Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

image_pdfimage_print
Logotypy:

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej i
Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje o realizowanych przez Powiat Krakowski projektach- wersja WORD:

Program Aktywny Samorząd

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program wyrównywania różnic między regionami III realizacja w roku 2020

Program wyrównywania różnic między regionami III realizacja w roku 2021

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2

Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Informacja dot. Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na rok 2022

Informacja dot. Programu Opieka Wytchnieniowa na rok 2022

Program wyrównywania różnic między regionami III realizacja w roku 2022

Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Treść załączników poniżej.


Program Aktywny Samorząd

Od 2012 roku Powiat Krakowski realizuje program Aktywny Samorząd dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Powiatu Krakowskiego na podstawie porozumień zawartych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Program jest finansowany ze środków Funduszu.

W 2021 r. wysokość dofinansowania wynosi 510 747,16 zł.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Od 2019 r. możliwe jest elektroniczne składanie wniosków o środki PFRON w programie Aktywny samorząd za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). SOW to przygotowana przez PFRON platforma dostępna pod adresem internetowym https://sow.pfron.org.pl umożliwiająca kompleksowe załatwienie sprawy zarówno przez osoby z niepełnosprawnościami jak i realizatorów programu.

Program Aktywny samorząd adresowany do szerokiego grona adresatów, aktywizuje społecznie i zawodowo, wpływa na wzrost kompetencji wnioskodawców a także umożliwia osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w społeczeństwie informatycznym.

Ma to odzwierciedlenie w strukturze programu:

Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej obejmuje:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – pomoc w likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym obejmuje:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C – pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowaniem może zostać objęta edukacja: w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie/trzeciego stopnia prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie a także edukacja osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji czesnego oraz dodatku do kosztów kształcenia.


Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2021 realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2021 Powiat Krakowski na realizację ww. Programu otrzymał środki w wysokości: 257 313,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W ramach posiadanych środków finansowych istnieje także możliwość pokrycia zakupu środków ochrony osobistej, rozliczenie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej czy  też dojazdu własnym środkiem transportu, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 2. osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie  i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub  z placówki oświatowej.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

W roku bieżącym planuje się zawarcie 20 umów na świadczenie usług asystenckich, w tym: dla 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla 5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Całkowita wartość Programu wynosi: 257 313,00 zł.


Program wyrównywania różnic między Regionami III – realizacja w roku 2020

„Powiat Krakowski przystąpił do realizacji Programu wyrównywania różnic między   regionami – III” i złożył do Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowne Wystąpienie w sprawie uczestnictwa w Programie  – obszar B, D, F.

Zgodnie z decyzją PFRON przyznano dofinansowanie na realizację projektów w obszarach:

 • OBSZAR B dotyczący likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 1 projekt; kwota dofinansowania: 10.803,00 zł
 • OBSZAR D dotyczący likwidacji barier transportowych – 3 projekty; kwota dofinansowania: 180.000,00 zł
 • OBSZAR F dotyczący tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – 3 projekty; kwota dofinansowania: 226.248,00 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację i obsługę projektów – obszar B, D F wynosi: 427 477,27 zł.

Całkowita wartość Programu wynosi: 597 661,22 zł.


Program wyrównywania różnic między Regionami III – realizacja w roku 2021

„Powiat Krakowski przystąpił do realizacji Programu wyrównywania różnic między   regionami – III” i złożył do Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowne Wystąpienie w sprawie uczestnictwa w Programie  – obszar B, D, F.

Zgodnie z decyzją PFRON przyznano dofinansowanie na realizację projektów w obszarach:

 • OBSZAR B dotyczący likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 2 projekty; kwota dofinansowania: 20 483,90 zł
 • OBSZAR D dotyczący likwidacji barier transportowych – 1 projekt; kwota dofinansowania: 83 822,40 zł
 • OBSZAR F dotyczący tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – 1 projekt; kwota dofinansowania: 149 876,01 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację i obsługę projektów – obszar B, D F wynosi: 260 536,86 zł

Całkowita wartość Programu wynosi: 391 929,06 zł.


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Krakowski przystąpił w 2021 roku do  realizacji modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie będzie realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –  w formie tzw. „małych grantów”.

Powiat Krakowski na realizację ww. Programu otrzymał środki w wysokości: 61.500,00zł

Całkowita wartość wynosi: 67.000,00zł

W ramach programu dotacje otrzymały:

1. Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, na zadanie pod nazwą: „Dogoterapia – by odbudować pewność siebie”.

Grupą docelową jest 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i/lub zaburzeniami psychicznymi.

Celem terapii  z udziałem zwierząt (psów) jest próba wpłynięcia na poprawę stanu psycho – fizycznego osób z niepełnosprawnością, którzy na skutek pandemii Covid 19 bardzo obniżyli swój poziom aktywności i samodzielności w życiu codziennym.

2. Stowarzyszenie „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE” pl. Kulczyckiego 1  32-065 Krzeszowice, na zadanie pod nazwą „ Wzmacniamy nasze zdrowie przez aktywność”

Adresatem oferty jest grupa 30 osób niepełnosprawnych z Gminy Krzeszowice i Zabierzów.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl 8 zajęć fitness dla 30 osób niepełnosprawnych oraz 8 wyjazdów na basen dla 20 osób niepełnosprawnych.

3. Fundacja „Mój Sen”, Krakowska 74 32-089 Wielka Wieś, na zadanie pod nazwą „Poprawa kondycji po covidowej”

Oferta skierowana jest do osób niepełnosprawnych, ich rodziców i rodzeństwa. W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 wyjazdy rekreacyjne na baseny termalne w Chochołowie                i  baseny w Białce Tatrzańskiej.

4. Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „BYĆ SZCZĘŚLIWYM”, ul. Winna 16, 32-089 Wielka Wieś, na zadanie pod nazwą „Poprawa kondycji psychofizycznej osób
z niepełnosprawnościami”.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży (do 24 roku życia) z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, mieszkańców powiatu krakowskiego. W ramach zadania zorganizowana zostanie dla każdego uczestnika zadania seria 12 zajęć jazdy konnej z elementami hipoterapii.

5. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, na zadanie pod nazwą „Tańce w kręgu z elementami choreoterapii  i muzykoterapii”.

Grupą docelową jest 15 kobiet po przebytych chorobach nowotworowych. W trakcie realizacji zadania przeprowadzony zostanie cykl 12 spotkań taniec z elementami choreoterapii oraz 10 spotkań z muzykoterapii.

6. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo, Os. Młodości 8, 31-908 Kraków, na zadanie pod nazwą „Organizacja aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych poprzez udział w Dogoterapii”.

Działania skierowane są do grupy 10 osób  niepełnosprawnych, którzy wezmą udział  w 13 sesjach dogoterapii. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania uczestników projektu, obniżenie poziomu lęku oraz wzrost koncentracji i koordynacji ruchowej.

7. Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie, ul. Węgierska 5, 32-050 Skawina, na zadanie pod nazwą „Aktywizacja uczestników zagrożonych konsekwencjami izolacji na skutek pandemii covid”

Grupą docelową są uczestnicy zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Skawinie. Zadanie polega na organizacji zajęć aktywizujących z instruktorem na basenie oraz zajęć stacjonarnych dla osób, które boją się wody z użyciem playstation z odpowiednim sportowym oprogramowaniem.


Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Wojewoda Małopolski przyznał Powiatowi Krakowskiemu środki finansowe w formie dotacji celowej. Udzielona z budżetu państwa dotacja została przeznaczona na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu
i wyposażenia.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 321 966 zł.

Udział własny Powiatu Krakowskiego wynosi: 80 496 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi: 402 462 zł.

Środki finansowe zostały rozdysponowane dla 9 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego. Wysokość dotacji uzależniona była od liczby miejsc dla mieszkańców w DPS oraz zatrudnienia pracowników DPS w przeliczeniu na etaty.

Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 • Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: 61 032 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Czernej: 46 072 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach: 45 597 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Owczarach: 47 263 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: 69 515 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 30 335 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: 37 684 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Prusach: 26 117 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: 38 847 zł.

Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczenie udzielonej dotacji to przygotowanie
i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi: 565 799 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 565 799 zł

Środki finansowe zostaną rozdysponowane dla 9 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby miejsc dla mieszkańców w DPS oraz ilości zatrudnionych pracowników DPS w przeliczeniu na etaty.

Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 • Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: 85 914 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Czernej: 65 633 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach: 63 542 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Owczarach: 66 601 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: 96 181 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 41 331 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: 53 280 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Prusach: 36 803 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: 56 514 zł.

Informacja dot. Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na rok 2022

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2022 dofinansowanie  wynosi: 617 513,10 zł, całkowita wartość zadania wynosi: 617 513,10 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W ramach posiadanych środków finansowych istnieje także możliwość pokrycia zakupu środków ochrony osobistej, rozliczenie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej czy  też dojazdu własnym środkiem transportu, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

W roku 2022 usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 30 osób niepełnosprawnych.


Informacja dot. Programu Opieka Wytchnieniowa na rok 2022

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2022 dofinansowanie  wynosi: 195 840,00 zł, całkowita wartość zadania wynosi: 195 840,00 zł

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub

2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Osoba niepełnosprawna/opiekun prawny, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W roku 2022 usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 20 osób niepełnosprawnych,  w tym: 10 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  10 dzieci niepełnosprawnych


Program wyrównywania różnic między regionami III realizacja w roku 2022.

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między   regionami – III” i złożył do Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowne Wystąpienie w sprawie uczestnictwa w Programie  – obszar B, D, F.

Zgodnie z decyzją PFRON przyznano dofinansowanie na realizację projektów w obszarach:

 • OBSZAR B dotyczący likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 1 projekt; kwota dofinansowania: 13 663,95 zł
 • OBSZAR D dotyczący likwidacji barier transportowych – 1 projekt; kwota dofinansowania: 120 000,00 zł
 • OBSZAR F dotyczący tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – 1 projekt; kwota dofinansowania: 118 935,84 zł.

Przyznane dofinansowanie na realizację i obsługę projektów – obszar B, D, F zgodnie z decyzją PFRON wynosi: 258 914,78 zł.


Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Powiat Krakowski otrzymał dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczenie udzielonej dotacji to przygotowanie
i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się  wirusa SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi: 220 823 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 220 823 zł

Środki finansowe zostaną rozdysponowane dla 9 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby miejsc dla mieszkańców w DPS oraz ilości zatrudnionych pracowników DPS w przeliczeniu na etaty.Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 • Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: 32 260 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Czernej: 25 835 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach: 24 626 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Owczarach: 26 221 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: 37 882 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 16 276 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: 20 981 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Prusach: 14 493 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: 22 249 zł.

Środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia i rozwój infrastruktury Domów Pomocy Społecznej.

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia i rozwój infrastruktury Domów Pomocy Społecznej

Dofinansowanie wynosi: 259 200 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi: 328 000 zł

Środki finansowe zostały rozdysponowane dla 4 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego zaspokajając w ten sposób zgłoszone przez nich potrzeby.
Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 79 000 zł, w tym: wydatki bieżące –  49 000 zł, wydatki majątkowe – 30 000 zł
 2. Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: wydatki bieżące –  120 000 zł
 3. Dom Pomocy Społecznej w Prusach: wydatki bieżące  – 30 000 zł
 4. Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: wydatki majątkowe – 99 000 zł

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, realizowany ze środków finansowych pochodzących
z Funduszu Solidarnościowego
.

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, który jest realizowany
ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2023 dofinansowanie  wynosi: 886 000,42 zł, całkowita wartość zadania wynosi: 886 000,42 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.                             

W ramach posiadanych środków finansowych istnieje także możliwość rozliczenia kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej czy też dojazdu własnym środkiem transportu, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego Uczestnikowi Programu.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

lub

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt.1 lub 2.
   

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

W roku 2023 usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 54 osoby niepełnosprawne.


Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2023 dofinansowanie  wynosi: 1 347 222,34 zł, w tym: w ramach opieki dziennej – 167 357,21 zł,  w ramach opieki całodobowej – 1 179 865,13 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: 1 347 222,34 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent    osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

lub

       2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie
             w  udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. 

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Osoba niepełnosprawna/opiekun prawny, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W roku 2023 usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 22 osoby niepełnosprawne, w tym: 11 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 11 dzieci niepełnosprawnych.


Program wyrównywania różnic między regionami III – realizacja 2023r.

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między   regionami – III” i złożył do Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowne Wystąpienie w sprawie uczestnictwa w Programie  – obszar  D, F.

Zgodnie z decyzją PFRON przyznano dofinansowanie na realizację projektów w obszarach:

 • OBSZAR D dotyczący likwidacji barier transportowych – 2 projekty; kwota dofinansowania: 255 370,00 zł
 • OBSZAR F dotyczący modernizacji traktatów komunikacyjnych istniejących warsztatów terapii zajęciowej – 1 projekt; kwota dofinansowania: 171 744,82 zł.

Przyznane dofinansowanie na realizację i obsługę projektów – obszar D, F zgodnie z decyzją PFRON wynosi: 437 792,69 zł.


Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z budżetu państwa

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie wynosi: 3 069 042,00 zł

Całkowita wartość wynosi: 3 069 042,00 zł

Data podpisania umowy: wrzesień 2023

Środki finansowe zostaną rozdysponowane dla 9 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników w DPS w przeliczeniu na etaty.


Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: 445 038 zł
 2. Dom Pomocy Społecznej w Czernej: 351 000 zł
 3. Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach: 352 800 zł
 4. Dom Pomocy Społecznej w Owczarach: 352 650 zł
 5. Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: 547 950 zł
 6. Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 233 502 zł
 7. Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: 292 650 zł
 8. Dom Pomocy Społecznej w Prusach: 195 552 zł
 9. Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: 297 900 zł.

Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu polegającego na zakupie jednej pompy ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Konarach.

Dofinansowanie wynosi: 75 000,00zł

Data podpisania umowy: wrzesień 2023

Celem przyznania środków jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.


Powiat Krakowski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu – prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, polegającego na zagwarantowaniu właściwej opieki nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej w Batowicach, Czernej, Karniowicach, Owczarach i Więckowicach, zgodnie z wyszczególnieniem:

1)   Dom Pomocy Społecznej w Batowicach na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł,

2)   Dom Pomocy Społecznej w Czernej na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł,

3) Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach na wydatki bieżące w wysokości
60 000 zł,

4)   Dom Pomocy Społecznej w Owczarach na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł,

5)   Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach na wydatki bieżące w wysokości 60 000 zł.

Dofinansowanie wynosi: 300 000,00 zł

Wkład własny wynosi: 75.000,00 zł

Data podpisania umowy: październik 2023

Celem przyznania środków jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.


Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej z budżetu państwaAktualizacja

Powiat Krakowski otrzymał dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego powiatu tj. na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie wynosi: 3 699 950,00 zł

Całkowita wartość wynosi: 3 699 950,00 zł

Data podpisania umowy: listopad 2023

Środki finansowe zostaną rozdysponowane dla 9 Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie powiatu krakowskiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników w DPS w przeliczeniu na etaty.


Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Batowicach: 536 465 zł
 2. Dom Pomocy Społecznej w Czernej: 423 149 zł
 3. Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach: 425 318 zł
 4. Dom Pomocy Społecznej w Owczarach: 425 137 zł
 5. Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach: 660 475 zł
 6. Dom Pomocy Społecznej w Konarach: 281 564 zł
 7. Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie: 352 844 zł
 8. Dom Pomocy Społecznej w Prusach: 235 834 zł
 9. Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach: 359 164 zł.

Powiat Krakowski przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Pracy.

Celem Programu jest wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie czerwiec 2023 – listopad 2023.

Całkowita wartość realizacji zadania w okresie: czerwiec 2023 – listopad 2023 wyniosła 540.167,83 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 254.300,00 zł

Data zawarcia umowy Pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Krakowskim o dofinansowanie zadania: grudzień 2023


Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby  z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2024 dofinansowanie  wynosi: 727 209,00 zł, całkowita wartość zadania wynosi: 727 209,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.                             

W ramach posiadanych środków finansowych istnieje także możliwość rozliczenia kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej czy też dojazdu własnym środkiem transportu, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego Uczestnikowi Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom  z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu (Posiadanie doświadczenia, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym) ; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w Karcie zgłoszenia do Programu.

Za członka rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
 2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

W roku 2024 usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 55 osób niepełnosprawnych.


Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2024 dofinansowanie  wynosi: 1 829 880,00 zł, w tym: w ramach opieki dziennej – 244 800,00 zł,  w ramach opieki całodobowej – 1 585,080 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: 1 829 880,00 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie  o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą                   z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby                                   z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej, mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

 • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu

bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami

w formie wolontariatu, lub

 • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu

Posiadanie doświadczenia, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Usługa opieki wytchnieniowej nie może być  świadczona przez członków rodziny (na potrzeby realizacji  Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkującej razem z uczestnikiem Programu.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z usług opieki wytchnieniowej.

W roku 2024 usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 20 osoby niepełnosprawne, w tym: 10 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 10 dzieci niepełnosprawnych.

Usługą opieki  wytchnieniowej  w formie pobytu całodobowego planuje się objąć członków rodzin lub opiekunów 185  osób niepełnosprawnych. Usługa stacjonarna, świadczona w formie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, przysługujący limit w danym roku kalendarzowym to 14 dni. Informacje nt. programu w formie pobytu całodobowego dostępne są na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Batowicach www.dpsbatowice.pl


Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu