Karty parkingowe

image_pdfimage_print

UWAGA!!! ZMIANA WNIOSKU O KARTĘ PARKINGOWĄ

DRUK DLA OSÓB I PLACÓWEK SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK PRZED UPŁYWEM 90 DNIA OD ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO CZYLI DO DNIA 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej

2. Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

3. Druk opłaty za wydanie karty parkingowej

DRUK DLA OSÓB I PLACÓWEK SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK PO UPŁYWIE 90 DNI OD ODWOŁANIA STANU EPIDEMICZNEGO CZYLI PO 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej

2. Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

3. Druk opłaty za wydanie karty parkingowej

OD DNIA 29.09.2023 r. Wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany OSOBIŚCIE przez osobę niepełnosprawną (z wyjątkiem: 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów; 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców; 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami – wyjątek: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest umieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł.

3. Do wglądu – oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6 b ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz.100 ze zm).

Karta parkingowa dla placówki:

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku placówki dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21,00 zł,
 • przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;
 • aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

——————————————————————————————————————-

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.
Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej:

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21,00 zł.

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6 b ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Karta parkingowa dla placówki:

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku placówki dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21,00 zł,
 2. przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

 1. posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 2. prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;
 3. aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

Uprawnienia do karty parkingowej na podstawie orzeczeń wydanych przed 1 lipca 2014r.

Uprawnienia do karty parkingowej zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Uprawnienia do karty parkingowej na podstawie orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014r.

Na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową mogą otrzymać jedynie osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R, 07-S lub 10-N.
Kartę parkingową mogą otrzymać również osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.