Konkurs ofert – Opieka Wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim

image_pdfimage_print

Uchwała Nr 97/2024

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 3 kwietnia 2024r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 107), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 11 ust. 1 pkt. 2  i ust. 2 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.), art. 35a ust. 1 pkt 1 lit. a, art.36 ust 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 44), Uchwały Nr XXXVI/399/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim na lata 2022-2026” oraz Uchwały Nr LVII/589/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2023 roku  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieki wytchnieniowej:

Zadanie Nr 1

– organizacja i zapewnienie opieki dla 15 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia wraz z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych na czas odpoczynku lub nieobecności  opiekunów osób niepełnosprawnych tzw. opieki wytchnieniowej;

Zadanie Nr 2

– organizacja i zapewnienie opieki oraz rehabilitacji społecznej dla 15 osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia na czas odpoczynku lub nieobecności opiekunów osób niepełnosprawnych tzw. opieki wytchnieniowej;

§ 2

Na realizację zadań, o którym mowa w § 1 przeznacza się kwotę:

1) Zadanie Nr 1 –  127 500,00 złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100),

2) Zadanie Nr 2 –  127 500,00 złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100),

§ 3

Powołuje się Komisję do oceny ofert w konkursie, o którym mowa w § 1 w składzie:

1) Przewodniczący – P. Agnieszka Biela – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

2) Członek – P.Katarzyna Kapelak-Legut – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

3) Członek – P.Małgorzata Zięć – Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie

4) Członek – P.Małgorzata Urbanik– reprezentant organizacji pozarządowych.

Pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie: P. Katarzyna Grynda oraz P.Katarzyna Gumula.

§ 4

1.Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieki wytchnieniowej w powiecie krakowskim, ustalenie jego zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Regulamin pracy  Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.          


Treść Uchwały wraz z załącznikami w wersji WORD do pobrania:

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter