Komunikaty

image_pdfimage_print

USTALANIE POTRZEBY WSPARCIA

1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

INFOLINIA DO SPRAW USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA: nr tel. 12 39-21-420

  • Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  • Wniosek, może zostać złożony za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jeżeli wniosek zostanie złożony w powiatowym zespole to jest przekazywany przez zespół do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Druki:

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

OD DNIA 30.12.2023 R. NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KART PARKINGOWYCH

W Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie informuje, że w dniu 30 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r., poz. 2768), która uchyla zapisy art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852).

Wymieniona wyżej ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wprowadza w art. 1 regulację, zgodnie z którą:
orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 z późn. zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Równocześnie przedłużenie następuje z mocy przepisów prawa i nie będą wydawane w tym zakresie żadne zaświadczenia ten fakt potwierdzające.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa we wskazanym powyżej w art. 1, karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.