Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy

Uchwała Nr 336/2022

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia  13 października 2022r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej,  ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Na podstawie art.  32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), i art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust.2, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327)  art. 25 ust. 1, 4 i 5,  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2268 t.j. ) Uchwały Nr XXXIV/385/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie:

– Zadanie nr 1: Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Mogilany dla 35 uczestników,

– Zadanie nr 2: Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Sułoszowa dla 30 uczestników,

– Zadanie nr 3: Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Skawina dla 36 uczestników.

§ 2

Na realizację zadań, o których mowa w § 1 przeznacza się kwoty:

Zadanie nr 1:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 891.624,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 936.205,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 983.015,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące piętnaście złotych 00/100).

Zadanie nr 2:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 719.352,00 zł (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 755.320,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 793.086,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Zadanie nr 3:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 907.920,00 zł ( słownie: dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 953.316,00 zł ( słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta szesnaście złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 1.000.982,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100).

§ 3

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie, o którym mowa
w § 1, w składzie:

1. Przewodniczący – Tadeusz Nabagło – Członek Zarządu Powiatu w Krakowie

– Członkowie:

2. Małgorzata Zięć – Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa  Powiatowego
w Krakowie,

3. Małgorzata Urbanik  – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

4. Agnieszka Biela  – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Krakowie,

– pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krakowie:

5.  Katarzyna Kapelak-Legut,

6. Kinga Kucińska.

§ 4

  1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej,  ustalenia jego  zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert  określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Regulamin pracy  Komisji Konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść Uchwały wraz z załącznikami do pobrania:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

2024-04-12 17:12:06, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/10/17/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-pomocy-spolecznej-na-prowadzenie-srodowiskowych-domow-samopomocy/