Bariery w komunikowaniu się i technicznie

image_pdfimage_print

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego.

Załączniki do procedury: Wniosek z załącznikiem.

Podstawa prawna:

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „d” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j.t. ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.);

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.).

Termin składania wniosku:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleje Słowackiego 20, w pokoju nr 7, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego).

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Dział Rehabilitacji Społecznej, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12 3979567; e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Dokumenty od Wnioskodawcy:

1. Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury);

2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);

3.Pełnomocnictwo lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

Wnioskodawca może również dołączyć do wniosku:

1) Zaświadczenie lekarskie wystawione czytelnie, w języku polskim zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń według załączonego wzoru,

2) Aktualną opinię psychologa/pedagoga szkolnego z informacją w jaki sposób wnioskowany sprzęt wpłynie na rozwój dziecka, w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia;

3) Fakturę pro forma lub ofertę cenowa na zakup wnioskowanych urządzeń,

4)Aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16 – 24 lat;

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia: Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, decyzja administracyjna o odmowie dofinansowania.

Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu w Krakowie uchwały w sprawie określenia rodzajów i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Oświadczenie wnioskodawcy, poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Krakowskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Informacje dla Wnioskodawcy:

1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 5% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

3. Sprzęt i urządzenia wraz z montażem, które mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach zadania likwidacja barier w komunikowaniu się powinny cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniami specjalistycznymi.

4. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek pomiędzy tymi potrzebami, a wnioskowanym sprzętem w kontekście wpływu jego zakupu na ułatwienie osobie niepełnosprawnej kontaktów z otoczeniem. Istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania dofinansowania.

5. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

7. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się
o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

8. Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o plan podziału środków finansowych PFRON przyznawanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Powiecie Krakowskim oraz zasady rozpatrywania wniosków ustalone na dany rok budżetowy.


Procedura dofinansowania – bariery techniczne -> do pobrania
Wniosek -> do pobrania
Zaświadczenie lekarskie -> do pobrania