Obsługa przez tłumacza języka migowego

image_pdfimage_print

Obsługa osób niepełnosprawnych przez tłumacza języka migowego

1. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwana dalej „osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 1, można wnieść pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą innych środków wspierających komunikowanie się dostępnych w PCPR oraz ustnie.
3. Termin realizacji świadczenia liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie do PCPR.
4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się oraz do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
5. Osoba zgłaszająca może zaproponować termin realizacji świadczenia.
6. W przypadku braku możliwości podpisania zgłoszenia, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do dostarczenia po przybyciu do PCPR, w terminie wspólnie ustalonym, dokumentu potwierdzającego jej uprawnienie do wniesienia zgłoszenia.
7. Wzór druku zgłoszenia zamieszcza się na stronie internetowej PCPR, w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR oraz na tablicy ogłoszeń PCPR i jego Filii.

Link do wyciągu z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego: http://www.malopolska.uw.gov.pl/rejestrtlumaczy.aspx

Pobierz druk zgłoszenia: ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE BEZPŁATNEJ POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA PJM, SJM I SKOGN