Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zostań rodziną zastępczą !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie prowadzi nabór na kandydatów do  pracy z dziećmi i młodzieżą w charakterze rodziny zastępczej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu  12 210 09 76 w.24

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zostań wolontariuszem w rodzinie zastępczej!

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

W RODZINIE ZASTĘPCZEJ!

 

Jeśli jesteś:

– otwarty na ludzi i pełen energii

– cierpliwy, uczynny, chcesz pomagać

– lubisz przebywać z dziećmi i młodzieżą

– chcesz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe

to dzieci z rodzin zastępczych z powiatu krakowskiego czekają właśnie na Twoja pomoc!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby chętne do kontaktu z naszą jednostką.

Nasi wolontariusze pomagają dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych w:

– odrabianiu lekcji

– nauce jęz.obcych

– rozwijaniu zainteresowań

–  nauce czytania, pisania, liczenia

 

W ramach współpracy zapewniamy:

– olbrzymią satysfakcję z niesionej pomocy

– zaświadczenie i referencje od kierownictwa

– możliwość nawiązania ciekawych i trwałych relacji z rodzinami

– umowę wolontariacką z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

– zdobycie doświadczenia zawodowego pomocnego w przyszłej pracy

Dołącz do nas!

 

Kontakt: tel. (12 )210 09 76;  e-mail: organizator.krakow@gmail.com

 

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Realizatorami programu Modułu III są samorządy powiatowe. Powierzenie realizacji Modułu III programu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy samorządem powiatowym a Oddziałem PFRON.

Przystępując do realizacji Modułu III programu samorząd powiatowy wyznacza jednostkę organizacyjną, która będzie rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy tj. dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego – ziemskiego (17 gmin) – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie al. Słowackiego 20.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i są;

– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

– pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

– pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 4 września 2020 roku.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

 

WAŻNE

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW)  – https://sow.pfron.org.pl

 

W załączeniu wykaz placówek, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426) raz placówek, których działalność finansowana jest ze środków PFRON w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON (dot. Programów: Zajęcia klubowe oraz Rehabilitacja 25+).

 

PFRON udostępnił wsparcie infolinii  800 889 777 (połączenie bezpłatne).

Wykaz placówek finansowanych ze środków PFRON

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjno-instruktażowym dla Wnioskodawców. Film zawiera krótką instrukcję rejestracji i logowania w systemie SOW oraz pokazuje proces wypełniania wniosku:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Masz pytania dotyczące szczegółów? Wejdź na stronę:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

Pytania można również zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ważne – nie musisz posiadać profilu zaufanego!

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego oraz członek zespołu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania, a skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

 

Aktualnie wszystkie posiedzenia składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie odbywają się bez obowiązkowego uczestnictwa osoby zainteresowanej lub dziecka.

—————————————————————————————————————————————–

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019r). przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ( tj. do dnia 8 marca 2020r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( tj. od dnia 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

—————————————————————————————————————————————–

WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH

Zgodnie z 15 h ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w art. 15 h ust. 1 ( jak wyjaśniono powyżej):

– karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dot. kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

– karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – dot. kart parkingowych dla placówek

 

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Infolinia dla Seniorów

Małopolski Urząd Wojewódzki informuje,  iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu (12) 392-11-10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Zarządzenie Nr 4/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

z dnia 23 marca 2020 roku

 

w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.   

 

 

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zarządzam co następuje.

 § 1

Od dnia 24 marca 2020 roku wykonywanie zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (zwane dalej Centrum) wymagające bezpośredniej obsługi interesantów zostaje ograniczone.

 § 2

Dokumenty w formie papierowej będzie można składać, w zaklejonych kopertach do pojemników (urn), które są udostępnione wewnątrz budynków, w których znajdują się pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tj:

 

 1. Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 1. J. Słowackiego 20

30-037 Kraków,

 

 1. Filia w Skawinie
 • Dział Wpierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
 1. Kopernika 13,

32-050 Skawina,

§ 3

W przypadku konieczności otrzymania potwierdzenia złożenia dokumentu w formie papierowej należy na kopercie składanej do pojemnika (urny) wpisać adres mailowy, na który zostanie przesłane potwierdzenie złożenia.

§ 4

Podstawową zasadą obsługi klienta Centrum jest kontakt telefoniczny, mailowy lub elektroniczny. Wykaz numerów telefonicznych do kontaktów w poszczególnych działach Centrum, znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://pcpr.powiat.krakow.pl/kontakt/

 § 5

Zalecam aby wszelkie sprawy w Centrum załatwiać za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
 2. elektronicznej skrzynki podawczej – e-PUAP,

§ 6

W sytuacji niecierpiącej zwłoki, której nie podjęcie w sposób osobisty w siedzibie Centrum mogłoby wyrządzić niepowetowaną stratę lub spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego możliwa jest osobista wizyta
w Centrum.

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Dyrektora PCPR ws organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

 

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wsparcie psychologiczne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Informacja dotycząca wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Krakowa i powiatu krakowskiego.

WSPARCIE – Informacja

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

UWAGA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, iż wsparcie oraz porady psychologiczne dla mieszkańców Powiatu krakowskiego świadczone są pod numerami telefonów:

Psycholog (12) 39-79-592

Pracownik socjalny (12) 39-79-563

Dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 15:00

Dodatkowy dyżur psychologa:
Wtorek 17.03.2020 w godzinach 15:30-17:00 pod numerem (12) 39-79-592

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR !

KOMUNIKAT

 

     Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że od dnia 16 marca 2020 roku, wprowadzona zostaje zmiana organizacji przyjmowania stron w:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,
 • Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie,
 • Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Proszę kontaktować  się z wymienionymi jednostkami telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub e-mail. Istnieje również możliwość przesyłania korespondencji za pośrednictwem platformy e-puap.

W przypadkach wymagających  osobistego stawiennictwa (w związku z toczącymi się postępowaniami) w jednej
z w/w jednostek, proszę o telefoniczne ustalenie daty i godziny.

Wszystkie osoby, które nie umówiły telefonicznie bezpośredniej wizyty z pracownikami powyższych działów,
nie zostaną przyjęte.

 

Mając na uwadze dobro wspólne bardzo proszę o dostosowanie się do wytycznych.

Z wyrazami szacunku

Z-ca Dyrektora

Agnieszka Biela

 

 

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Komunikat Dyrektora PCPR

KOMUNIKAT

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Koronawirus – infolinia

INFORMACJA

 

Koronawirus – Infolinia

 

800-190-590 numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

 

Źródło:

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

 

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego

Wyrównywanie różnic -> Informacja

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Ogłoszenie Starosty Krakowskiego z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krakowskiego.

>> treść ogłoszenia

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie na grupę wsparcia

Przypominamy o spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, odbywających się w pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (pok. 412).

Najbliższe spotkanie będzie mieć miejsce 3 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi trudnościami, pełnią także walor integracyjny i towarzyski.

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia – informacja

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wniosek dot. Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III na 2020 rok

Wniosek

Procedury i uchwały dot. tego zadania znajdują się w zakładce ogłoszenia.

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Relacja za szkolenia PCPR z dnia 05.11.2019

W dniu 5 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie miało miejsce spotkanie opiekunów pełniących funkcję rodzin zastępczych z funkcjonariuszkami  Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Podczas spotkania, w ramach tzw. Grupy Wsparcia cyklicznie animowanej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zostało przeprowadzone szkolenie, którego tematem była odpowiedzialność karna nieletnich, narkotyki, „dopalacze” oraz objawy uzależnień od nich. Celem spotkania było między innymi podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie przestępczości, demoralizacji oraz bezpieczeństwa nieletnich. W szkoleniu wzięło około 35 osób.

W przedmiocie odpowiedzialności prawnej osób nieletnich policjantki omówiły pojęcie nieletniego w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, przejawy demoralizacji, przestępczość nieletnich, a także środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego. Poruszony został także temat narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych. Policjantki wyjaśniły pojęcie narkomanii, omówiły rodzaje uzależnień, a także przyczyny sięgania po narkotyki przez młodzież i wynikające z tego zachowania konsekwencje prawne. Opowiedziały również o niepokojących sygnałach i zachowaniach mogących świadczyć o zażywaniu narkotyków. Na koniec, aby lepiej uświadomić uczestników, zaprezentowały walizkę edukacyjną zawierającą imitacje najpopularniejszych narkotyków i środków psychoaktywnych.

 

Zdjęcie Zdjęcie 2

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski należy składać do 30 listopada 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, pokój 7

Wniosek do pobrania

 

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Zaproszenie do udziału w Grupie Wsparcia dla rodzin zastępczych z Powiatu Krakowskiego.

Informacje – ulotka

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar A

Informujemy, że PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – link do strony: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

Szczegóły dotyczące ww. programu (zasady, druki wniosków) znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

 

Szczegółowe informacje w załączonej ulotce (>link)

2020-06-01 06:56:22, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2020/05/27/zostan-rodzina-zastepcza/