Uchwała Nr 220/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

image_pdfimage_print

Treść alternatywna powyżej zamieszczonego pliku uchwały:

Uchwała Nr 220/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) art. 35a ust. 1 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przyjętego przez Ministra Rodziny      i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647 ze zm.) Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

1. Postanawia się przystąpić w roku 2024 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej Programem.

2. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3. Środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu przekazane zostaną Powiatowi Krakowskiemu na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim.

§2

Realizację programu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  w Krakowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter