Turmusy rehabilitacyjne

image_pdfimage_print

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694 ze zm.)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny – wzór wniosku lekarza stanowi załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694 ze zm.)

Podstawa prawna:

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „a” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j. t. ze zm.);

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U.2013.267 j. t. ze zm.).

Termin składania wniosku:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, w pokoju nr 8, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego).

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Dział Rehabilitacji Społecznej, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12 3979570; e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Dokumenty od Wnioskodawcy:

1.Wniosek o dofinansowanie (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – Dz.U.2007.230.1694 ze zm.).

2.Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wzór wniosku lekarza stanowi załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – Dz.U.2007.230.1694 ze zm.).

3.Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

 

Wnioskodawca powinien również dołączyć do wniosku:

1.Kopię pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

2.Oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat.

3.Oświadczenia Wnioskodawcy do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej.

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia: Pisemna informacja o wysokości przyznanego dofinansowania i warunkach jego wykorzystania lub decyzja administracyjna o odmowie dofinansowania.

Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu w Krakowie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Oświadczenie wnioskodawcy, poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Krakowskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Informacje dla Wnioskodawcy:

1.Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

2.Turnusy rehabilitacyjne ze środków PFRON organizowane są wyłącznie na terenie kraju.

3.Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.

4.Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, dokonuje wyboru turnusu sama, zgodnie z  określonymi w orzeczeniu i we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

5.Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów, posiadających wpis do rejestru ośrodków i rejestru organizatorów prowadzących turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, dostępne są na stronie internetowej  www.empatia.mpips.gov.pl

6.Osoba niepełnosprawna będąca uczestnikiem turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, jest zobowiązana zabrać ze sobą aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

7.Dofinansowanie nie obejmuje kosztów uczestnictwa w turnusie, który odbył się przed przyznaniem osobie niepełnosprawnej dofinansowania do turnusu.

8.Dofinansowanie przyznane osobie niepełnosprawnej przekazywane jest na konto wskazanego przez nią organizatora turnusu rehabilitacyjnego, a nie wnioskodawcy. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez PCPR w Krakowie oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie.

9.Kwota przekazywanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

10.Wysokość miesięcznego dochodu obliczana jest w oparciu o przepisy o świadczeniach  rodzinnych, za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Dochód należy podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym. O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

–        50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

–        65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

11.Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie jeden raz w roku kalendarzowym.

12. W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów obniża się wysokość tego dofinansowania o 20 % kwot, o których mowa w ust. 13 lub przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

13. Wysokość dofinansowania wynosi:

a) 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

b) 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności;

c) 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

d) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

e) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Wniosek -> do pobrania
Wniosek lekarza -> do pobrania
Oświadczenie -> do pobrania

Rozporządzenie -> do pobrania