Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Samodzielność – Aktywność – Mobilność

„SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!”  – Mieszkanie dla absolwenta.

Program będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 60 miesięcy.

Dofinansowanie wynosi: od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztu najmu, nie więcej jednak niż 100 % miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; od 25 do 42 miesiąca  – 70% kosztu najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztu najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1). posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2). posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą;

3). posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4). złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5). złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność-Aktywność- Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy SOW https://sow.pfron.org.pl/logowanie

„SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!”  – Dostępne mieszkanie.

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością i będzie on realizowany  poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych  i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1). posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

2). złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3). złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

1). oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie z osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

2). orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 Dofinansowanie dotyczy  dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przez budynkiem.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy SOW https://sow.pfron.org.pl/logowanie

2024-06-13 17:51:43, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc/