Informacje

image_pdfimage_print

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

 


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu ziemskiego krakowskiego jest powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- Kraków, Aleje Słowackiego 20 ( tel./fax. 12 634 42 66 wew. 568).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu ziemskiego krakowskiego swoim obszarem obejmuje 17 gmin wokół Krakowa tj.:
– Krzeszowice,
– Skała,
– Skawina,
– Słomniki,
– Świątniki Górne,
– Czernichów,
– Igołomia-Wawrzeńczyce,
– Iwanowice,
– Jerzmanowice-Przeginia,
– Kocmyrzów-Luborzyca,
– Liszki,
– Michałowice,
– Mogilany,
– Sułoszowa,
– Wielka Wieś,
– Zabierzów,
– Zielonki.

Druki do pobrania dostępne tutaj -> DRUKI

 


 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, a korzystanie z ulg i uprawnień – ważne informacje dostępne tutaj -> INFORMACJE

 


 

 

WAŻNA INFORMACJA.
Zasady wydawania kart parkingowych

NOWE WNIOSKI!
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej 2015
Oświadczenie – załącznik do wniosku 2015

 

INFORMACJA.
Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803). Określa ono termin do składania wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.


I. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:
1. o niepełnosprawności
2. o stopniu niepełnosprawności
3. o wskazaniach do ulg i uprawnień

Ad 1) Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka. Niepełnosprawność dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Ad 2) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.
Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.

W celu ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole prawidłowo wypełnione następujące druki:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności -podpisany przez osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego ( dotyczy dzieci do18 roku życia i osób ubezwłasnowolnionych).
 • Wymaganą dokumentację medyczną niezbędna do ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności:
  a). zaświadczenie lekarskie
  -wydane przez lekarza pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko
  – zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku b). załączone do zaświadczenia aktualne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu

Ad 3) Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
a) ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
– całkowitej niezdolności do pracy
– częściowej niezdolności do pracy
b) ważne orzeczenie organu rentowego( ZUS, MSWiA, MON ), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
c) ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności wyżej wymienionego orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy ( art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
W przypadku posiadania przez osobę zainteresowaną ważnego orzeczenia organu rentowego i ubiegania się o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, należy wypełnić:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • dołączyć dokumentację medyczną
 • dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu)

W tej sytuacji Powiatowy Zespół występuje do właściwego organu rentowego o wydanie kopii pełnej orzeczenia lekarskiego, która jest podstawą wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą być wydane jedynie po zbadaniu osoby przez lekarza- członka składu orzekającego. Na wydane w tym trybie orzeczenie nie przysługuje odwołanie!

II. Powiatowy Zespół wydaje również legitymacje o niepełnosprawności ( osobie poniżej 16 roku życia ) i stopniu niepełnosprawności ( osobie powyżej 16 roku życia) na podstawie ważnych orzeczeń.
W celu wydania legitymacji osoba zainteresowana wypełnia odpowiedni druk wniosku, dołącza kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu) oraz dwa aktualne zdjęcia. Wniosek podpisuje osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy ( dotyczy to dzieci do 18 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych).

III. Odwołania.
Po odebraniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności stronie przysługuje termin odwoławczy do 14 dni od daty odbioru orzeczenia. Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoba zainteresowana składa do zespołu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Odwołanie nie ma prawem wymaganej formy, jednak w odwołaniu powinny się znaleźć skonkretyzowane zarzuty.

Powiatowy Zespół bada sprawę w ramach samokontroli w terminie 7 dni. Jeżeli do tego czasu nie wyda nowego orzeczenia uwzględniającego w całości żądania strony przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowe Zespoły orzekają do celów pozarentowych.
Wydane przez powiatowy zespół orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) nie może być podstawą do ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 7 z 23 stycznia 2003 roku, poz.79)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DZ. U. Nr 139, poz.1328 z dnia 8 sierpnia 2003 roku)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia ( Dz. U. Nr 17, poz. 162)
 • W kwestiach nie uregulowanych wyżej wymienionymi aktami prawnymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami)