Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie https://pcpr.powiat.krakow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- opublikowane na stronie informacje w formie skanów zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Grynda - kontaktować można się:
- adres e-mail:pcpr@powiat.krakow.pl,
- numer telefonu 12 39-79-567.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając przy tym termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek przy al. Słowackiego 20 w Krakowie:
Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W części centralnej jest umieszczony dźwig osobowy umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych na każde z pięciu pięter budynku. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Informacje są dostępne na stronie internetowej PCPR w Krakowie: https://pcpr.powiat.krakow.pl/obsluga-przez-tlumacza-jezyka-migowego/

2. Filia ul. Kopernika 13 w Skawinie:
Budynek posiada dźwig osobowy wraz z podjazdem umożliwiający dostęp do pięciu kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Informacje są dostępne na stronie internetowej PCPR w Krakowie: https://pcpr.powiat.krakow.pl/obsluga-przez-tlumacza-jezyka-migowego/

3. Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Cystersów 11 w Krakowie:
Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Informacje są dostępne na stronie internetowej PCPR w Krakowie: https://pcpr.powiat.krakow.pl/obsluga-przez-tlumacza-jezyka-migowego/

Powrót do strony PCPR w Krakowie