Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej – Aktualizacja.

Logotypy

Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z budżetu państwa

Powiat Krakowski otrzymał dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie wynosi: 3 699 950,00 zł

Całkowita wartość wynosi: 3 699 950,00 zł

Data podpisania umowy: listopad 2023

Środki finansowe zostaną rozdysponowane dla 9 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników w DPS w przeliczeniu na etaty.

Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: 536 465 zł
 2. Dom Pomocy Społecznej w Czernej: 423 149 zł
 3. Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach: 425 318 zł
 4. Dom Pomocy Społecznej w Owczarach: 425 137 zł
 5. Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: 660 475 zł
 6. Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 281 564 zł
 7. Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: 352 844 zł
 8. Dom Pomocy Społecznej w Prusach: 235 834 zł
 9. Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: 359 164 zł.

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026

Uchwała  Nr 282/2023

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1526) oraz uchwały nr XXX/340/2021 Rady Powiatu w Krakowie  z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie  Krakowskim na lata 2021-2026, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026, przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała do pobrania w wersji WORD, wraz z załącznikiem

Potwierdzenie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla DPS)

Uchwała Nr 285/2023

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd  Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Pana Krzysztofa Niedziela – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Batowicach do składania sprawozdań rzeczowo-finansowych, oświadczeń  o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem programu i oświadczeń woli związanych z realizacją
w 2024 roku  programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 w formie opieki całodobowej.

§2

Osoba upoważniona w §1 może składać oświadczenia w imieniu Powiatu Krakowskiego samodzielnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała do pobrania w wersji WORD

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla PCPR)

Uchwała Nr 284/2023

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd  Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Agnieszkę Biela – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Krakowie oraz Panią Katarzynę Kapelak-Legut – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, składania sprawozdań rzeczowo-finansowych, oświadczeń  o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem programu i oświadczeń woli związanych z realizacją w 2024 roku  programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w formie opieki dziennej.

§2

Osoby upoważnione w §1 mogą składać oświadczenia w imieniu Powiatu Krakowskiego samodzielnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała do pobrania w wersji WORD

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Przystąpienie Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Uchwała Nr 283/2023

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) art. 35a ust. 1 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 100 ze zm.) oraz Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przyjętego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.) Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

1. Postanawia się przystąpić w roku 2024 do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej Programem.

2. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności i osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

3. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego.

4. Środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu przekazane zostaną Powiatowi Krakowskiemu na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim.

§2

Realizację programu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz Domowi Pomocy Społecznej w Batowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała do pobrania w wersji WORD

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dotacja celowa na prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS.

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu – prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, polegającego na zagwarantowaniu właściwej opieki nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej w Batowicach, Czernej, Karniowicach, Owczarach i Więckowicach, zgodnie z wyszczególnieniem:

1)   Dom Pomocy Społecznej w Batowicach na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł,

2)   Dom Pomocy Społecznej w Czernej na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł,

3) Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach na wydatki bieżące w wysokości
60 000 zł,

4)   Dom Pomocy Społecznej w Owczarach na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł,

5)   Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł.

Dofinansowanie wynosi: 300 000,00 zł

Wkład własny wynosi: 75.000,00 zł

Data podpisania umowy: październik 2023

Celem przyznania środków jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Treść do pobrania w wersji WORD:

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka na rok 2024

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2023r. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, pokój 11

UWAGA!!! Nowy druk wniosku – do pobrania poniżej.

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

2 listopada 2023 – Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 43/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku, dzień 2 listopada 2023 roku jest dnie wolnym od pracy, w zamian za dzień 11 listopada 2023 roku.

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dotacja celowa z budżetu Państwa dla DPS w Konarach

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu polegającego na zakupie jednej pompy ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Konarach.

Dofinansowanie wynosi: 75 000,00zł

Data podpisania umowy: wrzesień 2023

Celem przyznania środków jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Unieważnienie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz

Zarządzenie nr  36 /2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 28.09.2023 roku

w sprawie unieważnienia  konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

zarządzam co następuje:

§1

1. Unieważniam konkursu na stanowisko sekretarz  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie ogłoszony w dniu 28.08.2023r., w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie i na tablicy informacyjnej urzędu- z powodu awansu na to stanowisko pracownika zatrudnionego do tej pory w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie spełniającego wymogi formalne do pełnienia funkcji sekretarza.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie w wersji WODR:

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z budżetu państwa

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie wynosi: 3 069 042,00 zł

Całkowita wartość wynosi: 3 069 042,00 zł

Data podpisania umowy: wrzesień 2023

Środki finansowe zostaną rozdysponowane dla 9 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników w DPS w przeliczeniu na etaty.

Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: 445 038 zł
 2. Dom Pomocy Społecznej w Czernej: 351 000 zł
 3. Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach: 352 800 zł
 4. Dom Pomocy Społecznej w Owczarach: 352 650 zł
 5. Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: 547 950 zł
 6. Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 233 502 zł
 7. Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: 292 650 zł
 8. Dom Pomocy Społecznej w Prusach: 195 552 zł
 9. Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: 297 900 zł.

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Starosta Krakowski

ogłasza konsultacje

projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Konsultacje będą trwały od 19 września do 29 września 2023 r.

W konsultacjach mogą brać udział uprawnione podmioty działające na terenie powiatu krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu Programu należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia:

 • na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20,
 • drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu Programu stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

Załączniki w wersji WORD do pobrania:

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 221/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Treść alternatywna powyżej zamieszczonego pliku uchwały:

Uchwała Nr 221/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1526 ze zm.) Zarząd  Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Agnieszkę Biela – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz Panią Katarzynę Kapelak-Legut – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, składania sprawozdań rzeczowo-finansowych, oświadczeń o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem programu i oświadczeń woli związanych z realizacją w 2024 roku programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przyjętego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.)

§2

Osoby upoważnione w §1 mogą składać oświadczenia w imieniu Powiatu Krakowskiego samodzielnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 220/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Treść alternatywna powyżej zamieszczonego pliku uchwały:

Uchwała Nr 220/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) art. 35a ust. 1 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przyjętego przez Ministra Rodziny      i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.) Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

1. Postanawia się przystąpić w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej Programem.

2. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3. Środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu przekazane zostaną Powiatowi Krakowskiemu na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim.

§2

Realizację programu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  w Krakowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – SEKRETARZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO – SEKRETARZ

W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 W KRAKOWIE

Termin składania dokumentów: od  28.08.2023r. do 08.09.2023 r.

Załączniki do pobrania w wersji WORD:

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w roku 2023

Program wyrównywania różnic między regionami III – realizacja 2023r.

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między   regionami – III” i złożył do Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowne Wystąpienie w sprawie uczestnictwa w Programie  – obszar  D, F.

Zgodnie z decyzją PFRON przyznano dofinansowanie na realizację projektów w obszarach:

 • OBSZAR D dotyczący likwidacji barier transportowych – 2 projekty; kwota dofinansowania: 255 370,00 zł

 • OBSZAR F dotyczący modernizacji traktatów komunikacyjnych istniejących warsztatów terapii zajęciowej – 1 projekt; kwota dofinansowania: 171 744,82 zł.

Przyznane dofinansowanie na realizację i obsługę projektów – obszar D, F zgodnie z decyzją PFRON wynosi: 437 792,69 zł.

Załączniki do pobrania:

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2023 roku – dla osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr XXXVI/399/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2026” oraz Uchwałą 136/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie powierzenia realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim realizowana będzie w okresie od 19 czerwca  do 30 listopada  2023 roku.

W drodze otwartego konkursu ofert zadanie to realizowane jest  przez Fundację „Mój Sen” z siedzibą w Wielkiej Wsi, 32-089 Wielka Wieś, ul. Krakowska 74, miejsce realizacji – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ul. Filarecka 17/2, 30-110 Kraków.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od 19 czerwca 2023 r., bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20,  a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana poprzez zapewnienie  niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia opieki na zorganizowanym dziennym turnusie odciążeniowym.

Adresatami programu są rodzice/opiekunowie dzieci ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze spektrum autyzmu ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym, który może trwać 14 dni mogą skorzystać raz w roku dzieci/osoby niepełnosprawne ze spektrum autyzmu do 24 roku życia po uprzednim zakwalifikowaniu przez zespół specjalistów – organizatora opieki wytchnieniowej.

Turnusy organizowane będą w formie dziennej, odbywać się będą od poniedziałku do piątku, 6 godzin dzienne, w godz. od 8.00 do 18.00.

Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu do 24 roku życia w turnusie dziennym jest bezpłatne.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest zależne od kryterium dochodowego rodziny dziecka/osoby niepełnosprawnej.

Wniosek do pobrania:

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie na Piknik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie serdecznie zaprasza rodziny zastępcze Powiatu Krakowskiego, ich podopiecznych oraz podopiecznych instytucjonalnych form pieczy zastępczej na piknik, który odbędzie się w dniu 17.06.2023r. w godzinach 11:00 – 16:00 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach (ul. Słoneczna 3, gmina Zabierzów, dojazd autobusem MPK 278).

Wszystkie atrakcje są do ogólnej dyspozycji Gości bez opłat

11:00 – 11.15  Scena: Przywitanie Gości

11:15 – 11:35  Scena: Występ Kabaretu DPS Więckowice

11:40 – 11:55  Scena: Występ wokalny

15:00 – 15:30 Scena: Wręczenie nagród w konkursach dla podopiecznych i rodziców zastępczych

11:00 – 16:00 Dla podniebienia

 • Napoje ciepłe i zimne
 • Słodkości i owoce
 • Chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym
 • Ukraińskie wypieki
 • Ciasta przygotowane przez rodziny zastępcze
 • Wata cukrowa
 • Lody

 • Od 12:00 – Zapraszamy na GRILL z kiełbasą, kaszanką i karkówką
 • O 13:00 – Zapraszamy na ŻUREK

Od 11: 00 Prezentacja Policji Powiatowej

Od 11: 00 Prezentacja Straży Granicznej

Od 11:00 Prezentacja Straży Pożarnej

12:00 – 12:30 Konkurs dla rodziców zastępczych

11:00 – 16:00 Kącik pielęgnacyjny z konsultantką Oriflame

11:00 – 15:00 Budynek Zajęcia z fizjoterapeutami dla dużych i małych

11:30-13:30 Boisko piłkarskie Konkurs rzutów karnych

11:00 – 13:00 i 13:30 – 15:30 (przerwa 13:00 – 13:30) Usługi fryzjerskie

Kącik plastyczny

 • 11:00 – 13:00 Warsztaty tworzenia makramy z twórczynią ludową
 • 11:00 – 16:00 Warsztaty quillngu – wspólne tworzenie piknikowego serca z klubem Senior+
 • Konkurs plastyczny „Moje marzenia” Składanie prac: do 14:00, wręczanie nagród: 15:00

11:00 – 16:00  Dla dzieci i młodzieży

 • Kącik sprawnościowy – konkursy z nagrodami: wyścigi w workach, w potrójnych spodniach, przechodzenie pod poprzeczką, przeciąganie liny itp.
 • Kącik animatora: malowanie twarzy, skręcanie balonów, puszczanie baniek mydlanych
 • Active Center Western – połączenie ścianki, zjeżdżalni średniej, zamku, toru z przeszkodami
 • Megapiłkarzyki – atrakcja do rywalizacji dla dwóch drużyn sześcioosobowych

 • Zjeżdżalnia dmuchana „Megaformuła”
 • Bungee run
 • Kostiumy sumo z matą do rywalizacji
 • Zjeżdżalnia Dinozaur
 • Euro-Bungee – trampolina 4stanowiskowa
 • Kule Wipe out
 • Dmuchany dart z megarzutkami
 • Minizjeżdżalnia Dinuś
 • Odwiedziny bajkowej postaci (Tygrysek)

15:45 Boisko:Festiwal kolorów

Pogram pikniku – do pobrania:

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała nr 137/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, w części dotyczącej zadania nr 1.

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 136/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie powierzenia realizacji w roku 2023 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

2023-11-29 06:03:27, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/