Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, ogłasza dodatkowy nabór dla 5 pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne/opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego tj. 17 gmin zainteresowane wsparciem asystenta proszone są  o kontakt  z PCPR w Krakowie pod  nr tel. 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia należy składać w terminie do 14.10.2022r. za pośrednictwem poczty   lub e-mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi,rodzina,instytucje finansowe,wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu /osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
  4. załatwieniu spraw urzędowych;
  5. nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
  7. innych czynnościach związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

i mogą być świadczone przez:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz.  Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna proszona jest o wskazanie ilości godzin świadczenia powyższej usługi, jak również wskazanie osoby, która zgodnie z wyborem osoby niepełnosprawnej może pełnić funkcję asystenta osobistego.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Program oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem:

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2024-04-12 16:10:13, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/10/12/ogloszenie-o-naborze-osob-niepelnosprawnych-ktore-wymagaja-wsparcia-asystenta-osobistego-osoby-niepelnosprawnej-2/