Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” na rok 2023

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 113/2022 z dnia 14 listopada 2022r przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2023 roku oraz wyznaczył terminy naboru wniosków.

Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 390/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku wyznaczył termin składania przez beneficjentów wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2023. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do dnia 1 lutego 2023 roku należy składać wnioski w ramach:

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – dofinansowanie w wysokości do 165.000,00 zł (nie więcej niż 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą),

obszaru D – likwidacja barier transportowych, dofinansowanie w wysokości do:

 • 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami” które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 330.000,00 zł dla autobusów,

(nie więcej niż 75% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz nie więcej niż 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej)

obszaru F – do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Informacje PFRON

Uchwała Nr 390/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2022 – do pobrania:

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie Domów Pomocy Społecznej

Uchwała Nr 393/2022

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2023 roku do 31.12.2025 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art.  32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ), i art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust.2, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie  ( t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1327)  art. 25 ust. 1, 4 i 5,  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2268), Uchwały Nr XLVI/487/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert i postanawia zlecić realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

1. Zadanie nr 1: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Mogilany przeznaczonego dla 63 osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od dnia 
1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2025 roku Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany i przyznać dotację:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą  900 900,00 złotych (słownie: dziewięćset tysięcy dziewięćset złotych 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 974 736,00 złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 1 006 320,00 złotych (słownie: jeden milion sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100).

2. Zadanie nr 2: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Kocmyrzów-Luborzyca przeznaczonego dla 56 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2025 roku  Prowincji Polskiej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości „INSTYTUT MARII” , ul. Pędzichów 16,  31-152 Kraków i przyznać dotację:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 1 630 200,00 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy dwieście złotych 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 1 763 808,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 1 861 692,00 złotych (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

3. Zadanie nr 3: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Zabierzów przeznaczonego dla 83 osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2025 roku Fundacji im. Brata Alberta, 32-064 Radwanowice 1 i przyznać dotację:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 1 930 500,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści  tysięcy pięćset złotych 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 2 042 304,00 złote (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące trzysta cztery złote 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 2 163 588,00 złotych (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

4. Zadanie nr 4: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Skała przeznaczonego dla 81 osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2025 roku Zgromadzeniu Braci Albertynów
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 43,  31-066 Kraków
i przyznać dotację:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 1 072 500,00 złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 1 160 400,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 1 207 584,00 złote (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

§ 2

Szczegółowy zakres zadań, zasady i terminy przekazania dotacji określą umowy zawarte
w trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wersji WORD:

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia

w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2023 roku do 31.12.2025 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art.  32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ), i art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust.2, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie  ( t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1327)  art. 25 ust. 1, 4 i 5,  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2268), Uchwały Nr XLVI/487/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert i postanawia zlecić realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

1. Zadanie nr 1: prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Mogilany dla 35 uczestników w okresie  od  1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany i przyznać dotację:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 884.640,00 zł ( słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100 ),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 936.205,00 zł ( słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć złotych 00/100 ),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 983.015,00 zł ( słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy  tysiące piętnaście złotych 00/100 ).

2. Zadanie nr 2: prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Sułoszowa dla 30 uczestników od  1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, os. Młodości 8, 31-908 Kraków i przyznać dotację:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 712.368,00 zł ( słownie: siedemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 ),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 755.320,00 zł ( słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100 ),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 793.086,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 ).

3. Zadanie nr 3: prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Skawina dla 36 uczestników w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku Fundacji  Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Węgierska 5 i przyznać dotację:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 907.920,00 zł ( słownie: dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100 )

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 953.316,00 zł ( słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta szesnaście złotych 00/100 ),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 1.000.982,00 zł ( jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100 ).

§ 2

Szczegółowy zakres zadań, zasady i terminy przekazania dotacji określą umowy zawarte
w trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w wersji WORD:

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Załączniki do pobrania:

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Sport, kultura, rekreacja i turystyka na rok 2023

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, pokój 11.

Wniosek do pobrania w wersji WORD:

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

OGŁOSZENIE O NABORZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków ogłasza dodatkowy nabór dla 4 pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz  w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne/opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego tj. 17 gmin zainteresowane wsparciem asystenta proszone są  o kontakt z PCPR w Krakowie pod  nr tel. 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty lub e-mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi,rodzina,instytucje finansowe,wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu /osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
 7. innych czynnościach związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

i mogą być świadczone przez:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz.  Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna proszona jest o wskazanie ilości godzin świadczenia powyższej usługi, jak również wskazanie osoby, która zgodnie z wyborem osoby niepełnosprawnej może pełnić funkcję asystenta osobistego.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Program oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem:

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy

Uchwała Nr 336/2022

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia  13 października 2022r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej,  ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Na podstawie art.  32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), i art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust.2, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327)  art. 25 ust. 1, 4 i 5,  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2268 t.j. ) Uchwały Nr XXXIV/385/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie:

– Zadanie nr 1: Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Mogilany dla 35 uczestników,

– Zadanie nr 2: Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Sułoszowa dla 30 uczestników,

– Zadanie nr 3: Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Skawina dla 36 uczestników.

§ 2

Na realizację zadań, o których mowa w § 1 przeznacza się kwoty:

Zadanie nr 1:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 891.624,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 936.205,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 983.015,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące piętnaście złotych 00/100).

Zadanie nr 2:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 719.352,00 zł (słownie: siedemset dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 755.320,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 793.086,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Zadanie nr 3:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 907.920,00 zł ( słownie: dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 953.316,00 zł ( słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta szesnaście złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 1.000.982,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100).

§ 3

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie, o którym mowa
w § 1, w składzie:

1. Przewodniczący – Tadeusz Nabagło – Członek Zarządu Powiatu w Krakowie

– Członkowie:

2. Małgorzata Zięć – Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa  Powiatowego
w Krakowie,

3. Małgorzata Urbanik  – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

4. Agnieszka Biela  – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Krakowie,

– pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krakowie:

5.  Katarzyna Kapelak-Legut,

6. Kinga Kucińska.

§ 4

 1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej,  ustalenia jego  zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert  określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Regulamin pracy  Komisji Konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść Uchwały wraz z załącznikami do pobrania:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Rodziny zastępcze poszukiwane !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szuka rodzin zastępczych, szuka pomocy dla dzieci, które nie mogą mieszkać w swoich domach lub domów nie mają. Wkrótce zaczynają się szkolenie dla rodzin zastępczych, do udziału w nich zgłosiło się 10 rodzin. Jednak czy wszystkie przejdą kwalifikację? Nie wiadomo! Wiadomo natomiast, że wciąż brakuje miejsc opieki dla dzieci. Według analiz, brakuje jeszcze 15 rodzin, czyli miejsc opieki dla około 45 małych mieszkańców powiatu krakowskiego.

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu ?

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 507 966 499.

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

Materiał prasowy: PFRON

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, ogłasza dodatkowy nabór dla 5 pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne/opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego tj. 17 gmin zainteresowane wsparciem asystenta proszone są  o kontakt  z PCPR w Krakowie pod  nr tel. 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia należy składać w terminie do 14.10.2022r. za pośrednictwem poczty   lub e-mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ponadto informujemy, że usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi,rodzina,instytucje finansowe,wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu /osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
 7. innych czynnościach związanych z pomocą osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

i mogą być świadczone przez:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz.  Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu/osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Osoba niepełnosprawna proszona jest o wskazanie ilości godzin świadczenia powyższej usługi, jak również wskazanie osoby, która zgodnie z wyborem osoby niepełnosprawnej może pełnić funkcję asystenta osobistego.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Program oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem:

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie Domów Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr 318/2022

Zarządu Powiatu w Krakowie

 z dnia  28 września 2022r.               

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej,  ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Na podstawie art.  32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.  z 2022 r. poz. 1526), i art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust.2, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327) art. 25 ust. 1, 4 i 5,  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021, poz. 2268) Uchwały Nr XXXIV/385/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:

– Zadanie nr 1: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Mogilany przeznaczonego dla 63 osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2025 roku;

– Zadanie nr 2: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Kocmyrzów-Luborzyca przeznaczonego dla 56 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2025 roku;

– Zadanie nr 3: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Zabierzów przeznaczonego dla 83 osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2025 roku;

– Zadanie nr 4: prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego w gminie Skała przeznaczonego dla 81 osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Na realizację zadań, o których mowa w § 1 przeznacza się kwoty:

 Zadanie nr 1:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą  943 272,00 złote (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy  tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 974 736,00 złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 1 006 320,00 złotych (słownie: jeden milion sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100).

Zadanie nr 2:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 1 672 164,00 złote (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 1 763 808,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 1 861 692,00 złote (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Zadanie nr 3:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 1 929 420,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 2 042 304,00 złote (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące trzysta cztery złote 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 2 163 588,00 złotych (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Zadanie nr 4

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą 1 114 776,00 złotych (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą 1 160 400,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą 1 207 584,00 złote (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

§ 3

Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji na wydatki inwestycyjne i remontowe  podwyższające standard realizacji zadań, o których mowa w § 1 w okresie dwóch lat ( 2023-2024)  realizacji tych zadań, w wysokości nie większej niż 80 % przewidywanych kosztów realizacji inwestycji i remontów, na warunkach określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert i umowie zawartej z podmiotem realizującym zadanie. Warunkiem przyznania dotacji jest posiadanie na ten cel środków finansowych w budżecie Powiatu Krakowskiego.

§ 4

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, w składzie:

1. Przewodniczący – Arkadiusz Wrzoszczyk – Wicestarosta

– Członkowie:

2. Małgorzata Zięć – Dyrektor Biura Promocji i Współpracy Starostwa  Powiatowego w Krakowie,

3. Stanisława Szczepaniak  – przedstawiciel organizacji pozarządowych,

4. Agnieszka Biela  – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Krakowie,

– pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie:

5.  Katarzyna Kapelak – Legut,

6. Kinga Kucińska.

§ 5

 1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej,  ustalenia jego  zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert  określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Regulamin pracy  Komisji Konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść Uchwały wraz z załącznikami do pobrania:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zostań rodziną zastępczą

Rodzina to niekoniecznie ci ludzie, wśród których człowiek się rodzi. Można ją sobie znaleźć samemu. Tam, gdzie jest bezpiecznie i ciepło. Tam gdzie człowiek czuje, że właśnie tu jest jego miejsce. /Judi Westwater/

Jeśli mieszkasz na terenie Powiatu Krakowskiego i masz serce, w którym znajdzie się miejsce dla spragnionego miłości dziecka,

Jeśli dysponujesz warunkami mieszkaniowymi, które chciałbyś dzielić
z dziećmi potrzebującymi tymczasowego domu,

Jeśli znajdujesz w sobie pokłady możliwości i chęci opieki na dziećmi, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej…

Być może jesteś dobrym kandydatem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Jeżeli czujesz, że mógłbyś, jednak nie masz jeszcze co do tego przekonania i chciałbyś wiedzieć więcej,

zapraszamy do kontaktu z Działem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,

Oddział w Skawinie, ul. Kopernika 13 lub pod numerem telefonu:

(12) 210 09 76 w. 24

Skontaktuj się z nami!

Czekamy na Ciebie!

Czekają na Ciebie dzieci!

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący Rodzinny Dom Dziecka otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji (umowa zlecenie).

Ponadto rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka są wypłacane następujące świadczenia:

– świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka

dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności

– świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo

– świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo

– dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

– w przypadku rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz rdd: środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową lub rdd na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (…), umieszczonych w tej rodzinie zastępczej lub rdd wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą lub rdd

– w przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz rdd świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?

Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 507 966 499.

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

Materiał prasowy: PFRON

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie o konsultacjach i ustalenia szczegółowych zasad konsultowania projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Teks alternatywny do treści Uchwały:

Uchwała Nr 307/2022

Zarządu Powiatu w Krakowie 

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 3 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/391/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podejmuje się konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

§ 2.

Konsultacje będą trwały od 23 września do 3 października 2022 r.

§ 3.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie ankiet.

§ 4.

 1. Informację o przeprowadzeniu konsultacji publikuje się na stronie internetowej:
 2. Starostwa Powiatowego w Krakowie www.powiat.krakow.pl,
 3. Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.krakow.pl,
 4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr.powiat.krakow.pl,
 5. Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego www.uppk.pl.
 6. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Poradnictwo prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że od miesiąca lipca br. w siedzibie Centrum będzie można skorzystać z porad udzielanych przez radcę prawnego po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem (12) 39-79-564

Harmonogram dyżurów radcy prawnego w roku 2022

Lipiec – 21 i 28 – czwartek – godz. 15 – 18

Sierpień – 4 i 18 – czwartek – godz. 15- 18

Wrzesień – 15 i 29 – czwartek – godz. 15-18

Październik – 6 i 20 – czwartek – godz. 15-18

Listopad – 3 i 17 – czwartek – godz. 15-18

Grudzień – 1 i 15 – czwartek – godz. 15-18

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie usług opiekuńczych w Domach Pomocy Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w porozumieniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, został ustanowiony całodobowy ogólnodostępny numer telefonu tj. 604-443-543, pod którym można zgłaszać ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domów Pomocy Społecznej w zakresie świadczonych usług opiekuńczych lub podejrzenia takowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Krakowskiego, zostali powołani Pełnomocnicy ds. Domów Pomocy Społecznej w osobach:

– Kinga Kucińska – tel: (12) 39-79-111

– Katarzyna Kapelak – Legut – tel: (12) 39-79-563

z którymi można się kontaktować w godzinach pracy naszego Centrum tj:

Poniedziałek: od 09:00 do 17:00

Wtorek – Piątek: od 07:30 do 15:30

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie realizuje Projekt
ROZSZERZENIE ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ I DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby potrzebujące terapeutycznego wsparcia z uwagi na doświadczanie przemocy w bliskich relacjach rodzinnych lub partnerskich oraz osoby, które w przeszłości doświadczyły przemocy lub aktualnie pozostają w relacjach zagrożonych zaistnieniem przemocy.
W trakcie trwania Projektu uczestnikom zapewniamy bezpłatnie:
✓ Wsparcie terapeutyczne indywidualne dla dorosłych i dzieci
✓ Wsparcie terapeutyczne dla par lub rodzin
✓ Wsparcie terapeutyczne grupowe dla dorosłych
✓ Wsparcie terapeutyczne grupowe dla dzieci
✓ Konsultacje psychiatryczne
W Projekcie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, dzieci i młodzież, którzy są mieszkańcami Krakowa albo pracują lub uczą się w Krakowie.
Szczegółowe informacje nt. Projektu można uzyskać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b pod całodobowym nr 12 421 92 82
lub mailowo: sekretariat@oik.krakow.pl
Na stronie OIK w zakładce: Projekty UE https://oik.krakow.pl/projekty-ue znajdą Państwo Regulamin Projektu oraz wniosek zgłoszeniowy, który można wypełnić i przekazać do Ośrodka pocztą tradycyjną lub skan przesłać na wskazany adres email.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2020 r. do 29 czerwca 2023 r.

ZAPRASZAMY

Projekt pn. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy” realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Załącznik PDF do pobrania:

Informacja o Projekcie

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 199/2022

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na  powierzenie realizacji w roku 2022 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego  w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 528), Uchwały Nr XXXVI/399/2021 Rady Powiatu
w Krakowie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2026” oraz Uchwały Nr XXXIV/385/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz art. 18a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.), Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

 • 1

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2022 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieki wytchnieniowej:

Zadanie 1

– organizacja i zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów 20 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia wraz

z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych;

Zadanie 2

– organizacja i zapewnienie opieki wytchnieniowej dla opiekunów 10 dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym wraz z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych,

ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 • 2

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do opublikowania informacji o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do pobrania:

Uchwała Zarządu unieważnienie konkursu

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Centrum Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że mieszkańcy powiatu krakowskiego mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego.

Poradnictwo odbywa się we wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowych.

W celu umówienia wizyty należy kontaktować się z PCPR pod numerem telefonu: (12) 39-79-564

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury „rozeznania rynku” na świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

30-037 Kraków, al. Słowackiego 20

 tel. (12) 634-42-66                   

 

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury „rozeznania rynku” prowadzonej w trybie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie których wartość jest niższa niż kwota 130 000 zł.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego. Miejsce świadczenia usługi: Centrum Wspierania Rodzin al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. Usługa świadczona będzie w wymiarze 20 godzin miesięcznie w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w dni powszednie od godziny 15.00. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z organizacją miejsca świadczenia usługi. Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji zamówienia.

Usługa winna być świadczona przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku psychologia i posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie związane z udzielaniem poradnictwa psychologicznego i poradnictwa rodzinnego.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Okres realizacji zamówienia –  od 1 czerwca 2022 r. do  31 grudnia 2022 r.

III. ZŁOŻENIE OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 12.00. Oferta składana jest w formie elektronicznej tj. skan oferty podpisanej przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres pcpr@powiat.krakow.pl. Ofertę stanowić będzie formularz cenowy uzupełniony przez wykonawcę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający wybierze wykonawcę, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Kryterium „cena” będzie oceniane wg następującego wzoru:

                        Cmin

Cof  = ————-  x   100

                         Cx

gdzie:       Cof  – ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę

Cmin – najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu

Cx –   cena oferty badanej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załączniku nr 2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1).

Kraków, dnia 24 maja 2022  r.

 

Załączniki do pobrania:

1. rozeznanie rynku

2. formularz oferty

3. klauzula rodo

 

 

 

 

2024-02-23 20:48:50, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2022/12/01/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-na-rok-2023/