Legitymacje

image_pdfimage_print

Powiatowy Zespół wydaje legitymacje dokumentujące niepełnosprawność (osobie poniżej 16 roku życia) lub stopnień niepełnosprawności (osobie powyżej 16 roku życia).

W celu wydania legitymacji należy złożyć:

  • druk wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności,
  • fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, przedstawiającą aktualny wizerunek osoby,
  • kopię prawomocnego orzeczenia uprawniającego do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej tj.: orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień z określeniem znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności,
  • kopię dowodu osobistego – w przypadku składania wniosku pocztą lub przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem. Kserokopia powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion rodziców oraz nazwiska rodowego.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawność wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

  • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia,
  • w przypadku osób które ukończyły 60 rok życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe, legitymacja również wydawana jest na stałe.

W celu ubiegania się o wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 15 zł. ( dotyczy tylko legitymacji poliwęglanowych) – druk opłaty w załączeniu poniżej.

Druki do pobrania:

1. Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

2. Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych