Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Małe Granty

Działając w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, organizacje pozarządowe z terenu powiatu krakowskiego złożyły wnioski na realizację zadań pn:

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka:

Pliki do pobrania

Tańce w kręgu z elementami choreoterapii i muzykoterapii WORD

Tańce w kręgu z elementami choreoterapii i muzykoterapii PDF

 

Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „BYĆ SZCZĘŚLIWYM:

Pliki do pobrania

Poprawa kondycji psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami WORD

Poprawa kondycji psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami PDF

 

Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach:

Pliki do pobrania

Dogoterapia – by odbudować pewność siebie WORD

Dogoterapia – by odbudować pewność siebie PDF

 

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo:

Pliki do pobrania

Organizacja aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych poprzez udział w Dogoterapii WORD

Organizacja aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych poprzez udział w Dogoterapii PDF

 

Fundacja Mój Sen:

Pliki do pobrania

Poprawa kondycji po covidowej WORD

Poprawa kondycji po covidowej PDF

 

Stowarzyszenie „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE”

Pliki do pobrania

Wzmacniamy nasze zdrowie poprzez aktywność WODR

Wzmacniamy nasze zdrowie poprzez aktywność PDF

 

Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie:

Pliki do pobrania

Aktywizacja uczestników zagrożonych konsekwencjami izolacji na skutek pandemii covid WORD

Aktywizacja uczestników zagrożonych konsekwencjami izolacji na skutek pandemii covid PDF

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 24.09.2021 r.).
Uwagi prosimy składać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: kgrynda@powiat.krakow.pl

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

UWAGA!

INFORMACJA O ZMIANIE SIEDZIBY

POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KRAKOWIE

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie informuje o zmianie swojej siedziby.
Od poniedziałku, 20 września 2021r.,  wszystkie sprawy osób niepełnosprawnych związane z uzyskaniem: orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentujących niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych załatwiane będą  w nowej siedzibie zespołu, mieszczącej się pod adresem:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Krakowie

ul. Cystersów 11

31-553 Kraków

Tymczasowy kontakt telefoniczny pod numerem    504-100-328

 

Nowe numery telefonów zostaną umieszczone na stronie internetowej

www.pcpr.powiat.krakow.pl

 

Ogłoszenie w wersji WORD

Zmiana Siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z NGO

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Konsultacje będą trwały w okresie od 27 sierpnia do 6 września 2021 r. W konsultacjach mogą brać udział uprawnione podmioty działające na terenie powiatu krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu Programu należy składać na załączonym formularzu:

– na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20

– drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu Programu z załączeniu.

Uchwała Nr 285/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 149/2021 Starosty Krakowskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Projekt programu współpracy na rok 2022

 

Załączniki WORD

1_uchwala
2_zarządzenie
3_załącznik_ogłoszenie
4_załącznik_do_ogłoszenia_1_formularz
5_załącznik_do_ogłoszenia_2_program

 

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Logotypy - opis na dole strony

 

ZP-271-2-11/21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

tel. (12) 39-79-564                

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego prowadzonej zgodnie z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na usługę przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

tel. (12) 39-79-564

e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

https://pcpr.powiat.krakow.pl/

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.

Część I – przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka

Część II – przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

Część I. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka.

 1. Miejscem szkolenia będzie Kraków, podmiot szkolący zapewnia salę szkoleniową. Lokal będzie dostosowany do osób z niepełnosprawnością.
 2. W szkoleniu weźmie udział 10 uczestników/uczestniczek.
 3. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o program zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sesje szkoleniowe będą odbywać się w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U.2011 Nr 274, poz. 1620). Będą prowadzone metodą warsztatowo – wykładową i projektową.
 4. Podmiot szkoleniowy obligatoryjnie będzie musiał posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji tego typu szkoleń. Sesje szkoleniowe będą prowadzone wyłącznie przez licencjonowanych trenerów posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe np. na kierunkach psychologia, pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie oraz co najmniej 5–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki objętej przedmiotem zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane przez te osoby uprawnienia, kompetencje i doświadczenie.
 5. Dopuszcza się możliwość szkolenia innym programem zgodnie z założeniami programowymi i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U.2011 Nr 274, poz. 1620), który będzie zawierał co najmniej założenia merytoryczne jak program PRIDE czy RODZINA.
 6. Przewidywany wymiar czasowy szkolenia to 100 godzin szkoleniowych (1 godzina = 60 minut).
 7. Przewiduje się w okresie merytorycznej realizacji zadania od 1.09.2021 r. do 30.11.2021r. organizację 25-ciu sesji szkoleniowych po 4 godziny (10 sesji we wrześniu, 10 sesji w październiku, 5 sesji w listopadzie). Poszczególne dni (powszednie lub soboty/niedziele) oraz godziny (przedpołudniowe/popołudniowe) sesji szkoleniowych będą dostosowane do potrzeb uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych.
 8. Szkolenie prowadzone będzie w formie zapewniającej aktywny udział uczestników/uczestniczek. Przewiduje się podczas poszczególnych sesji szkoleniowych

organizację gier, które w przystępny sposób przybliżą tematykę danego zagadnienia, czy też odgrywanie scenek imitujących poszczególne zdarzenia związane z problematyką prowadzenia rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka.

 1. Podczas szkolenia uczestnicy/uczestniczki nabędą wiedzę dotyczącą następujących tematów:

– elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka;

– regulacje prawne dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

– wiedza na temat specyfiki pieczy zastępczej, jej celu i czasowego charakteru;

– wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej;

– wiedza o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby;

– wiedza o wpływie środowiska wychowania dziecka na jego rozwój i zachowanie;

– umiejętność rozpoznawania potrzeb dziecka oraz ocena sytuacji dziecka;

-organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi

i zaburzeniami zachowania;

-wiedza o: uzależnieniach i ich wpływie na rodzinę, rozpoznawaniu objawów ich występowania, znaczeniu rodziny biologicznej, wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, metodach postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, technikach pokonywania przez dziecko niepowodzeń szkolnych, na temat wpływu pieczy zastępczej na środowisko pieczy zastępczej;

– zapoznanie z doświadczeniami rodzin pełniących już funkcję zastępczych;

-doskonalenie umiejętności opiekuńczych, radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka, metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

 1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia żadna z osób uczestnicząca w programie nie będzie dyskryminowana. Przedmiot zamówienia będzie prowadzony zgodnie z politykami wspólnotowymi dot. równości szans i niedyskryminacji. Wykonawca uwzględni niepełnosprawność uczestników/uczestniczek, będzie unikał przekazu   zawierającego elementy dyskryminujące, ośmieszające, bądź utrwalające stereotypy ze względu na płeć, a także będzie pokazywał kobiety i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach.
 2. Podmiot szkolący zapewni materiały szkoleniowe każdemu z uczestników/ uczestniczek.
 3. Podmiot szkolący zapewni także każdemu z uczestników/uczestniczek catering podczas przerw kawowych, tj. kawa, herbata, woda, chłodny napój, drożdżówka, ciasteczka.
 4. Uczestnicy/ Uczestniczki otrzymają zagwarantowane przez podmiot prowadzący szkolenie świadectwo ukończenia szkolenia oraz zaświadczanie kwalifikacyjne. Fakt nabycia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych przez uczestników weryfikowany będzie w następujących etapach: etap I – Zakres, etap II – Wzorzec, etap III – Ocena, etap IV – Porównanie. Świadectwo ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie kwalifikacyjne otrzyma uczestnik/uczestniczka szkolenia oraz Zamawiający.
 5. Wykonawca zapewni standard szkoleniowy oraz cyfrowy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami tj. materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej będą zgodne ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Materiały szkoleniowe drukowane wykorzystywane podczas szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie języka łatwego do czytania i zrozumienia, używanie czytelnych, bezszeryfowych, powiększonych czcionek.
 6. Wszelkie multimedia prezentowane podczas szkolenia (wideo, nagrania dźwiękowe, infoanimacje itp.) zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie transkrypcji tekstowej.
 7. Prowadzącym szkolenie może być podmiot, który uzyskał decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzającą program szkolenia. Nadto zgodnie ze standardami Programu wymagane jest, by szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej prowadziły 2 osoby – trenerzy mający stosowne uprawnienia (ukończone „Szkolenie zawodowe kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” i/lub kursy uzupełniające, organizowane i prowadzone przez podmiot posiadający uprawnienia do prowadzenia szkoleń kadry trenerskiej).
 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika szkolenia, raportów ze szkolenia oraz list obecności.
 9. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania wszelkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wykorzystując oznaczenia graficzne i słowne wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym z EFS oraz z Programu, m.in. za pomocą:

– logotypu Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu,

– logotypu Rzeczpospolitej Polskiej,

– logotypu województwa małopolskiego,

– logotypu Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS.

 1. Ze względu na trwający stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków szkolenia, w tym środków do dezynfekcji rąk.

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Planowany jest jeden cykl szkolenia.

Okres realizacji zamówienia – od 1.09.2021 r. do 30.11.2021 r.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o spełnienie wymagań zawartych w zapytaniu oraz następujące kryteria:

Cena brutto będąca sumą: ceny za godzinę (60 minut) przeprowadzenia usługi szkolenia + ceny za godzinę (60 minut) najmu sali szkoleniowej – 100 pkt. (100%).

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

                        Cmin

Cof  = ————-  x   100

                         Cx

gdzie:

Cof  – ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę

Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu

Cx –   cena oferty badanej

100 pkt. otrzyma wykonawca którego oferta będzie ważna i będzie zawierać najniższą cenę. Pozostałe ważne oferty zawierające ceny wyższe będą oceniane według powyższego wzoru. Punkty uzyskane w wyniku tych obliczeń (wg wzoru) zostaną następnie przemnożone przez wagę procentową kryterium (100%). Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tą, która będzie ważna i uzyska najwyższą liczbę punktów.

 Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być złożona na Formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Do oferty należy załączyć:

– podpisane przez osobę umocowaną do reprezentacji wykonawcy oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 2. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym zaproszeniu i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Część II. Szkolenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

 1. W szkoleniach weźmie udział 28 uczestników/uczestniczek – 14 rodzin (po 14 uczestników/ uczestniczek w każdej edycji – 7 rodzin).
 2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 3. Miejscem obu szkoleń będzie Kraków, podmiot szkolący zapewnia salę szkoleniową. Lokal będzie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.
 4. Sesje szkoleniowe będą prowadzone wyłącznie przez licencjonowanych trenerów posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe np. na kierunkach psychologia, pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie oraz co najmniej 5–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki objętej przedmiotem zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane przez te osoby uprawnienia, kompetencje i doświadczenie.
 5. Szkolenie będzie odbywać się w formie mini wykładów, warsztatów, a także metodą uczenia się przez doświadczenie – w formie treningu umiejętności. Uczestnicy/Uczestniczki kursu będą pracować aktywnie w małych grupach, m.in. przy
 6. wykorzystaniu „burzy mózgów”, dramy, filmów. Szkolenie pozwoli na podwyższenie kompetencji i umiejętności osób prowadzące rodzinne formy pieczy zastępczej.
 7. Przewidywany wymiar czasowy szkolenia to 32 godziny szkoleniowe na jedną edycję (po 8 godzin na każdy z czterech niżej podanych tematów szkoleniowych) (1 godzina = 60 minut).
 8. Szkolenia mają na celu podwyższenie umiejętności i kompetencji osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej. Zakres tematyczny szkoleń będzie obejmował:

–  Rozwój fizjologiczny i zdrowie dziecka.

– Wpływ środowiska, w którym dziecko się wychowuje na jego rozwój i zachowanie.

– Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka

– Metody postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania i trudności w funkcjonowaniu społecznym i umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

 1. Zajęcia szkoleniowe nie będą kolidować z obowiązkami domowymi – dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych uczestniczących w szkoleniach Wykonawca zagwarantuje opiekę animatora w miejscu szkolenia. Zapewniona zostanie również obecność i pomoc asystenta osób niepełnosprawnych.
 2. Podczas trwania każdej ośmiogodzinnej sesji szkoleniowej dzieci rodziców uczestniczących w szkoleniu będą znajdowały się pod opieką odpowiednio wykwalifikowanej osoby (animatora). Animator zapewni specjalistyczną i kreatywną opiekę nad podopiecznymi tychże rodziców. Animator będzie wypełniał czas dzieciom poprzez inicjację oraz realizację odpowiedniego rodzaju gier i zabaw, łączących zabawę
  z nauką.
 3. Podczas trwania każdej ośmiogodzinnej sesji szkoleniowej zostanie również zapewniona obecność asystenta osób niepełnosprawnych. Wysoce prawdopodobnym jest, że wśród dzieci rodziców uczestniczących w szkoleniu znajdą się dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W takim przypadku asystent osób niepełnosprawnych będzie służył kompleksową pomocą i odpowiednim wsparciem dzieciom z niepełnosprawnościami. Należy dodać, że w razie pojawienia się wszelkich problemów u dziecka, rodzice będą na miejscu i w każdej chwili będą mogli zareagować.
 4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia żadna z osób uczestnicząca w programie nie będzie dyskryminowana. Przedmiot zamówienia będzie prowadzony zgodnie  z politykami wspólnotowymi dot. równości szans i niedyskryminacji. Wykonawca uwzględni niepełnosprawność uczestników/uczestniczek, będzie unikał przekazu  zawierającego elementy dyskryminujące, ośmieszające, bądź utrwalające stereotypy ze względu na płeć, a także będzie pokazywał kobiety i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach.
 5. Podmiot szkolący zapewni materiały szkoleniowe każdemu z uczestników.
 6. Podmiot szkolący zapewni także każdemu z uczestników catering podczas przerw kawowych, tj. kawa, herbata, woda, chłodny napój, drożdżówka, ciasteczka.
 7. Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają zagwarantowane przez podmiot prowadzący szkolenie świadectwo ukończenia szkolenia. Fakt nabycia kompetencji weryfikowany będzie w ramach następujących etapów: etap I – Zakres, etap II – Wzorzec, etap III – Ocena, etap IV – Porównanie. Narzędzie weryfikujące postępy uczestników będą opracowane przez podmiot prowadzący szkolenie. Świadectwo ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie kwalifikacyjne otrzyma uczestnik/uczestniczka szkolenia oraz Zamawiający.
 8. Wykonawca zapewni standard szkoleniowy oraz cyfrowy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami tj. materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej będą zgodne ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Materiały szkoleniowe drukowane wykorzystywane podczas szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie języka łatwego do czytania
  i zrozumienia, używanie czytelnych, bezszeryfowych, powiększonych czcionek.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika szkolenia, raportów ze szkolenia oraz list obecności.
 10. Wszelkie multimedia prezentowane podczas szkolenia (wideo, nagrania dźwiękowe, infoanimacje itp.) zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie transkrypcji tekstowej.
 11. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania wszelkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wykorzystując oznaczenia graficzne i słowne wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym z EFS oraz z Programu, m.in. za pomocą:

– logotypu Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu,

– logotypu Rzeczpospolitej Polskiej,

– logotypu województwa małopolskiego,

– logotypu Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS.

 1. Ze względu na trwający stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków szkolenia, w tym środków do dezynfekcji rąk.

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Planowane są dwa cykle szkolenia:

Okres realizacji zamówienia I edycja – od 1.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Okres realizacji zamówienia II edycja – od 1.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o spełnienie wymagań zawartych w zapytaniu oraz następujące kryteria:

Cena brutto będąca sumą: ceny za godzinę (60 minut) przeprowadzenia usługi szkolenia + ceny za godzinę (60 minut) najmu sali szkoleniowej + ceny za godzinę (60 minut) świadczenia opieki przez animatora dla dzieci + ceny za godzinę (60 minut) świadczenia opieki przez asystenta osób niepełnosprawnych – 100 pkt. (100%).

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

                        Cmin

Cof  = ————-  x   100

                         Cx

gdzie:

Cof  – ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę

Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu

Cx –   cena oferty badanej

100 pkt. otrzyma wykonawca którego oferta będzie ważna i będzie zawierać najniższą cenę. Pozostałe ważne oferty zawierające ceny wyższe będą oceniane według powyższego wzoru. Punkty uzyskane w wyniku tych obliczeń (wg wzoru) zostaną następnie przemnożone przez wagę procentową kryterium (100%). Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tą, która będzie ważna i uzyska najwyższą liczbę punktów.

  Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być złożona na Formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Do oferty należy załączyć:

– podpisane przez osobę umocowaną do reprezentacji wykonawcy oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 2. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym zaproszeniu i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

INFORMACJE WSPÓLNE DLA OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Katarzyna Gumula i Anna Wąsowicz e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl tel.: (12) 39 -79 574

 1. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2021 r.

 1. Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

– w formie pisemnej tj. opatrzoną własnoręcznym podpisem osoby umocowanej do reprezentacji wykonawcy – osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera do siedziby Zamawiającego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pok. 4 w dniach i godzinach pracy Zamawiającego: Poniedziałek 9:00 -17:00, Wtorek -Piątek 7:30-15:30

lub

–  w postaci elektronicznej tj. przesłać mailem na adres|: pcpr@powiat.krakow.pl, skan oferty podpisanej przez osobę umocowaną do reprezentacji wykonawcy.

Oferty otrzymane przez zamawiającego po upływie terminu wyznaczonego na  składanie ofert nie będą rozpatrywane.

 1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Warunki płatności

Termin płatności faktur/rachunków: 14 dni od daty przekazania prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego.

 1. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Szczególne uprawnienia zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i  po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. W przypadku, o  którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne  roszczenia odszkodowawcze.

 1. Zmiana postanowień umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 1. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili uruchamiania procedury,
 2. Okoliczności siły wyższej,
 3. Zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwiązań obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 4. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

 

 1. Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień podobnych.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1).

Kraków, dnia 23 sierpnia 2021 r.

zaproszenie do składania ofert – szkolenia

 

Załączniki do zapytania:

 

 1. formularz oferty zał. 1
 2. klauzule informacyjne zał. 2
 3. załącznik nr 3 oświadczenie
  Treść ogłoszenia wygenerowana za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności – plik PDF.ogłoszenie_65719

  Teks alternatywny do pliku PDF.
  „Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
  prowadzących rodzinne domy dziecka oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących
  rodzinną pieczę zastępczą. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.
  Część I – przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne
  domy dziecka
  Część II – przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
  Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części zamówienia zawiera zaproszenie do
  składania ofert stanowiące załącznik do ogłoszenia.
  Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części I: Planowany jest jeden cykl szkolenia. Okres
  realizacji zamówienia – od 1.09.2021 r. do 30.11.2021 r.
  Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części II: Planowane są dwa cykle szkolenia: Okres
  realizacji zamówienia I edycja – od 1.09.2021 r. do 30.09.2021 r. Okres realizacji zamówienia II
  edycja – od 1.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
  upływem terminu składania ofert.
  Kody CPV
  80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego”

  Logotypy:
  Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
  Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
  Logo Małopolska
  Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

Logotypy - opis na dole strony

ZP-271- 2-11/21                                                                                         Kraków 15.09.2021 r.

 

Wykonawca, który złożył ofertę

Strona internetowa postępowania

 

Dot. procedury zapytania ofertowego prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na usługę przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, że w związku z wycofaniem się Zamawiającego z realizacji projektu RPMP.09.02.01-12-0665/19 – Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Załączniki:

unieważnienie wersja WORD

unieważnienie wersja PDF

 

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi korepetycji.

Logotypy - opis na dole strony

ZP-271-2-12/21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

tel. (12) 39-79-564                 

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie   z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi korepetycji.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi korepetycji z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego dla uczestników/uczestniczek „Programu wsparcia dzieci  i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin” dla 20 uczestników/uczestniczek (tj. po 10 osób na każdą z edycji) w ramach projektu: „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.

Część I – korepetycje z matematyki

Część II – korepetycje z języka angielskiego

Część III – korepetycje z języka niemieckiego

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

 1. Miejscem realizacji usługi korepetytorów będzie budynek znajdujący się w Skawinie przy ul. Mikołaja Kopernika 13 (w którym mieści się Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej PCPR w Krakowie). Budynek przystosowany jest do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z lokalem,
  w którym prowadzone będą korepetycje.
 2. Podczas lekcji dzieci i młodzież do 18 r. ż. będą mogły nadrobić zaległości w nauce, utrwalić zdobytą wiedzę, systematycznie przygotowywać się do egzaminów i klasówek. Korepetycje będą dopasowane indywidualnie do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
 3. Usługa w każdej części zamówienia powinna być świadczona przez osobę posiadającą kompetencje i doświadczenie do prowadzenia korepetycji tj:

Część I – korepetycje z matematyki – posiadanie wyższego wykształcenia z kierunku matematyka oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu,

Część II – korepetycje z języka angielskiego – posiadanie wyższego wykształcenia   na kierunku filologia angielska oraz  co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu lub posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu.

Część III – korepetycje z języka niemieckiego – posiadanie wyższego wykształcenia na kierunku filologia germańska oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu lub posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1 oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane kompetencje i doświadczenie (dotyczy każdej części zamówienia).

 1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia żadna z osób uczestnicząca w programie   nie będzie dyskryminowana. Przedmiot zamówienia będzie prowadzony zgodnie  z politykami wspólnotowymi dot. równości szans i niedyskryminacji. Wykonawca uwzględni niepełnosprawność uczestników/uczestniczek, będzie unikał przekazu   zawierającego elementy dyskryminujące, ośmieszające, bądź utrwalające stereotypy ze względu na płeć, a także będzie pokazywał kobiety i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach.
 2. Przewiduje się organizację przez cały półroczny czas trwania jednej edycji programu 100

godzin korepetycji z każdego z ww. przedmiotów z tym, że w  I edycji w roku 2021 będzie to po 80 godzin, w 2022 r. – po 20 godzin, a w II edycji w 2022 r. – po 80 godzin a w roku 2023 – po 20 godzin.

 1. Wykonawca przygotuje miesięczny plan zajęć z danego przedmiotu, opracowany według stopnia wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży do 18 r.ż. z danego przedmiotu. Powyższy plan zostanie opracowany na pierwszym spotkaniu korepetytora  z uczestnikiem/uczestniczką. Według planu zajęć dzieci i młodzież do 18 r.ż. będą dowożone na lekcje.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika korepetycji, raportów z przeprowadzonych korepetycji oraz list obecności.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania wszelkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wykorzystując oznaczenia graficzne i słowne wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym z EFS oraz z Programu, m.in. za pomocą:

– logotypu Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu,

– logotypu Rzeczpospolitej Polskiej,

– logotypu województwa małopolskiego,

– logotypu Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS.

UWAGA !

Ze względu na trwający stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w przypadku zaostrzenia obostrzeń lub w przypadku indywidualnych potrzeb osób korzystających z oferowanego wsparcia wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia  usługi zdalnie (on-line), a tym samym zobowiązuje się do zapewnienia/posiadania na swoje potrzeby sprzętu komputerowego oraz Internetu w celu świadczenia usługi, a ponadto do wskazania platformy, za pomocą której będzie prowadzone zdalne łączenie się z uczestnikiem/uczestniczką projektu np. skype, zoom, teams. W przygotowanym harmonogramie spotkań on-line określi ich częstotliwość i czas spotkania. Potwierdzeniem uczestniczenia/obecności w zdalnie przeprowadzonej usłudze, przez każdego uczestnika/uczestniczkę programu wsparcia będzie prowadzona korespondencja e-mailowa.

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA(dotyczy każdej części zamówienia)

Planowane są dwa cykle realizacji usługi korepetycji podczas pierwszej i drugiej edycji  programu wsparcia.

Okres realizacji w ramach I edycji: 1.09.2021 r. –  28.02.2022 r.

Okres realizacji w ramach II edycji: 1.09.2022 r. – 28.02.2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT (dotyczy każdej części zamówienia)

Kryteria oceny ofert: cena 100 %

Wykonawca winien podać cenę za godzinę (60 minut) świadczenia usługi.

Zamawiający wybierze wykonawcę, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo czyli ofertę która jest ważna i otrzyma największą ilość punktów wyliczonych z poniższego wzoru.

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

               Cmin

Cof  = ————-  x   100

               Cx

gdzie:

Cof  – ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę

Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w

postępowaniu

Cx –   cena oferty badanej

ZŁOŻENIE OFERTY (dotyczy każdej części zamówienia)

Ofertę należy złożyć do dnia 26.08.2021 r. Oferta składana jest w postaci elektronicznej tj. skan formularza oferty (załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO (dotyczy każdej części zamówienia)

Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1).

Kraków, dnia 23 sierpnia 2021 r.

 

Zaproszenie do składania ofert – korepetycje

formularz oferty zal. 1

klauzule informacyjne zal. 2

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

Logotypy - opis na dole strony

ZP-271- 2-12/21                                                                                         Kraków 15.09.2021 r.

 

Wykonawca, który złożył ofertę

Strona internetowa postępowania

 

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi korepetycji.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, że w związku z wycofaniem się Zamawiającego z realizacji projektu RPMP.09.02.01-12-0665/19 – Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Załączniki:

unieważnienie wersja WORD

unieważnienie wersja PDF

 

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi korepetycji.

Logotypy - opis na dole strony.

ZP-271-2-7/21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

tel. (12) 39-79-564

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi korepetycji.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi korepetycji z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego dla uczestników/uczestniczek „Programu wsparcia dzieci  i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin” dla 20 uczestników/uczestniczek (tj. po 10 osób na każdą z edycji) w ramach projektu: „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.

Część I – korepetycje z matematyki

Część II – korepetycje z języka angielskiego

Część III – korepetycje z języka niemieckiego

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

 1. Miejscem realizacji usługi korepetytorów będzie budynek znajdujący się w Skawinie przy ul. Mikołaja Kopernika 13 (w którym mieści się Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej PCPR w Krakowie). Budynek przystosowany jest do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z lokalem,
  w którym prowadzone będą korepetycje.
 2. Podczas lekcji dzieci i młodzież do 18 r. ż. będą mogły nadrobić zaległości w nauce, utrwalić zdobytą wiedzę, systematycznie przygotowywać się do egzaminów i klasówek. Korepetycje będą dopasowane indywidualnie do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
 3. Usługa w każdej części zamówienia powinna być świadczona przez osobę posiadającą kompetencje i doświadczenie do prowadzenia korepetycji tj:

Część I – korepetycje z matematyki – posiadanie wyższego wykształcenia z kierunku matematyka oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu,

Część II – korepetycje z języka angielskiego – posiadanie wyższego wykształcenia  na kierunku filologia angielska oraz  co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu lub posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu.

Część III – korepetycje z języka niemieckiego – posiadanie wyższego wykształcenia na kierunku filologia germańska oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu lub posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1 oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu tego przedmiotu.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane kompetencje i doświadczenie (dotyczy każdej części zamówienia).

 1. Przy realizacji przedmiotu zamówienia żadna z osób uczestnicząca w programie   nie będzie dyskryminowana. Przedmiot zamówienia będzie prowadzony zgodnie  z politykami wspólnotowymi dot. równości szans i niedyskryminacji. Wykonawca uwzględni niepełnosprawność uczestników/uczestniczek, będzie unikał przekazu   zawierającego elementy dyskryminujące, ośmieszające, bądź utrwalające stereotypy ze względu na płeć, a także będzie pokazywał kobiety i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach.
 2. Przewiduje się organizację przez cały półroczny czas trwania jednej edycji programu 100

godzin korepetycji z każdego z ww. przedmiotów z tym, że w  I edycji w roku 2021 będzie to po 80 godzin, w 2022 r. – po 20 godzin, a w II edycji w 2022 r. – po 80 godzin a w roku 2023 – po 20 godzin.

 1. Wykonawca przygotuje miesięczny plan zajęć z danego przedmiotu, opracowany według stopnia wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży do 18 r.ż. z danego przedmiotu. Powyższy plan zostanie opracowany na pierwszym spotkaniu korepetytora  z uczestnikiem/uczestniczką. Według planu zajęć dzieci i młodzież do 18 r.ż. będą dowożone na lekcje.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika korepetycji, raportów z przeprowadzonych korepetycji oraz list obecności.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania wszelkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wykorzystując oznaczenia graficzne i słowne wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym z EFS oraz z Programu, m.in. za pomocą:

– logotypu Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu,

– logotypu Rzeczpospolitej Polskiej,

– logotypu województwa małopolskiego,

– logotypu Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS.

UWAGA !

Ze względu na trwający stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,

w przypadku zaostrzenia obostrzeń lub w przypadku indywidualnych potrzeb osób korzystających z oferowanego wsparcia wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia  usługi zdalnie (on-line), a tym samym zobowiązuje się do zapewnienia/posiadania na swoje potrzeby sprzętu komputerowego oraz Internetu w celu świadczenia usługi, a ponadto do wskazania platformy, za pomocą której będzie prowadzone zdalne łączenie się z uczestnikiem/uczestniczką projektu np. skype, zoom, teams. W przygotowanym harmonogramie spotkań on-line określi ich częstotliwość i czas spotkania. Potwierdzeniem uczestniczenia/obecności w zdalnie przeprowadzonej usłudze, przez każdego uczestnika/uczestniczkę programu wsparcia będzie prowadzona korespondencja e-mailowa.

 

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA(dotyczy każdej części zamówienia)

Planowane są dwa cykle realizacji usługi korepetycji podczas pierwszej i drugiej edycji  programu wsparcia.

Okres realizacji w ramach I edycji: 1.09.2021 r. –  28.02.2022 r.

Okres realizacji w ramach II edycji: 1.09.2022 r. – 28.02.2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT (dotyczy każdej części zamówienia)

Kryteria oceny ofert: cena 100 %

Wykonawca winien podać cenę za godzinę (60 minut) świadczenia usługi.

Zamawiający wybierze wykonawcę, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo czyli ofertę która jest ważna i otrzyma największą ilość punktów wyliczonych z poniższego wzoru.

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

Cmin

Cof  = ————-  x   100

Cx

gdzie:

Cof  – ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę

Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu

Cx –   cena oferty badanej

ZŁOŻENIE OFERTY (dotyczy każdej części zamówienia)

Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2021 r. Oferta składana jest w postaci elektronicznej tj. skan formularza oferty (załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO (dotyczy każdej części zamówienia)

Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1).

Kraków, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert – korepetycje

formularz oferty zał. 1

klauzule informacyjne zał. 2
Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

Logotypy - opis na dole strony

ZP-271- 2-7/21                                                                                           Kraków 23.08.2021 r.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

Strona internetowa postępowania

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi korepetycji .

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w zakresie wszystkich trzech części zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej w każdej z części zamówienia przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i kwota ta nie może zostać zwiększona.

 

wynik

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi poradnictwa prawnego.

Logotypy - opis na dole strony.

ZP-271-2-5/21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

tel. (12) 39-79-564

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi poradnictwa prawnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa prawnego dla 20 uczestników/uczestniczek „Programu wsparcia dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin (tj. po 10 osób na każdą z edycji) w ramach projektu: „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”.

 1. Miejscem realizacji usługi poradnictwa prawnego będzie budynek znajdujący się w Skawinie przy ul. Mikołaja Kopernika 13 (w którym mieści się Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej PCPR w Krakowie). Budynek przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych  z lokalem, w którym prowadzona będzie usługa poradnictwa prawnego.
 2. Usługa powinna być świadczona przez osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług poradnictwa prawnego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane uprawnienia i doświadczenie.
 3. Celem indywidualnych spotkań jest pomoc prawna w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji lub wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych. Pomoc będzie dopasowana tematycznie do potrzeb uczestników.
 4. Usługa poradnictwa prawnego zostanie zrealizowana w ramach dwóch edycji programu wsparcia. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się realizację 60 godzin (30 godzin na każdą edycję) poradnictwa prawnego.
 5. Przewidywane są dyżury prawników przez 5 godzin w każdym miesiącu trwania programu tj. 30 godzin w każdej edycji z tym, że w I edycji w roku 2021 będzie to 20 godzin, w 2022 r. – 10 godzin, a w II edycji w 2022 r. – 20 godzin a w roku 2023 – 10 godzin.
 6. Przy realizacji przedmiotu zamówienia żadna z osób uczestnicząca w programie nie będzie dyskryminowana. Przedmiot zamówienia będzie prowadzony zgodnie  z politykami wspólnotowymi dot. równości szans i niedyskryminacji. Wykonawca uwzględni niepełnosprawność uczestników/uczestniczek, będzie unikał przekazu  zawierającego elementy dyskryminujące, ośmieszające, bądź utrwalające stereotypy ze względu na płeć, a także będzie pokazywał kobiety i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika wraz z listą obecności ze świadczonej usługi.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania wszelkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wykorzystując oznaczenia graficzne i słowne wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym z EFS oraz z Programu, m.in. za pomocą:

– logotypu Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu,

– logotypu Rzeczpospolitej Polskiej,

– logotypu województwa małopolskiego,

– logotypu Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS.

UWAGA !

Ze względu na trwający stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,

w przypadku zaostrzenia obostrzeń lub w przypadku indywidualnych potrzeb osób korzystających z oferowanego wsparcia wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia  usługi zdalnie (on-line), a tym samym zobowiązuje się do zapewnienia/posiadania na swoje potrzeby sprzętu komputerowego oraz Internetu w celu świadczenia usługi, a ponadto do wskazania platformy, za pomocą której będzie prowadzone zdalne łączenie się z uczestnikiem/uczestniczką projektu np. skype, zoom, teams. W przygotowanym harmonogramie spotkań on-line określi ich częstotliwość i czas spotkania. Potwierdzeniem uczestniczenia/obecności w zdalnie przeprowadzonej usługi, przez każdego uczestnika/uczestniczkę programu wsparcia będzie prowadzona korespondencja e-mailowa.

 

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
79111000-5
Usługi w zakresie doradztwa prawnego

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Planowane są dwa cykle realizacji usługi poradnictwa prawnego podczas pierwszej i drugiej edycji  programu wsparcia.

Okres realizacji w ramach I edycji: 1.09.2021 r. –  28.02.2022 r.

Okres realizacji w ramach II edycji: 1.09.2022 r. – 28.02.2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: cena 100 %

Wykonawca winien podać cenę za godzinę (60 minut) świadczenia usługi.

Zamawiający wybierze wykonawcę, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo czyli ofertę która jest ważna i otrzyma największa ilość punktów wyliczonych z poniższego wzoru.

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

Cmin

Cof  = ————-  x   100

Cx

gdzie:

Cof  – ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę

Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu

Cx –   cena oferty badanej

ZŁOŻENIE OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2021 r. Oferta składana jest w postaci elektronicznej tj. skan formularza oferty (załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1).

Kraków, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert – prawnik

formularz oferty zał. 1

klauzule informacyjne zał. 2
Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

ZP-271- 2-5/21                                                                                           Kraków 20.08.2021 r.

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi poradnictwa prawnego.

Zamawiający informuje, o modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert i formularzu oferty (załącznik nr 1) w następującym zakresie:

W zaproszeniu jest:

Usługa powinna być świadczona przez osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług poradnictwa prawnego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane uprawnienia i doświadczenie.

W zaproszeniu powinno być:

Usługa powinna być świadczona przez osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług poradnictwa prawnego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane uprawnienia i doświadczenie.

W formularzu oferty jest:

Niniejszym oświadczam, że posiadam uprawnienia radcy prawnego oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług poradnictwa prawnego i na żądanie Zamawiającego zobowiązuję się udokumentować posiadane uprawnienia i doświadczenie.

W formularzu oferty powinno być:

Niniejszym oświadczam, że posiadam uprawnienia radcy prawnego/adwokata oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług poradnictwa prawnego i na żądanie Zamawiającego zobowiązuję się udokumentować posiadane uprawnienia i doświadczenie.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuża termin złożenia ofert do dnia 23.08.2021 r.

Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian.

 

Zmiana treści zaproszenia do składania ofert

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

Logotypy - opis na dole strony

 

ZP-271- 2-5/21                                                                                           Kraków 24.08.2021 r.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

Strona internetowa postępowania

 

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi poradnictwa prawnego.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi poradnictwa prawnego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Aneta Jaroszczyk Kancelaria Radcy Prawnego ul. Wspólna Droga 5/1, 04-345 Warszawa,.

UZASADNIENIE

Oferta uznana za ważną i najkorzystniejszą.

 

Nr
oferty
Firmy i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie
Ilość punktów w kryterium

Cena brutto oferty

1 Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Uszpulewicz
ul. Juliusza Słowackiego 3/1
58-300 Wałbrzych
50, 00 pkt.
2 Aneta Jaroszczyk Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wspólna Droga 5/1
04-345 Warszawa
100 pkt.
3 Łukasz Wańczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Cypriana Kamila Norwida 14
33-111 Koszyce Wielkie.
67,11 pkt.

wynik

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

Logotypy - opis na dole strony

ZP-271- 2-5/21                                                                                           Kraków 15.09.2021 r.

 

Wykonawca, który złożył ofertę

Strona internetowa postępowania

 

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi poradnictwa prawnego.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, że w związku z wycofaniem się Zamawiającego z realizacji projektu RPMP.09.02.01-12-0665/19 – Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Załączniki

unieważnienie wersja WORD

unieważnienie wersja PDF

 

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

 

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenia przez psychologa zajęć grupowych.

Logotypy - opis na dole strony.

ZP-271-2-6/21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

tel. (12) 39-79-564

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenia przez psychologa zajęć grupowych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenia przez psychologa zajęć grupowych dla 20 uczestników/uczestniczek „Programu wsparcia dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin (tj. po 10 osób na każdą z edycji) w ramach projektu: „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”.

 1. Miejscem realizacji usługi poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenia przez psychologa zajęć grupowych będzie budynek znajdujący się w Skawinie przy ul. Mikołaja Kopernika 13 (w którym mieści się Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej PCPR w Krakowie). Budynek przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z lokalem,
  w którym prowadzona będzie usługa.
 2. Usługa powinna być świadczona przez osobę posiadającą wyższe wykształcenie na kierunku psychologii oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług poradnictwa psychologicznego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane kompetencje i doświadczenie.
 3. Podczas indywidualnych spotkań z psychologiem przewidziana jest pomoc psychologiczna w zakresie poprawy kondycji psychicznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Pomoc będzie dopasowana tematycznie do potrzeb uczestników/uczestniczek.
 4. Usługa poradnictwa psychologicznego zostanie zrealizowana dwa razy – podczas pierwszej i podczas drugiej edycji programu wsparcia. W ramach realizacji usługi zostanie zamówionych 360 godzin (180 godzin na edycję) poradnictwa psychologicznego, z tym, że w I edycji w roku 2021 będzie to 120 godzin, w 2022 r. – 60 godzin, a w II edycji
  w 2022 r. – 120 godzin a w roku 2023 – 60 godzin.
 5. Przewidywane są dyżury psychologów przez 30 godzin w każdym miesiącu trwania programu.
 6. Podczas grupowych spotkań z psychologiem, których celem jest utworzenie grupy wsparcia rozwiązywane będą wszelkiego rodzaju problemy wychowawcze osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Możliwa będzie wymiana doświadczeń, czy też nabycie porady specjalisty.
 7. Przewidywana jest organizacja 10–ciu godzinnych spotkań grupowych w każdej edycji, z tym, że w  I edycji w roku 2021 będzie to 8 godzin, w 2022 r. – 2 godziny, a w II edycji
  w 2022 r. – 8 godzin, a w roku 2023 – 2 godziny.
 8. Przy realizacji przedmiotu zamówienia żadna z osób uczestnicząca w programie nie będzie dyskryminowana. Przedmiot zamówienia będzie prowadzony zgodnie  z politykami wspólnotowymi dot. równości szans i niedyskryminacji. Wykonawca uwzględni niepełnosprawność uczestników/uczestniczek, będzie unikał przekazu   zawierającego elementy dyskryminujące, ośmieszające, bądź utrwalające stereotypy ze względu na płeć, a także będzie pokazywał kobiety i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika wraz z listą obecności ze świadczonej usługi.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania wszelkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wykorzystując oznaczenia graficzne i słowne wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym z EFS oraz z Programu, m.in. za pomocą:

– logotypu Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu,

– logotypu Rzeczpospolitej Polskiej,

– logotypu województwa małopolskiego,

– logotypu Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS.

UWAGA !

Ze względu na trwający stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,

w przypadku zaostrzenia obostrzeń lub w przypadku indywidualnych potrzeb osób korzystających z oferowanego wsparcia wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia  usługi zdalnie (on-line), a tym samym zobowiązuje się do zapewnienia/posiadania na swoje potrzeby sprzętu komputerowego oraz Internetu w celu świadczenia usługi, a ponadto do wskazania platformy, za pomocą której będzie prowadzone zdalne łączenie się z uczestnikiem/uczestniczką projektu np. skype, zoom, teams. W przygotowanym harmonogramie spotkań on-line określi ich częstotliwość i czas spotkania. Potwierdzeniem uczestniczenia/obecności w zdalnie przeprowadzonej usługi, przez każdego uczestnika/uczestniczkę programu wsparcia będzie prowadzona korespondencja e-mailowa.

 

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Planowane są dwa cykle realizacji usługi poradnictwa psychologicznego podczas pierwszej i drugiej edycji  programu wsparcia.

Okres realizacji w ramach I edycji: 1.09.2021 r. –  28.02.2022 r.

Okres realizacji w ramach II edycji: 1.09.2022 r. – 28.02.2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: cena 100 %

Wykonawca winien podać cenę za godzinę (60 minut) świadczenia usługi.

Zamawiający wybierze wykonawcę, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo czyli ofertę która jest ważna i otrzyma największa ilość punktów wyliczonych z poniższego wzoru.

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

Cmin

Cof  = ————-  x   100

Cx

gdzie:

Cof  – ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę

Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu

Cx –   cena oferty badanej

ZŁOŻENIE OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2021 r. Oferta składana jest w postaci elektronicznej tj. skan formularza oferty (załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1).

Kraków, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert – psycholog

formularz oferty zał. 1

klauzule informacyjne zał. 2

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

Logotypy - opis na dole strony

ZP-271- 2-6/21                                                                                           Kraków 23.08.2021 r.

 

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę

Strona internetowa postępowania

 

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenia przez psychologa zajęć grupowych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenia przez psychologa zajęć grupowych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez FUNDACJA „PSYCHOCENTER” ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz.

UZASADNIENIE

Oferta uznana za ważną i najkorzystniejszą.

Nr
oferty
   Firmy i adresy wykonawców,  którzy
złożyli oferty w terminie
Ilość punktów w kryterium

Cena brutto oferty

1 Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO
68-200 Żary ul. Śródmiejska 4A
74,75 pkt.
2 FUNDACJA „PSYCHOCENTER”
Ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz,
100 pkt.
3 GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.
z siedzibą w Jędrzejowie
filia: 27-400 Ostrowiec Św.
ul. Sandomierska 26a
 94,06 pkt.

 

wynik

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

Logotypy - opis na dole strony

ZP-271- 2-6/21                                                                                           Kraków 15.09.2021 r.

  

Wykonawca, który złożył ofertę

Strona internetowa postępowania

 

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenia przez psychologa zajęć grupowych.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, że w związku z wycofaniem się Zamawiającego z realizacji projektu RPMP.09.02.01-12-0665/19 – Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Załączniki:

unieważnienie wersja WORD

unieważnienie wersja PDF

 

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi terapeuty uzależnień.

Logotypy - opis na dole strony.

ZP-271-2-8/21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

tel. (12) 39-79-564

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi terapeuty uzależnień.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia przez terapeutę uzależnień dla 20 dorosłych uczestników/uczestniczek „Programu wsparcia dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin (tj. po 10 osób na każdą z edycji) w ramach projektu: „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”.

 1. Miejscem realizacji usługi terapeuty uzależnień będzie budynek znajdujący się w Skawinie przy ul. Mikołaja Kopernika 13 (w którym mieści się Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej PCPR w Krakowie). Budynek przystosowany jest do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z lokalem,
  w którym prowadzona będzie terapia uzależnień.
 2. Usługa powinna być świadczona przez osobę posiadającą kompetencje do prowadzenia specjalistycznej terapii uzależnień oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadane kompetencje i doświadczenie.
 3. Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą możliwe będzie zainicjowanie i utrzymanie zmian w kierunku procesu zdrowienia osoby uzależnionej oraz wzbudzanie prozdrowotnej postawy życiowej, a będącej osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub w tym osobą z niepełnosprawnością.
 4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia żadna z osób uczestnicząca w programie nie będzie dyskryminowana. Przedmiot zamówienia będzie prowadzony zgodnie  z politykami wspólnotowymi dot. równości szans i niedyskryminacji. Wykonawca uwzględni niepełnosprawność uczestników/uczestniczek, będzie unikał przekazu  zawierającego elementy dyskryminujące, ośmieszające, bądź utrwalające stereotypy ze względu na płeć, a także będzie pokazywał kobiety i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach.
 5. Przewidywane są indywidualne sesje z terapeutą uzależnień przez 20 godzin w każdym miesiącu trwania programu tj. 120 godzin w każdej edycji, z tym, że w I edycji w roku 2021 będzie to 80 godzin, w 2022 r. – 40 godzin, a w II edycji w 2022 r. – 80 godzin, a w roku 2023 – 40 godzin.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika wraz z listą obecności ze świadczonej usługi.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania wszelkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wykorzystując oznaczenia graficzne i słowne wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym z EFS oraz z Programu, m.in. za pomocą:

– logotypu Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu,

– logotypu Rzeczpospolitej Polskiej,

– logotypu województwa małopolskiego,

– logotypu Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS.

UWAGA !

Ze względu na trwający stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,

w przypadku zaostrzenia obostrzeń lub w przypadku indywidualnych potrzeb osób korzystających z oferowanego wsparcia wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia  usługi zdalnie (on-line), a tym samym zobowiązuje się do zapewnienia/posiadania na swoje potrzeby sprzętu komputerowego oraz Internetu w celu świadczenia usługi, a ponadto do wskazania platformy, za pomocą której będzie prowadzone zdalne łączenie się z uczestnikiem/uczestniczką projektu np. skype, zoom, teams. W przygotowanym harmonogramie spotkań on-line określi ich częstotliwość i czas spotkania. Potwierdzeniem uczestniczenia/obecności w zdalnie przeprowadzonej usłudze, przez każdego uczestnika/uczestniczkę programu wsparcia będzie prowadzona korespondencja e-mailowa.

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Planowane są dwa cykle realizacji usługi terapeuty uzależnień podczas pierwszej i drugiej edycji  programu wsparcia.

Okres realizacji w ramach I edycji: 1.09.2021 r. –  28.02.2022 r.

Okres realizacji w ramach II edycji: 1.09.2022 r. – 28.02.2023 r.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: cena 100 %

Wykonawca winien podać cenę za godzinę (60 minut) świadczenia usługi.

Zamawiający wybierze wykonawcę, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo czyli ofertę która jest ważna i otrzyma największa ilość punktów wyliczonych z poniższego wzoru.

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

               Cmin

Cof  = ————-  x   100

               Cx

gdzie:

     Cof  – ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę

     Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu

     Cx –   cena oferty badanej

ZŁOŻENIE OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2021 r. Oferta składana jest w postaci elektronicznej tj. skan formularza oferty (załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1).

Kraków, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert – terapeuta

formularz oferty zał. 1

klauzule informacyjne zał. 2

Zmiana treści zaproszenia do składania ofert

Logotypy - opis na dole strony.

ZP-271- 2-8/21                                                                                           Kraków 13.08.2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi terapeuty uzależnień

Zamawiający informuje, o modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert w następującym zakresie:

W zaproszeniu jest:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia przez terapeutę uzależnień dla 20 dorosłych uczestników/uczestniczek „Programu wsparcia dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin (tj. po 10 osób na każdą z edycji) w ramach projektu: „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”. 

W zaproszeniu powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia przez terapeutę uzależnień dla 20 dorosłych i dzieci uczestników/uczestniczek „Programu wsparcia dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin (tj. po 10 osób na każdą z edycji) w ramach projektu: „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”. 

Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian.

 

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

Logotypy - opis na dole strony

ZP-271- 2-8/21                                                                                           Kraków 23.08.2021 r.

Wykonawca, który złożył ofertę

Strona internetowa postępowania

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi terapeuty uzależnień.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania rynku na świadczenie usługi terapeuty uzależnień jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Ośrodek Nauczania Języków Obcych „JĘZYKI ŚWIATA” ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok.

UZASADNIENIE

Oferta uznana za ważną i najkorzystniejszą.

Nr
oferty
Firmy i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie
Ilość punktów w kryterium

Cena brutto oferty

1 Ośrodek Nauczania Języków Obcych
„JĘZYKI ŚWIATA” ul. Sienkiewicza 49,
15-002 Białystok
100 pkt.

 

wynik

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

Logotypy - opis na dole strony

 

ZP-271- 2-8/21                                                                                           Kraków 15.09.2021 r.

 

Wykonawca, który złożył ofertę

Strona internetowa postępowania

 

Dot. procedury rozeznania rynku prowadzonej zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na świadczenie usługi terapeuty uzależnień.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, że w związku z wycofaniem się Zamawiającego z realizacji projektu RPMP.09.02.01-12-0665/19 – Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Załączniki:
unieważnienie wersja WORD

unieważnienie wersja PDF

 

Logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Logo Małopolska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

 

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała nr 275/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

Uchwała nr 275/2021

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Logotypy: Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2021 realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2021 Powiat Krakowski na realizację ww. Programu otrzymał środki w wysokości: 257 313,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W ramach posiadanych środków finansowych istnieje także możliwość pokrycia zakupu środków ochrony osobistej, rozliczenie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej czy  też dojazdu własnym środkiem transportu, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 2. osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Plakat projektu
Treść alternatywna plakatu:
W górnej części plakatu logotypy: Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
Dofinansowanie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzynaście złotych.

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała nr 231/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2021

Uchwała nr 231/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 232/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Uchwała Nr 232/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie

Zał 2 Karta merytoryczna indywidualnej oceny ofert

Zał 3 Karta merytoryczna zbiorczej oceny ofert

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 169/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2021 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego, przyznania na ten cel dotacji, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Uchwała Nr 169/2021

Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała nr 162/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2021

Uchwała nr 162/2021

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 149/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

Uchwała Nr 149/2021

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Bezpłatna opieka wyręczająca: 14-dniowy pobyt dla seniorów – Bezpłatny Program Unijny skierowany do Seniorów z Powiatu Krakowskiego

 

Zdjęcie reklamowe projektu

BEZPŁATNA OPIEKA WYRĘCZAJĄCA: 14-DNIOWY POBYT DLA SENIORÓW

Bezpłatny Program Unijny skierowany do Seniorów z Powiatu Krakowskiego

Jesteś opiekunem osoby niesamodzielnej? Projekt Centrum Wsparcia dedykowany jest właśnie Tobie! Zregeneruj siły i odpocznij od codziennych obowiązków — w międzyczasie zespół medyczny Domu Seniora ArmadaClinic w Głogoczowie przez okres do 14 dni otoczy profesjonalną opieką bliską Ci osobę.

Bezpłatna opieka wyręczająca to program unijny, realizowany w ramach projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie”.

Wszystkie oferowane usługi świadczone są bezpłatnie i w całości pokrywane z funduszy unijnych.

Na czym polega bezpłatna opieka wyręczająca?
Projekt ma na celu odciążenie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, którzy każdego dnia podejmują trud opieki swoich bliskich. Pomagają im w codziennych obowiązkach oraz dbają nie tylko o ich zdrowie fizyczne, ale również psychiczne, w tym dobre samopoczucie. To faktyczna, realna i całkowicie bezpłatna opieka, realizowana przez okres do 14 dni.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy?
Głównymi beneficjentami programu unijnego są opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych, którzy przez okres do 14 dni zostaną wyręczeni i zastąpieni w codziennych obowiązkach, wynikających ze sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Jest to czas, w którym będą oni mogli skorzystać z długo wyczekiwanego urlopu, załatwić pilne i od dawna odkładane sprawy, lub też zrelaksować się w zaciszu własnego domu. W międzyczasie zespół medyczny otoczy należytą opieką i wsparciem osobę niesamodzielną oraz przejmie wszystkie obowiązki opiekuna.
W okresie wspominanych dwóch tygodni, w których sprawowana jest opieka zastępcza, osoba niesamodzielna przez cały czas przebywać będzie w Domu Seniora ArmadaClinic w Głogoczowie. Nie jest zatem konieczne, aby każdego dnia przywozić ją do placówki, a następnie odbierać.

Co obejmuje wsparcie dla opiekunów?
W ramach projektu opiekunowie osób niesamodzielnych mogą skorzystać z indywidualnych szkoleń w placówce lub miejscu zamieszkania. Są to spotkania, na których nauczą się wykorzystywania sprzętu rehabilitacyjnego, zasad pielęgnacji osoby leżącej, czy też doboru odpowiedniej diety.
Każdy z opiekunów będzie miał możliwość uzyskania wiedzy z dostępnych form dofinansowania i systemów wsparcia.

W jaki sposób pomagamy osobom niesamodzielnym?
Osobom niesamodzielnym zapewniamy 14-dniowy bezpłatny pobyt wraz z pełnym wyżywieniem, w odpowiednio przystosowanej placówce- Dom Seniora ArmadaClinic Głogoczów. Na miejscu gwarantujemy całodobową opiekę grona specjalistów: fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, a także wsparcie medyczne i pomoc psychologiczną. Podopieczni mogą ponadto korzystać ze wszystkich udogodnień, jakie oferuje obiekt. Jest to m.in. bardzo dobrze wyposażona sala rehabilitacyjna, biblioteka oraz kaplica.

Gdzie realizowany jest projekt?
Opieka Wytchnieniowa realizowana jest w: Dom Seniora ArmadaClinic Głogoczów, znajdującym się niedaleko Krakowa. To specjalistyczna placówka, w pełni przystosowana do potrzeb osób starszych oraz niesamodzielnych lub z niepełnosprawnościami. Brak barier architektonicznych umożliwia każdemu podopiecznemu swobodne i co najważniejsze bezpieczne poruszanie się po całym obiekcie. Cały teren ośrodka jest dodatkowo ogrodzony i monitorowany, z czynną przez całą dobę recepcją.

UWAGA: Nie jest wymagana grupa inwalidzka. Warunkiem jest aby osoba była niesamodzielna.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Skontaktuj się z nami telefonicznie! Dla osób zainteresowanych uruchomiliśmy specjalną infolinię pod numerem (12) 274 95 00. Jesteśmy dostępni w godzinach Pn. – Pt. 9:00-17:00. Zapraszamy do kontaktu!
Dom Seniora ArmadaClinic Głogoczów
Więcej informacji na stronie: www.centrumarmada.pl
Więcej informacji na stronie: www.armadaklinik.pl

WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE SĄ BEZPŁATNIE. PROJEKT TRWA 3 LATA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Plakat – Program CENTRUM WSPARCIA SENIORÓW- dla Powiatu Krakowski

Treść plakatu została zamieszczona bezpośrednio na niniejszej stronie.

Zastosowane na zdjęciu i na plakacie logotypy:
Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie i nazwy Program Regionalny
Logo Małopolska
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Społeczny.

W stopce plakatu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0441/19
Logotyp Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niepesamodzielnych w Głogoczowie
Logotyp ArmadaClinic Domy Seniora

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania chętnych osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany będzie ze środków finansowych pochodzących  z Funduszu Solidarnościowego.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA CHĘTNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania do programu przez opiekunów: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne/opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych, w tym opiekunowie dzieci do 16 roku życia z terenu Powiatu Krakowskiego, to jest 17 gmin zainteresowane wsparciem asystenta proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod numerem telefonu 12 397-95-64, 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do ogłoszenia należy składać w terminie od 27.04.2021r. do 06.05.2021r. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Aleja Słowackiego 20, parter pokój 4, lub mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl. Dopuszcza się uwzględnienie rozpatrzenia kart zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie jedynie w sytuacji zgłoszenia się do programu mniejszej ilości osób niepełnosprawnych  w stosunku do poniższych założeń ogłoszenia.

Decydująca będzie kolejność zgłoszenia osób do programu. Umowa z osobą wskazaną przez osobę niepełnosprawną do  pełnienia funkcji  asystenta osobistego zostanie zawarta po spełnieniu kryteriów programu, zawarciu umowy przez Powiat Krakowski  z Wojewodą Małopolskim oraz otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce na przykład dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe;
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury na przykład muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy;
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 2. osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym na przykład doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wyżej wymienionymi wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z wyżej wymienionymi wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż  30 godzin miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terenie województwa małopolskiego.

Usługą asystenta planuje się objąć:

13 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym: dla 11 osób planuje się przeciętnie do 36 godzin miesięcznie świadczonej usługi, natomiast dla 2 osób przeciętnie do 42 godzin miesięcznie świadczonej usługi;

dla 2 dzieci do 16 roku życia, przeciętnie do 25 godzin miesięcznie świadczonej usługi;

dla 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przeciętnie do 19 godzin miesięcznie świadczonej usługi

przez okres obowiązywania umowy z osobą niepełnosprawną nie dłużej jednak niż do 31.12.2021r.

Osoba niepełnosprawna proszona jest o wskazanie ilości godzin świadczenia powyższej usługi.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

 

Program oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem: www.pcpr.powiat.krakow.pl

 

Karta zgłoszenia

Zgoda osoby świadczącej usługi asystenta

Wersja PDF – Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

 

Treść alternatywna dla powyższego pliku PDF:

Wersja DOCX – Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

 

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie – przetarg ustny

 

Tekst alternatywny zamieszczonego powyżej pliku:

 

Powiat Krakowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20
tel. 12 3979564; fax: 12 4234784

 

ogłasza

przetarg ustny na sprzedaż środków trwałych

Miejsce przetargu:
Przetarg ustny odbędzie się w drodze publicznej licytacji w budynku Starostwa Powiatowego w dniu 26 kwietnia 2021 roku, o godzinie 11.00, w sali numer 100 (I piętro).

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym daty i godziny oględzin (adres: 32-064 Rudawa, Radwanowice 1; numer telefonu komórkowego do kontaktu 503 723 809).

Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych środków trwałych:
– pilarka stołowa MLT 100 MAKITA (rok produkcji 2009),
– piła taśmowa PROMA – PP312 (rok produkcji 2007),
– wiertarka MAKITA HP 1631k

Cena wywoławcza środków trwałych wynosi:
1) 275,00 zł. – pilarki stołowej MLT 100 MAKITA
2) 450,00 zł. – piły taśmowej PROMA – PP312
3) 50,00 zł. – wiertarki MAKITA HP 1631k

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w dniu licytacji w godzinach od 08.00 do 10.00, najpóźniej godzinę przed przetargiem wadium w wysokości 77,50 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych 50/100), w pokoju numer 11 (parter).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.

Szczegółowe informacje udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, pod numerem telefonu 12 3979574.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych oraz tablicy ogłoszeń
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Krakowie.

 

 

 

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konkurs ofert – opieka wytchnieniowa

Uchwała Nr 88/2021
Zarządu Powiatu w Krakowie
z dnia 18 marca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 roku poz. 920 t.j.), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), art. 35a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 426 ze zm.), Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia 3-letniego Programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim” zmienionej Uchwałą Nr XIX/211/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz Uchwały Nr XXIII/280/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieki wytchnieniowej:
Zadanie Nr 1
– organizacja i zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów 20 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia wraz z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych;
Zadanie Nr 2
– zapewnienie opieki wytchnieniowej oraz rehabilitacji społecznej dla rodziców i opiekunów 10 osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia;
Zadanie Nr 3
– organizacja i zapewnienie opieki wytchnieniowej dla opiekunów 10 dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym wraz z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych.

§ 2
Na realizację zadań, o którym mowa w § 1 przeznacza się kwotę:
1) Zadanie Nr 1 – 170 000,00 złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100),
2) Zadanie Nr 2 – 85 000,00 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100),
3) Zadanie Nr 3 – 85 000,00 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

§ 3
Powołuje się Komisję do oceny ofert w konkursie, o którym mowa w § 1 w składzie:
– Przewodniczący – P. Arkadiusz Wrzoszczyk – Wicestarosta
– Członkowie:
1) P.Grażyna Tajs-Zielińska –Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
2) P.Małgorzata Zięć – Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
3) P.Małgorzata Urbanik – reprezentant organizacji pozarządowych

Pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie: P. Agnieszka Biela oraz P. Danuta Skopińska-Ambroziak.

§ 4
1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieki wytchnieniowej w powiecie krakowskim, ustalenie jego zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Plik z treścią uchwały wraz z załącznikami: Uchwala Nr 88/2021

Plik z załącznikami numer 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej: zal 2 KARTY OCENY IND do Uchwały

Plik z załącznikami numer 3 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej: zal 3 KARTA OCENY ZB do Uchwały

 

2024-02-23 21:11:17, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2021/09/17/male-granty-2/