Wydawanie orzeczeń

image_pdfimage_print

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:

1. o niepełnosprawności,
2. o stopniu niepełnosprawności,
3. o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Ad 1) Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
Niepełnosprawność dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Ad 2) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.
Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.

W celu ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole prawidłowo wypełnione następujące druki:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – podpisany przez osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego ( dotyczy dzieci do 18 roku życia i osób ubezwłasnowolnionych).
 • Wymaganą dokumentację medyczną niezbędna do ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności:
  a) zaświadczenie lekarskie:
  – wydane przez lekarza pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko,
  – zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
  b) załączone do zaświadczenia aktualne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu, kartoteki leczenia z poradni specjalistycznych.

Ad 3) Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

a) ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • częściowej niezdolności do pracy,

b) ważne orzeczenie organu rentowego( ZUS, MSWiA, MON ), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,

c) ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności wyżej wymienionego orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy ( art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
W przypadku posiadania przez osobę zainteresowaną ważnego orzeczenia organu rentowego i ubiegania się o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, należy wypełnić:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • dołączyć dokumentację medyczną,
 • dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu).

W tej sytuacji Powiatowy Zespół występuje do właściwego organu rentowego o wydanie kopii pełnej orzeczenia lekarskiego, która jest podstawą wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą być wydane jedynie po zbadaniu osoby przez lekarza- członka składu orzekającego. Na wydane w tym trybie orzeczenie nie przysługuje odwołanie.

Odwołania.

Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Powiatowe Zespoły orzekają do celów pozarentowych.
Wydane przez powiatowy zespół orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) nie może być podstawą do ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego.

Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
 • W kwestiach nie uregulowanych wyżej wymienionymi aktami prawnymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Druki do pobrania:

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dorośli (osoby powyżej 16 roku życia)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Sytuacja społeczna i zawodowa

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności – dzieci (osoby poniżej 16 roku życia)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającej się o zasiłek

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego