osobą niepełnosprawną /ewentualnie jej opiekunem prawnym o przyznanie usług  asystenta osobistego zostanie zawarta po spełnieniu kryteriów Programu.

Ponadto informujemy, że usługi asystencji osobistej mogą  w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.  Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, nie będące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt.1 lub 2

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny wskazuje  osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.
W przypadku wskazania osoby do pełnienia funkcji asystenta należy wypełnić załącznik do ogłoszenia pod nazwą Informacje dotyczące osoby wskazanej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego do pełnienia funkcji asystenta osobistego.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,  przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika. Usługi asystencji osobistej będą realizowane  wyłącznie na terenie województwa małopolskiego.

Uczestnik/opiekun prawny, któremu przyznano usługi asystencji osobistej nie ponosi za nie odpłatności.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  planuje się objąć 54 osoby niepełnosprawne w tym:

– 13 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

– 27 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowanym  na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

– 9 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowanym  na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-3 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z zapisami programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 oraz informacjami dotyczącymi programu, które dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem  www.pcpr.powiat.krakow.pl

Załączniki do Programu – do pobrania w wersji WORD:

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter