Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA OSÓB, UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O PRZYZNANIE POMOCY RODZINIE W OPIECE NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W FORMIE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH POBYTU DZIENNEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania do programu Uczestników Programu tj. członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Krakowskiego (ziemskiego) i będzie świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00 ( maksymalnie 12 godzin dla jednej osoby w danym dniu).

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod numerem telefonu 12 397-95-64, 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia oraz pozostałe wymagane dokumenty, które stanowią załącznik do ogłoszenia, należy składać w terminie od 1 marca 2023 do 15 marca 2023 roku za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Aleja Juliusza Słowackiego 20, parter pokój 4.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia będą rozpatrywane po zawarciu przez Powiat Krakowski umowy z Wojewodą Małopolskim oraz otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Ponadto informujemy, że usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub

2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu  o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń  w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Usługą opieki wytchnieniowej planuje się objąć 22 osoby niepełnosprawne, tym:                    

-11 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności

-11 dzieci niepełnosprawnychdo 16 roku życiaz orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt.7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj. konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługa opieki wytchnieniowej nie może być  świadczona przez członków rodziny(na potrzeby realizacji  Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkującej razem z uczestnikiem Programu.

Uczestnik Programu sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na  równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności może dokonać  samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

 Przy wskazaniu osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej należy wypełnić załącznik do ogłoszenia pod nazwą Informacje dotyczące osoby wskazanej do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 oraz informacjami dotyczącymi programu, które dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem  www.pcpr.powiat.krakow.pl

Załączniki do Programu – do pobrania w wersji WORD:

2024-05-22 15:30:35, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/02/23/opieka-wytchnieniowa-edycja-2023/