Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Szkolenia dla rodzin zastępczych pracowników RDD

Szkolenia dla rodzin zastępczych pracowników RDD

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia:

1) „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego” kierowane do rodzin zastępczych

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w terminie: 26.09.2019 r. w godzinach 9:00-15:30 w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.

RAMOWY PROGRAM
1. Dziecko i rodzina w świetle wybranych aktów prawnych – m.in. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
2. Prawa i obowiązki rodziny zastępczej
3. Wybrane przypadki w orzecznictwie w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
4. Współpraca interdyscyplinarna w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
5. Porady i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego

 

2) „Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w świetle kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego” kierowane m. in. do pracowników rodzinnych domów dziecka

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w terminach: 24.09.2019 r. (w Krakowie przy ul. Prądnickiej) i 25.09.2019 r. (w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej) w godzinach 9:00-15:30.

RAMOWY PROGRAM
1. Rodzina w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
2. Zadania sądów i kuratorów
3. Zadania jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
4. Wymiary współpracy sądów, kuratorów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
5. Zagadnienia dotyczące odebrania dziecka z rodziny

 

 

Formularz zgłoszeniowy można przesłać: w formie skanu (szkolenia-piecza@rops.krakow.pl), faksem (12 422 06 36 wew. 44), pocztą tradycyjną (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie) lub złożyć osobiście w siedzibie ROPS.

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o kontakt z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, którzy mogą pomóc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz przesłaniu go do ROPS.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie ROPS
1) https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-pn-wybrane-zagadnienia-z-zakresu-prawa-rodzinnego-380.html

2) https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-pn-zadania-sadow-kuratorow-sadowych-oraz-jednostek-oswripz-w-swietle-kodeksu-rodzinnego-i-opiekunczego-381.html

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Przykładowy wypełniony formularz zgłoszeniowy

Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Świadczenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej.

Świadczenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej:

świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej: nie mniej niż 694,00 złotych

– świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka: nie mniej niż 1.052,00 złotych

– dodatek wychowawczy (500+) do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka: 500,00 złotych

dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności: 211,00 złotych

– świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo

– świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo

– dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

– w przypadku rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz rdd: środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową lub rdd na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (…), umieszczonych w tej rodzinie zastępczej lub rdd wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą lub rdd,

– w przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz rdd świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remont

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki:

– ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (nowe zasady):  nie mniej niż 526,00 zł miesięcznie

– ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tzw. stare zasady i wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Zakładów Poprawczych) 30% kwoty podstawy; obecnie to 528,90 zł miesięcznie

Kwota podstawy obecnie: 1763,00 złotych

 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie:

– ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (nowe zasady):

• osoby opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną, a przebywający w tej rodzinie nie mniej niż 3 lata: nie mniej niż 3.470,00 złotych,
• osoby opuszczające rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową RDD, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalna placówkę opiekuńczo-terepeutyczną:
a) nie mniej niż 6.939,00 złotych – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej powyżej 3 lat,
b) nie mniej niż 3.470,00 złotych – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej powyżej przez okres od 2 do 3 lat
c) nie mniej niż 1.735,00 złotych – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej powyżej przez okres poniżej 2 lat, jednak nie krócej niż przez okres roku

– ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tzw. stare zasady i wychowankowie np. Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Zakładów Poprawczych):

• osoby opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną, MOW, zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy:
a) 300 % podstawy w przypadku gdy osoba przebywała w tych formach przez okres powyżej 3 lat,
b) 200% podstawy w przypadku gdy osoba przebywała w tych formach przez okres od 2 do 3 lat,
c) 100% podstawy w przypadku gdy osoba przebywała w tych formach przez okres od 1 roku do 2 lat,

• osoby opuszczające rodzinę zastępczą niespokrewnioną, zawodową, placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:
a) 400 % podstawy w przypadku gdy osoba przebywała w tych formach (z wyjątkiem opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) przez okres powyżej 3 lat ,
b) 400 % podstawy w przypadku gdy osoba przebywała w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
c) 200 % podstawy w przypadku gdy osoba przebywała w tych formach (z wyjątkiem opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) przez okres od 2 do 3 lat,
d) 100 % podstawy w przypadku gdy osoba przebywała w tych formach (z wyjątkiem opuszczających dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) przez okres od 1 roku do 2 lat

Pomoc na zagospodarowanie:

– ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (nowe zasady):
• osoby opuszczające rodzinę zastępczą spokrewnioną, a przebywający w tej rodzinie nie mniej niż 3 lata: nie mniej niż 1.577, 00 złotych może byś w formie rzeczowej, w przypadku osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.154,00 złotych
• osoby opuszczające rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową RDD, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalna placówkę opiekuńczo-terepeutyczną: nie mniej niż 1577,00 złotych – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej powyżej przez okres poniżej 2 lat, jednak nie krócej niż przez okres roku, w przypadku osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.154,00 złotych

– ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tzw. stare zasady i wychowankowie np. Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Zakładów Poprawczych):
• pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy (kwota podstawy obecnie: 1763,00 złotych, 300% = 5.289,00) a w przypadku osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności to równowartość 300% kwoty podstawy, czyli 5.289,00 złotych.

 

 

 

 

 

 

 

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Świadczenie „Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 dla dzieci z pieczy zastępczej w Powiecie Krakowskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 poz.1061), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   9 lipca 2019 r. ( Dz.U. z 2019 poz. 1343), informujemy, że: od 1 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019 można składać wnioski o świadczenie „Dobry Start”  w wysokości 300 złotych.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane  w siedzibie Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  przy ul. Kopernika 13 w Skawinie lub w Krakowie  al. Słowackiego 20   w godzinach od 7.30 -15.30 (wtorek, środa, czwartek i piątek) i od 9.00 –17.00 (w poniedziałek).

osobami uprawnionymi do składania wniosków są rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby usamodzielniane, które zamieszkują na terenie powiatu krakowskiego,

świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia,

świadczenie dobry start przysługuje dzieciom uczącym się w szkole – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,

świadczeniem nie zostaną objęte dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w przedszkolu i w szkole (tzw. zerówka), studenci. Ponadto nie przysługuje ono dzieciom lub osobom uczącym się, jeżeli zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Od dnia 01.08.2019r. świadczenie przysługuje również osobom, które podejmą naukę w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

 

Wnioski można będzie pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub w siedzibie Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie ul. M. Kopernika 13 oraz w Krakowie, al. J. Słowackiego 20, pok. 4, po opublikowaniu ich aktualnej wersji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019r.

 

Druki do pobrania:

Ważne! Należy pobrać wniosek i oświadczenie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Oświadczenie do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2019 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

Opieka wytchnieniowa – Informacje

Opieka wytchnieniowa – Wniosek

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie na piknik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie serdecznie zaprasza rodziny zastępcze Powiatu Krakowskiego, ich podopiecznych oraz podopiecznych instytucjonalnych form pieczy zastępczej na piknik, który odbędzie się w dniu 29.06.2019r. w godzinach 11:00 – 16:00 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach (ul. Słoneczna 3, gmina Zabierzów, dojazd autobusem MPK 278).

 

Plan pikniku 2019

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

„Małe granty”

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Hipoterapia i elementy zoo-terapii”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 07.06.2019 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Hipoterapia i elementy zoo-terapii

 

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2019 roku – nie dotyczy osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

Opieka wytchnieniowa – Informacje

Opieka wytchnieniowa – Wniosek

Terminy turnusów opieki wytchnieniowej

Ankieta kwalifikacja

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Szkolenie dla pracowników RDD „Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór na szkolenie „Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”, kierowane m. in. do pracowników rodzinnych domów dziecka.
Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się w terminach: 19.06.2019 i 29.06.2019 w godzinach 9:00-15:30 w Krakowie przy ul. Prądnickiej.

Dokumenty rekrutacyjne są przyjmowane do 31.05.2019 r. do godz. 15:00. Formularz zgłoszeniowy można przesłać: w formie skanu (szkolenia-piecza@rops.krakow.pl), faksem (12 422 06 36 wew. 44), pocztą tradycyjną (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie) lub złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00).

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o kontakt z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, którzy mogą pomóc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz przesłaniu go do ROPS.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie ROPS http://rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-pn-przemoc-seksualna-wobec-dzieci-i-mlodziezy-345.html

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Czym jest wykorzystanie seksualne.
2. Formy przemocy seksualnej.
3. Przyczyny wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.
4. Skutki doznawania przemocy seksualnej przez dzieci i młodzież.
5. Diagnoza przemocy seksualnej (jak rozpoznać dziecko krzywdzone).
6. Pierwszy kontakt z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie (sposób prowadzenia rozmowy).
7. Gdzie szukać pomocy w sytuacji podejrzenia, iż dziecko jest ofiarą przemocy.

Formularz zgłoszeniowy

Przykładowy wypełniony formularz zgłoszeniowy

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie na grupę wsparcia

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 3.06.2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi trudnościami, pełnią także walor integracyjny i towarzyski, szczególnie zachęcamy więc do udziału.

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza rodziny zastępcze na Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę!” współorganizowany przez Komisję Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w dniu 22 maja 2019 od godziny 11:00.

W ramach w/w obchodów odbędzie się Konferencja „Piecza Zastępcza – kierunek Rodzina”, której towarzyszyć będzie wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i całych rodzin.

Szczegółowe informacje na stronie www.rops.krakow.pl

2020-02-19 01:44:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2019/08/23/szkolenia-dla-rodzin-zastepczych-pracownikow-rdd/