Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

image_pdfimage_print

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego oraz członek zespołu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania, a skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

 

Aktualnie wszystkie posiedzenia składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie odbywają się bez obowiązkowego uczestnictwa osoby zainteresowanej lub dziecka.

—————————————————————————————————————————————–

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019r). przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ( tj. do dnia 8 marca 2020r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( tj. od dnia 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

—————————————————————————————————————————————–

WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH

Zgodnie z 15 h ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w art. 15 h ust. 1 ( jak wyjaśniono powyżej):

– karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dot. kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

– karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – dot. kart parkingowych dla placówek

 

—————————————————————————————————————————————

KOMUNIKAT

 

     Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że od dnia 16 marca 2020 roku, wprowadzona zostaje zmiana organizacji przyjmowania stron w:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,
 • Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie,
 • Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Proszę kontaktować  się z wymienionymi jednostkami telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub e-mail. Istnieje również możliwość przesyłania korespondencji za pośrednictwem platformy e-puap.

W przypadkach wymagających  osobistego stawiennictwa (w związku z toczącymi się postępowaniami) w jednej
z w/w jednostek, proszę o telefoniczne ustalenie daty i godziny.

Wszystkie osoby, które nie umówiły telefonicznie bezpośredniej wizyty z pracownikami powyższych działów,
nie zostaną przyjęte.

 

Mając na uwadze dobro wspólne bardzo proszę o dostosowanie się do wytycznych.

 


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu ziemskiego krakowskiego jest powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- Kraków, Aleje Słowackiego 20 ( tel./fax. 12 634 42 66 wew. 568,569).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu ziemskiego krakowskiego swoim obszarem obejmuje 17 gmin wokół Krakowa tj.:
– Krzeszowice,
– Skała,
– Skawina,
– Słomniki,
– Świątniki Górne,
– Czernichów,
– Igołomia-Wawrzeńczyce,
– Iwanowice,
– Jerzmanowice-Przeginia,
– Kocmyrzów-Luborzyca,
– Liszki,
– Michałowice,
– Mogilany,
– Sułoszowa,
– Wielka Wieś,
– Zabierzów,
– Zielonki.

Druki do pobrania dostępne tutaj -> DRUKI


 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, a korzystanie z ulg i uprawnień – ważne informacje dostępne tutaj -> INFORMACJE

 


KARTY PARKINGOWE

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej:

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

1)osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2)osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3)osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy

2)dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21,00 zł.

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6 b ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.).

Karta parkingowa dla placówki:

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku placówki dołącza się:

1)dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21,00 zł.

2) przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

1)posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2)prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej

3)aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku

 

Uprawnienia o karty parkingowej na podstawie orzeczeń wydanych przed 1 lipca 2014r. 

Uprawnienia do karty parkingowej zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Uprawnienia o karty parkingowej na podstawie orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014r. 

Na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową mogą otrzymać jedynie osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N.

Kartę parkingową mogą otrzymać również osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

NOWE WNIOSKI!
Wniosek o wydanie karty parkingowej

DRUK OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

Załącznik do Wniosku w sprawie wydania karty parkingowej – Oświadczenie RODO

 


 

INFORMACJA.Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803). Określa ono termin do składania wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

 


 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:
  1. o niepełnosprawności
  2. o stopniu niepełnosprawności
  3. o wskazaniach do ulg i uprawnień

Ad 1) Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
Niepełnosprawność dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Ad 2) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.
Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.

W celu ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole prawidłowo wypełnione następujące druki:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności -podpisany przez osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego ( dotyczy dzieci do18 roku życia i osób ubezwłasnowolnionych).
 • Wymaganą dokumentację medyczną niezbędna do ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności:
  a). zaświadczenie lekarskie
  -wydane przez lekarza pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko
  – zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku
  b). załączone do zaświadczenia aktualne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu

Ad 3) Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
a) ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
– całkowitej niezdolności do pracy
– częściowej niezdolności do pracy
b) ważne orzeczenie organu rentowego( ZUS, MSWiA, MON ), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
c) ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności wyżej wymienionego orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy ( art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
W przypadku posiadania przez osobę zainteresowaną ważnego orzeczenia organu rentowego i ubiegania się o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, należy wypełnić:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • dołączyć dokumentację medyczną
 • dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu)

W tej sytuacji Powiatowy Zespół występuje do właściwego organu rentowego o wydanie kopii pełnej orzeczenia lekarskiego, która jest podstawą wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą być wydane jedynie po zbadaniu osoby przez lekarza- członka składu orzekającego. Na wydane w tym trybie orzeczenie nie przysługuje odwołanie!

 1. Powiatowy Zespół wydaje również legitymacje o niepełnosprawności ( osobie poniżej 16 roku życia ) i stopniu niepełnosprawności ( osobie powyżej 16 roku życia) na podstawie ważnego orzeczenia.
  W celu wydania legitymacji osoba zainteresowana wypełnia odpowiedni druk wniosku, dołącza kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu). W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację dokumentującą niepełnosprawność wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

III. Odwołania.
Po odebraniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności stronie przysługuje termin odwoławczy do 14 dni od daty odbioru orzeczenia.
Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoba zainteresowana składa do zespołu, który wydał zaskarżone orzeczenie.
Odwołanie nie ma prawem wymaganej formy, jednak w odwołaniu powinny się znaleźć skonkretyzowane zarzuty.

Powiatowy Zespół bada sprawę w ramach samokontroli w terminie 7 dni. Jeżeli do tego czasu nie wyda nowego orzeczenia uwzględniającego w całości żądania strony przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowe Zespoły orzekają do celów pozarentowych.
Wydane przez powiatowy zespół orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) nie może być podstawą do ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego.

Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1172, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162; z 2009 r., Nr 226, poz. 1829)
 • W kwestiach nie uregulowanych wyżej wymienionymi aktami prawnymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 ze zm.)

 

 

 


Druki do pobrania: