Bariery architektoniczne

image_pdfimage_print

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego.

Załączniki do procedury: Wniosek z załącznikami.

Podstawa prawna:

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „d” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j.t. ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.);

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.).

Termin składania wniosku:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleje Słowackiego 20, w pokoju nr 8, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego).

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Dział Rehabilitacji Społecznej, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12 3979570; e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Dokumenty od Wnioskodawcy:

1.Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury).

2.Kopia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu) w zakresie dysfunkcji narządu ruchu (należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C oraz z dysfunkcją wzroku: symbol orzeczenia 04-O, mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że Wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku orzeczeń wydanych przez inny organ (np. ZUS), zaświadczenie lekarskie winno być wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzającego schorzenia powodujące utrudnienia w poruszaniu się.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wnioskodawcom posiadającym orzeczenia z symbolem przyczyny niepełnosprawności innym niż wyżej wymienione, która w swych skutkach powoduje znaczne ograniczenia w poruszaniu i przemieszczaniu się. Osoby niepełnosprawne powinny przedłożyć stosowne zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę.

3.Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, której wniosek dotyczy wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku.

4.Kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą.

5.Kopie (oryginał do wglądu) aktualnych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych, to jest numer elektroniczny księgi wieczystej. W przypadku braku numeru elektronicznego księgi wieczystej kopia aktualnego odpisu z ksiąg wieczystych (ważna trzy miesiące). 6.Oświadczenie o miejscu pobytu stałego w miejscu realizacji przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do wniosku).

7.Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

8.Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego).

9. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

10. Pisemna informacja o innych źródłach finansowania zadania (np. oświadczenie sponsora).

 

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom

Forma załatwienia:

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, decyzja administracyjna o odmowie dofinansowania.

Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.), nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu w Krakowie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Krakowskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Informacje dodatkowe dla klienta:

1.Zasady dofinansowania:

1.1 O dofinansowanie ze środków PFRON, na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:

  • rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze względu na występujące znaczne trudności w poruszaniu się, poświadczone stosownym zaświadczeniem   lekarskim,

  • oświadczą, że miejscem ich stałego pobytu jest lokal/budynek, w którym stale zamieszkują,

  • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskają zgodę właściciela  budynku mieszkalnego na planowany zakres prac likwidacji barier architektonicznych.

1.2 Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 5% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

1.3 Wysokość dofinansowania ustala się do wysokości 95% zakwalifikowanych prac.

1.4 Wysokość dofinansowania nie może przekraczać wartości robót zakwalifikowanych do dofinansowania.

1.5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

2.Zasady rozpatrywania wniosków:

2.1 Wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku  informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach  i wzywa do ich usunięcia. Nie usunięcie stwierdzonych braków, w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

2.2 Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym:

–     przeprowadza się wizję lokalną w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy,

–    dokonuje szczegółowej weryfikacji zakresu wnioskowanych robót zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dofinansowania w danym roku budżetowym oraz indywidualnymi potrzebami Wnioskodawcy, 

–     dokonuje obmiaru pomieszczeń i wykonuje dokumentację fotograficzną stanu zastanego,

–     sporządza protokół z przeprowadzonej wizji.

2.3 Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym prac i wysokości dofinansowania. Wnioskodawca zostanie zobowiązany do dostarczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma szczegółowego kosztorysu ofertowego (w dwóch egzemplarzach) sporządzonego tylko i wyłącznie na objęte dofinansowaniem prace, zawierający przedmiar prac wraz z opisem, obejmujący całkowity koszt dofinansowanych robót.

2.4 Po dostarczeniu ww. kosztorysu i jego pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy na dofinansowanie prac ze środków PFRON.

2.5 W przypadku przekroczenia kosztów robót dotyczących likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ponad wysokość przyznanego dofinansowania, Wnioskodawca pokrywa je ze środków własnych.

2.6 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ma służyć pomocy w likwidowaniu istniejących barier w najbliższym otoczeniu wnioskodawcy, nie zaś wyposażeniu nowych lub będących w trakcie budowy mieszkań oraz domów.

– Samo pozwolenie na budowę nie może być podstawą do otrzymania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.

– Dofinansowaniu nie podlegają również prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń, takie jak np. malowanie i wykańczanie glazurą pomieszczeń, elektryka, ocieplenie, obudowa pionów kanalizacyjnych i urządzeń sanitarnych, itp.

-Nie podlegają dofinansowaniu także wszystkie prace remontowe, które służą modernizacji infrastruktury mieszkaniowej osoby niepełnosprawnej, a także zakup artykułów gospodarstwa domowego, szafek, akcesoriów łazienkowych, itp.

3.Przykładowy zakres rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna:

Wszystkie prace budowlane prowadzone przez wnioskodawcę winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2013.1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75.690, ze zm.).

a) Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiająca samodzielne poruszanie się, w przypadku gdy zastosowanie innych rozwiązań z uwagi na warunki techniczne nie jest możliwe;

b) Wyrównanie dojścia w budynku zapewniającego osobie niepełnosprawnej dostęp do lokalu mieszkalnego;

c) zakup i montaż wszelkiego rodzaju oporęczowania w otoczeniu budynku mieszkalnego (poręcze przyścienne, poręcze wolnostojące, uchwyty ścienne, itp.);

d) Zakup i montaż podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, w przypadku, gdy zastosowanie urządzeń alternatywnych  ze względu na wysokie koszty lub warunki techniczne nie jest możliwe. W przypadku platformy przyschodowej, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu, sprzęt musi bezpośrednio wychodzić z miejsca zamieszkania wnioskodawcy;

e) Dostosowanie elementów poszczególnych pomieszczeń w celu samodzielnego   funkcjonowania w następującym zakresie:

– zakup i montaż umywalki wraz baterią umywalkową o szerokości nie mniejszej niż 60 cm (pod umywalką powinna zostać wolna przestrzeń),

– wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową zapewniającą  przestrzeń manewrową z panelem prysznicowym – jej wymiary nie powinny być mniejsze niż 100 x 110 cm, ze  spadkiem 1-2 % w kierunku odpływu,

– ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie, bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, dotyczy wyłącznie miejsc sanitarnych, tj. powierzchni kąpielowej, powierzchni umywalkowej – łączna powierzchnia właściwa oraz buforowa okładziny ściennej,

– likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych. Antypoślizgowość to zdolność posadzki do przeciwdziałania poślizgowi na określonej powierzchni. Klasa antypoślizgowości wyrażana jest symbolem R  (od R 9 do R 13). Im większa wartość tego parametru, tym płytka jest bardziej antypoślizgowa. Podczas kontroli należy przedłożyć dokument, potwierdzający użycie materiałów antypoślizgowych,

–  likwidacja progu i  przygotowanie podłoża  oraz ułożenie posadzki z materiałów   antypoślizgowych – panele antypoślizgowe. Antypoślizgowość to zdolność posadzki
do przeciwdziałania poślizgowi na określonej powierzchni. Podczas kontroli należy przedłożyć atesty i certyfikaty, potwierdzające użycie materiałów antypoślizgowych. Atest powinien zawierać informację, że panele zostały pokryte warstwą antypoślizgową lub lakierem matowym antypoślizgowym,

–  likwidacja progu i  przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych – wykładzina antypoślizgowa. Antypoślizgowość to zdolność posadzki do przeciwdziałania poślizgowi na określonej powierzchni. Podczas kontroli należy przedłożyć atesty i certyfikaty, potwierdzające użycie materiałów antypoślizgowych.

–  zakup i montaż poręczy w budynku mieszkalnym

–  zakup i montaż wspornika kotary z kotarą (przy montażu należy zachować obszar powierzchni manewrowej),

–  zakup i montaż niskich (tj. nie wyższych niż do 150 cm) harmonijkowych osłon rozsuwających się na boki pod katem 180 stopni, zachowując powierzchnie manewrową z otworem wejściowym minimum 90 cm,

W przypadku osłony szklanej wymagane jest przedstawienie certyfikatu potwierdzającego, iż osłona wykonana jest ze szkła hartowanego/klejonego.

–  zakup i montaż siedziska prysznicowego – dostosowanego i zamontowanego indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

– zakup siedziska wannowego regulowanego – dostosowanego  indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

– zakup i montaż miski ustępowej (podwieszanej lub stawianej – dostosowanej i zamontowanej indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

–  zakup i montaż deski sedesowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (deska powinna być twarda i stabilna);

 

f)  W przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego:

–  poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaż drzwi wewnętrznych; drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza,

–  montaż drzwi zewnętrznych; drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy,

–  poszerzenie otworu drzwiowego – otwór drzwiowy w świetle ościeżnicy powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m,

–  dostosowanie stolarki okiennej i drzwi balkonowych z obniżonymi okuciami (maksymalna wysokość klamek od poziomu posadzki 120 cm; w przypadku drzwi balkonowych dodatkowo zabezpieczenie drzwi przed uderzeniem podstopnicą  wózka do wysokości nie mniejszej niż 40 cm od poziomu posadzki),

–  obniżenie gniazd elektrycznych, wyłączników światła i innych,

–  wykonanie i montaż odbojników,

– zakup i montaż lustra pochylnego w łazience

g) Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przy dokonaniu likwidacji barier w pomieszczeniach uwzględnia się wykonanie odpowiedniego doświetlenia pomieszczenia, oznakowanie lokalu i ciągów komunikacyjnych;

h) Dla osób niepełnosprawnych niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową – wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń , w tym grzejników (maksymalnie 4 sztuki) ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną – pod warunkiem, że osoba mieszka samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną – jeżeli nie istnieje system ogrzewania lub też istniejący funkcjonuje na paliwo stałe.

Nie jest możliwe przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku ze zmianą ogrzewania osobom niepełnosprawnym korzystającym z dofinansowania do tego typu robót w ramach programów likwidacji niskich emisji.

Wniosek -> do pobrania
Oświadczenie -> do pobrania
Zaświadczenie lekarskie -> do pobrania