Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

image_pdfimage_print

 Zadanie: Kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych


Powiat Krakowski

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

 • interwencyjnego
 • rodzinnego
 • socjalizacyjnego
 • specjalistyczno – terapeutycznego.

Na terenie Powiatu Krakowskiego funkcjonują następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

 • socjalizacyjne:

– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Spokojna Przystań” , Miękinia 198, 32-065 Krzeszowice, tel. (12) 282-00-40;

– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Na Wzgórzu” , Miękinia 198 a, 32-065 Krzeszowice

– Dom Dziecka w Przybysławicach, ul. Widokowa 19, 32-088 Przybysławice

 • Interwencyjne:

– Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kopernika 14, 32-050 Skawina tel. (12) 276-00-58; 14 miejsc

 • rodzinne:

– Rodzinny Dom Dziecka „Dar Serca” ul. Leśna 5, 32-050 Skawina tel. (12) 34-63-473; 10 miejsc

Na podstawie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 292, poz.1720) do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo – wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Do placówki dziecko przyjmuje się:

   • na podstawie orzeczenia sądu;
   • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
   • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dokumenty do  skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej:

   • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
   • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
   • dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
   • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
   • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

 

Akty prawne regulujące kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720)

Porozumienia pomiędzy powiatami dot. umieszczenia dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego Powiatu


Powiat Krakowski

Art.191. ust.1 Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:

1)wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

2)średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

3)wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie

ust. 5. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, o którym mowa w ust.1–4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust.1 pkt1 i 2.

Akty prawne regulujące porozumienia między powiatami:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111)

Zadanie: odpłatność za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w pieczy zastępczej

Powiat Krakowski

 • Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (193.1.)

 • Opłatę, o której mowa w ust. 1, rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (art. 193.1a).
 • Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie (art.193.2).
 • Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona (art.193.6)
 • Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców (art.193.6a).
 • Od opłaty, o której mowa w ust. 1, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna (art.193.7a).
 • Należności z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.193.7b).
 • W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości (art.193.8).
 • Opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (art.194.1).
 • Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1. (art.194.2)
 • Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, o której mowa w ust. 2, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 (art.194.3)

 

 

Akty prawne regulujące warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w pieczy zastępczej:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111)
  • Uchwała Nr XVIII/176/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2012r.   w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.