Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury „rozeznania rynku” na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

 tel. (12) 634-42-66                   

 

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury „rozeznania rynku” prowadzonej w trybie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie których wartość jest niższa niż kwota 130 000 zł.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego. Miejsce świadczenia usługi: Centrum Wspierania Rodzin al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. Usługa świadczona będzie w wymiarze 20 godzin miesięcznie w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w dni powszednie od godziny 15.00. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z organizacją miejsca świadczenia usługi. Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji zamówienia.

Usługa winna być świadczona przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku psychologia i posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie związane z udzielaniem poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Okres realizacji zamówienia –  od 1 czerwca 2022 r. do  31 grudnia 2022 r.

III. ZŁOŻENIE OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 12.00. Oferta składana jest w formie elektronicznej tj. skan oferty podpisanej przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl. Ofertę stanowić będzie formularz cenowy uzupełniony przez wykonawcę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

  1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający wybierze wykonawcę, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

                        Cmin

Cof  = ————-  x   100

                         Cx

gdzie:       Cof  – ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę

Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu

Cx –   cena oferty badanej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1).

Kraków, dnia 24 maja 2022  r.

 

Załączniki do pobrania:

1. rozeznanie rynku

2. formularz oferty

3. klauzula rodo

 

 

 

 

2024-04-12 17:36:28, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/05/24/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-procedury-rozeznania-rynku-na-swiadczenie-uslugi-poradnictwa-psychologicznego-i-poradnictwa-rodzinnego-dla-mieszkancow-powiatu-krakowskiego/