„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022

image_pdfimage_print

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Logotypy

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Słowackiego 20, 30-037 Kraków ponownie informuje o możliwości zgłaszania do programu osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby niepełnosprawne/opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego, to jest 17 gmin zainteresowane wsparciem asystenta mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod numerem telefonu 12 397-95-64, 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do ogłoszenia, należy składać w terminie od  5 maja 2022 roku do 13 maja 2022 roku za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Aleja Słowackiego 20, parter pokój 4, lub mailem na adres kgumula@powiat.krakow.pl.

Dopuszcza się uwzględnienie rozpatrzenia kart zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie jedynie w sytuacji zgłoszenia się do programu mniejszej ilości osób niepełnosprawnych  w stosunku do posiadanej ilości wolnych miejsc.

Decydująca będzie kolejność zgłoszenia osób do programu. Umowa z osobą niepełnosprawną /ewentualnie jej opiekunem prawnym o przyznanie usług  asystenta osobistego zostanie zawarta po spełnieniu kryteriów programu.

Ponadto informujemy, że usługi asystencji osobistej mogą  w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 określa załącznik do ww. ogłoszenia.

 

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

 

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. W przypadku wystąpienia możliwości wskazania osoby do pełnienia funkcji asystenta należy wypełnić załącznik do ogłoszenia pod nazwą Informacje dotyczące osoby wskazanej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego do pełnienia funkcji asystenta osobistego.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy. Usługi asystencji osobistej będą realizowane  na terenie województwa małopolskiego.

Uczestnik/opiekun prawny, któremu przyznano usługi asystencji osobistej nie ponosi za nie odpłatności.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z zapisami programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 oraz informacjami dotyczącymi programu, które dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem  www.pcpr.powiat.krakow.pl

 

Załączniki do Programu – do pobrania w wersji WORD:

1. Nabór-ogłoszenie AOON 2022

2. Zgoda wraz z klauzulą informacyjną AOON

3. Klauzula Ministerstwa AOON

4. Załącznik dot. wskazania asystenta_

5. Zgoda asystenta

6. Potwierdzenie zapoznania się przez asystenta z Klauzulą Ministerstwa AOON

7. Karta zgłoszenia do Programu

8. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu

9. Program-Asystent-osobisty-osoby-niepełnosprawnej-edycja-2022

 

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

 

 

 

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter