Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej – Aktualizacja.

Logotypy

Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z budżetu państwa

Powiat Krakowski otrzymał dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie wynosi: 3 699 950,00 zł

Całkowita wartość wynosi: 3 699 950,00 zł

Data podpisania umowy: listopad 2023

Środki finansowe zostaną rozdysponowane dla 9 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników w DPS w przeliczeniu na etaty.

Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: 536 465 zł
 2. Dom Pomocy Społecznej w Czernej: 423 149 zł
 3. Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach: 425 318 zł
 4. Dom Pomocy Społecznej w Owczarach: 425 137 zł
 5. Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: 660 475 zł
 6. Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 281 564 zł
 7. Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: 352 844 zł
 8. Dom Pomocy Społecznej w Prusach: 235 834 zł
 9. Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: 359 164 zł.

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026

Uchwała  Nr 282/2023

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1526) oraz uchwały nr XXX/340/2021 Rady Powiatu w Krakowie  z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie  Krakowskim na lata 2021-2026, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2021-2026, przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała do pobrania w wersji WORD, wraz z załącznikiem

Potwierdzenie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla DPS)

Uchwała Nr 285/2023

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd  Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Pana Krzysztofa Niedziela – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Batowicach do składania sprawozdań rzeczowo-finansowych, oświadczeń  o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem programu i oświadczeń woli związanych z realizacją
w 2024 roku  programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 w formie opieki całodobowej.

§2

Osoba upoważniona w §1 może składać oświadczenia w imieniu Powiatu Krakowskiego samodzielnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała do pobrania w wersji WORD

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Upoważnienie do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (Dla PCPR)

Uchwała Nr 284/2023

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd  Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Agnieszkę Biela – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Krakowie oraz Panią Katarzynę Kapelak-Legut – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, składania sprawozdań rzeczowo-finansowych, oświadczeń  o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem programu i oświadczeń woli związanych z realizacją w 2024 roku  programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w formie opieki dziennej.

§2

Osoby upoważnione w §1 mogą składać oświadczenia w imieniu Powiatu Krakowskiego samodzielnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała do pobrania w wersji WORD

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Przystąpienie Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Uchwała Nr 283/2023

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) art. 35a ust. 1 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 100 ze zm.) oraz Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przyjętego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.) Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

1. Postanawia się przystąpić w roku 2024 do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej Programem.

2. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności i osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

3. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego.

4. Środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu przekazane zostaną Powiatowi Krakowskiemu na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim.

§2

Realizację programu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz Domowi Pomocy Społecznej w Batowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała do pobrania w wersji WORD

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dotacja celowa na prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS.

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu – prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, polegającego na zagwarantowaniu właściwej opieki nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej w Batowicach, Czernej, Karniowicach, Owczarach i Więckowicach, zgodnie z wyszczególnieniem:

1)   Dom Pomocy Społecznej w Batowicach na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł,

2)   Dom Pomocy Społecznej w Czernej na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł,

3) Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach na wydatki bieżące w wysokości
60 000 zł,

4)   Dom Pomocy Społecznej w Owczarach na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł,

5)   Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł.

Dofinansowanie wynosi: 300 000,00 zł

Wkład własny wynosi: 75.000,00 zł

Data podpisania umowy: październik 2023

Celem przyznania środków jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Treść do pobrania w wersji WORD:

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka na rok 2024

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krakowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2023r. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, pokój 11

UWAGA!!! Nowy druk wniosku – do pobrania poniżej.

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

2 listopada 2023 – Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 43/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku, dzień 2 listopada 2023 roku jest dnie wolnym od pracy, w zamian za dzień 11 listopada 2023 roku.

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dotacja celowa z budżetu Państwa dla DPS w Konarach

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu polegającego na zakupie jednej pompy ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Konarach.

Dofinansowanie wynosi: 75 000,00zł

Data podpisania umowy: wrzesień 2023

Celem przyznania środków jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Unieważnienie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz

Zarządzenie nr  36 /2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 28.09.2023 roku

w sprawie unieważnienia  konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

zarządzam co następuje:

§1

1. Unieważniam konkursu na stanowisko sekretarz  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie ogłoszony w dniu 28.08.2023r., w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie i na tablicy informacyjnej urzędu- z powodu awansu na to stanowisko pracownika zatrudnionego do tej pory w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie spełniającego wymogi formalne do pełnienia funkcji sekretarza.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie w wersji WODR:

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z budżetu państwa

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie wynosi: 3 069 042,00 zł

Całkowita wartość wynosi: 3 069 042,00 zł

Data podpisania umowy: wrzesień 2023

Środki finansowe zostaną rozdysponowane dla 9 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników w DPS w przeliczeniu na etaty.

Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: 445 038 zł
 2. Dom Pomocy Społecznej w Czernej: 351 000 zł
 3. Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach: 352 800 zł
 4. Dom Pomocy Społecznej w Owczarach: 352 650 zł
 5. Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: 547 950 zł
 6. Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 233 502 zł
 7. Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: 292 650 zł
 8. Dom Pomocy Społecznej w Prusach: 195 552 zł
 9. Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: 297 900 zł.

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Relacja ze spotkania z podkomisarz Beatą Dulewicz z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz z psychologiem policyjnym komisarzem Michałem Dębińskim z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

19.09.2023 r. odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w ramach grupy wsparcia spotkanie z podkomisarz Beatą Dulewicz z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz z psychologiem policyjnym komisarzem Michałem Dębińskim z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W wydarzeniu wzięły udział rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka oraz pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego i instytucjonalnego Powiatu Krakowskiego.

Tematyką spotkania były zachowania samobójcze i depresja, występujące wśród dzieci i młodzieży. Psycholog omówił przyczyny i specyficzne symptomy chęci zrobienia sobie krzywdy, sposoby pomocy młodym ludziom, profilaktyki i miejsca szukania pomocy. Szczególnie wnoszące dla uczestników były wskazówki dotyczące tego, jak mówić do podopiecznych, by realnie im pomóc, jakich sformułowań unikać. W dalszej części miała miejsce prelekcja pani Beaty Dulewicz, która omówiła uzależnienia występujące wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem narkotyków, dopalaczy. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, jakie sygnały powinny być dla nich niepokojące, na co zwracać szczególną uwagę oraz, korzystając z „Walizki edukacyjnej”, mogli zapoznać się z wyglądem substancji psychoaktywnych czy stosowanych przy ich używaniu akcesoriów.

Spotkanie, zorganizowane przez koordynatorkę rodzinnej pieczy zastępczej, było więc nie tylko możliwością do integracji opiekunów dzieci przebywających w pieczy, ale i okazją do zdobycia cennej wiedzy i zadania nurtujących pytań praktykom. W czasie dorastania podopieczni borykają się z różnego rodzaju problemami, dlatego ważne jest dla nas, by i w takim zakresie wspierać rodziny zastępcze.

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Starosta Krakowski

ogłasza konsultacje

projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Konsultacje będą trwały od 19 września do 29 września 2023 r.

W konsultacjach mogą brać udział uprawnione podmioty działające na terenie powiatu krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu Programu należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia:

 • na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20,
 • drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu Programu stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

Załączniki w wersji WORD do pobrania:

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Spotkanie online „Siła porozumienia. Jak komunikować się z dzieckiem z pieczy zastępczej?” 26.09.2023 r

Zapraszamy rodziców zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osoby, które bezpośrednio pracują z dziećmi w charakterze wychowawców do udziału w bezpłatnym spotkaniu online „Siła porozumienia. Jak komunikować się z dzieckiem z pieczy zastępczej?” organizowanym 26.09.2023 r. (wtorek) o godz. 18:00 przez Fundację im. Michalskich wraz z Fundacją Projekt ROZ.

Tematyka:

– Co wpływa na skuteczność komunikacji?

– Jak nie mówić?

– Bariery w komunikacji z dziećmi

– Niwelowanie barier w komunikacji

– Skuteczne formułowanie komunikatów

Prowadząca: Aleksandra Magda – psycholożka, psychoterapeutka z doświadczeniem pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Zapisy przez FORMULARZ: https://forms.gle/HVTsqspaDhfZCnRV6

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

UWAGA!!! ZMIANA WNIOSKU O KARTĘ PARKINGOWĄ

OD DNIA 29.09.2023 r. Wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany OSOBIŚCIE przez osobę niepełnosprawną (z wyjątkiem: 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów; 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców; 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Druki i pozostałe informacje

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Spotkanie grupy wsparcia 19.09.2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na spotkanie grupy wsparcia 19.09.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20 (sala 100).

Tematem spotkania będą zachowania samobójcze, profilaktyka depresji, uzależnienia występujące wśród dzieci i młodzieży. W spotkaniu gościnnie wezmą udział: policjantka z Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz policyjny psycholog.

Ze względu na dużą wagę tej tematyki wśród podopiecznych szczególnie zachęcamy do udziału.

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 221/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Treść alternatywna powyżej zamieszczonego pliku uchwały:

Uchwała Nr 221/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie upoważnienia do realizacji  w roku 2024 Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1526 ze zm.) Zarząd  Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Agnieszkę Biela – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz Panią Katarzynę Kapelak-Legut – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego, składania sprawozdań rzeczowo-finansowych, oświadczeń o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem programu i oświadczeń woli związanych z realizacją w 2024 roku programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przyjętego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.)

§2

Osoby upoważnione w §1 mogą składać oświadczenia w imieniu Powiatu Krakowskiego samodzielnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Uchwała Nr 220/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Treść alternatywna powyżej zamieszczonego pliku uchwały:

Uchwała Nr 220/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) art. 35a ust. 1 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przyjętego przez Ministra Rodziny      i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.) Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

1. Postanawia się przystąpić w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej Programem.

2. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3. Środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu przekazane zostaną Powiatowi Krakowskiemu na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim.

§2

Realizację programu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  w Krakowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Warsztaty „Relacje społeczne – najbardziej ludzka umiejętność” 11.09.2023 r.

Zapraszamy opiekunów / rodziców zastępczych oraz osoby, które bezpośrednio pracują z dziećmi w charakterze wychowawców na organizowane przez Fundację im. Michalskich bezpłatne jednodniowe warsztaty stacjonarne “RELACJE SPOŁECZNE – NAJBARDZIEJ LUDZKA UMIEJĘTNOŚĆ” 11.09.2023 (poniedziałek) w godz. 10:30 – 14:00

T E M A T Y K A:

– Rozwój relacji ludzkich i ich trening przez więzi
– Trauma relacyjna w wieku dziecięcym – uderzenie w bazowe umiejętności i ich rozwój
– Jak pomagać dzieciom z takimi doświadczeniami poza pomocą terapeutyczną i tworzeniem więzi
– Ćwiczenie relacji w grupie, przyjaźnie dziecięce, zdrowa rywalizacja, odpowiedzialność za siebie i innych, konfrontacja z tendencją do unikania jako “sposobu” na rozwiązywanie problemów i radzenie sobie ze stresem
– Prezentacja projektów dedykowanych dla dzieci i młodzieży Akademia Active Life 15+ oraz Akademia Teatru 10+

Trenerka: MARIA DEKERT – psychoterapeutka systemowej terapii rodzinnej

Zapisy przez FORMULARZ: https://forms.gle/WN9YTtiFos5EfPxR6

Liczba miejsc jest ograniczona, osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie.

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

Dwudniowe warsztaty „Komunikacja z dziećmi z trudnościami rozwojowymi”

Zapraszamy opiekunów / rodziców zastępczych oraz osoby, które bezpośrednio pracują z dziećmi w charakterze wychowawców na organizowane przez Fundację im. Michalskich bezpłatne dwudniowe warsztaty stacjonarne w Krakowie „KOMUNIKACJA Z DZIEĆMI Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI” w dniach:

08.09.2023 (piątek) 8:30 – 13:00

15.09.2023 (piątek) 8:30 – 13:00

T E M A T Y K A:

– Specyfika funkcjonowania poznawczego dzieci z trudnościami rozwojowymi

– Strategie reagowania na zachowanie wynikające z trudności oraz z celowego nieprzestrzegania reguł, wsparcie w rozwiązywaniu problemów a stawianie granic

– Jak rozumieć trudne zachowania i wybuchy złości?

– Wpływ interpretacji osoby dorosłej na przebieg problematycznej sytuacji

– Gaszenie pożarów – jak reagować w trackie wybuchów?

– Niedopuszczanie do pożaru – rozpoznawanie jakich umiejętności brakuje dziecku, by mogło zachować się inaczej i jak je rozwijać

– Skąd brać energię? O dbaniu o siebie i granicach dorosłych.

Trenerka: Aleksandra Magda – psycholożka, psychoterapeutka, z doświadczeniem pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Zapisy przez FORMULARZ: https://forms.gle/2twGKbPrJ99hUUNG6

Warunkiem uczestnictwa jest obecność w obydwu dniach szkoleniowych. Liczba miejsc jest ograniczona, osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie.

2023-11-29 06:21:47, „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie", pcpr.powiat.krakow.pl
https://pcpr.powiat.krakow.pl/blog/2023/11/22/dofinansowanie-dodatkow-do-wynagrodzenia-wraz-z-pochodnymi-dla-pracownikow-zatrudnionych-w-domach-pomocy-spolecznej-aktualizacja/