Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

image_pdfimage_print

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego.

Załączniki do procedury: Wniosek.

Podstawa prawna:

1. Art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j. t. ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j. t.);

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U.2013.267 j. t. ze zm.).

 

Termin składania wniosku:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, w pokoju numer 7, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego).

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Dział Rehabilitacji Społecznej, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12 3979567; e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Dokumenty od Wnioskodawcy:

1.Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury).

2.Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

3.Faktura VAT zapłacona gotówką, faktura VAT z przedłużonym terminem płatności, nie krótszym niż 60 dni lub faktura proforma zawierająca między innymi informacje o całkowitym koszcie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środka pomocniczego, kwocie opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, limicie cenowym oraz wymaganym udziale własnym wnioskodawcy wystawiona na:

a) wnioskodawcę,

b) rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku małoletniego dziecka),

c) opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).

4.Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (dotyczy faktur VAT). W przypadku faktur proforma kopia zlecenia potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie lub kopia zlecenia (oryginał do wglądu.

5.Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

 

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia: Pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania lub decyzja administracyjna o odmowie dofinansowania.

Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu w Krakowie uchwały w sprawie określenia rodzajów i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Oświadczenie wnioskodawcy, poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Krakowskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Informacje dodatkowe dla Wnioskodawcy:

1. Wysokość dochodów obliczana jest w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Dochód należy podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym. O dofinansowanie  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

–        50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

–        65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2.Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o plan podziału środków finansowych PFRON przyznawanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Powiecie Krakowskim oraz zasady rozpatrywania wniosków ustalone na dany rok budżetowy.

3. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany

b) do 150% sumy kwoty limitu ceny ustalonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit z zastrzeżeniem ust.4

4. Wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w aparaty słuchowe dla osób, dla których Minister Zdrowia określił limit finansowania ze środków publicznych w wysokości 1.000,00 zł nie może przekroczyć kwoty 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

5.Obejmuje się dofinansowaniem zakupy i przyjmuje do realizacji wnioski o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dzieci i dorosłych) złożone w roku poprzednim, a które nie otrzymały dofinansowania w danym roku ze względu na brak środków finansowych PFRON oraz wnioski złożone w roku bieżącym, a dotyczące zakupów dokonanych w roku poprzednim.

Wniosek -> do pobrania