Placówki Opiekuńczo-wychowawcze

image_pdfimage_print

Zadanie: Kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych
Powiat Krakowski

 • Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowaczej albo na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w w/w placówce
 • Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej
 • Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • Jeżeli właściwy powiat nie może skierować dziecko do placówki z powodu braku placówki określonego typu na jego terenie lub z powodu braku miejsca w placówce niepublicznej tego typu na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniego typu placówki
 • Dziecko może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę, do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności
 • Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych:
  • interwencyjna
  • rodzinna
  • socjalizacyjna
 • Powrót dziecka do rodziny nastepuje:
  • okresowo na podstawie wniosku stałego zespołu o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku
  • w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

  Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo-wychowaczej jest:

  • Orzeczenie Sądu
  • Wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego

  Komplet dokumentów do skierowania dziecka do placówki:

  • Postanowienie Sądu o skierowaniu dziecka do odpowiedniego typu placówki
  • Odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot-również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica
  • Poświadczenie zameldowania
  • Numer pesel
  • Orzeczenie o stanie zdrowia lub książeczkę zdrowia
  • Dokumenty szkolne
   • Arkusz ocen
   • Aktualne świadectwo szkolne
   • Opinia o uczniu
  • Aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczególnym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny

  Akty prawne regulujące kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmian.)
  • Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Dz.U. z 2005r. Nr 37, poz. 331)

  Placówki opiekuńczo-wychowawcze w powiecie krakowskim

  • socjalizacyjne
   • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miękinia 198, 32-065 Krzeszowice, tel. (012) 282-19-91, (012) 282-00-40; 22 miejsca
   • Dom Dziecka w Sieborowicach, 32-091 Michałowice, tel.(012) 388-50-52; 48 miejsc

 


 

Zadanie: Odpłatność za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Powiat Krakowski

 • Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania
  • Rodzice dziecka
  • Osoba pełnoletnia lub jej rodzice
  • Opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka
 • Opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej
 • Opłatę ponoszą również rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona
 • Opłatę o której mowa ustala w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki
 • Decyzja w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowaczej jest wydawana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i przedstawieniu dowodów potwierdzających trudną sytuację materialno-bytową osoby zobowiązanej
 • Decyzja w sprawie opłat wydawana jest od dnia umieszczenia dziecka w placówce do dnia skreślenia go z listy wychowanków
 • Rodzice mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z ponoszenia opłat na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  Akty prawne regulujące warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmian.)
  • Uchwała Nr XX/159/04 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej, opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej

 


 

Porozumienia pomiędzy powiatami dot. umieszczenia dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego Powiatu
Powiat Krakowski

 • W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego Powiatu, Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce
 • Powiat prowadzący całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą przyjmującą dziecko zawiera z Powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem lub skierowaniem do placówki Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokosci wydatków na jego utrzymanie
 • Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z całodobową placówką opiekunczo-wychowawczą Powiat na terenie którego funkcjonuje placówka zobowiązany jest zapewnić dzieciom z tej placówki w tym dzieciom z innych powiatów opiekę w innej całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastepczej.

  Akty prawne regulujące porozumienia między powiatami:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmian.)