Ogłoszenia

image_pdfimage_print

2017-12-04

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B i D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

więcej

2017-12-04

Strona www PFRON

więcej

2017-12-04

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 7/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

więcej

2017-12-04

Załącznik nr 1.1 – KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT

więcej

2017-12-04

Uchwała Nr 6/17 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

więcej

2017-12-04

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

więcej

2017-12-02

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 02.04.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej – Kurs przyuczający do zawodu – manicure, pedicure dla uczestników projektu „Samodzielni” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2016-12-22

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póŸn. zm.) Zamawiający, przedstawia informacje z otwarcia ofert – Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póŸn. zm.) na świadczenie usług pocztowych. Załącznik do informacji z otwarcia ofert z 22 grudnia 2016 r.

więcej

2016-12-15

Uchwała Nr 229/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki.

więcej