Opieka Wytchnieniowa w roku 2024

image_pdfimage_print

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Logotypy

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2024 dofinansowanie  wynosi: 1 829 880,00 zł, w tym: w ramach opieki dziennej – 244 800,00 zł,  w ramach opieki całodobowej – 1 585,080 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: 1 829 880,00 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie  o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej, mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

  • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu

bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami

w formie wolontariatu, lub

  • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu

Posiadanie doświadczenia, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Usługa opieki wytchnieniowej nie może być  świadczona przez członków rodziny (na potrzeby realizacji  Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkującej razem z uczestnikiem Programu.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z usług opieki wytchnieniowej.

W roku 2024 usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej planuje się objąć 20 osoby niepełnosprawne, w tym: 10 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 10 dzieci niepełnosprawnych.

Usługą opieki  wytchnieniowej  w formie pobytu całodobowego planuje się objąć członków rodzin lub opiekunów 185  osób niepełnosprawnych. Usługa stacjonarna, świadczona w formie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, przysługujący limit w danym roku kalendarzowym to 14 dni. Informacje nt. programu w formie pobytu całodobowego dostępne są na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Batowicach www.dpsbatowice.pl

Treść informacji w wersji WORD:


Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter