Sprzęt rehabilitacyjny

image_pdfimage_print

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego.

Załączniki do procedury: Wniosek z załacznikiem

Podstawa prawna:

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j.t. ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.);

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U.2013.267 j.t. ze zm.).

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, w pokoju nr 7, w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego).

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Dział Rehabilitacji Społecznej, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12 3979567; e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl

Dokumenty od Wnioskodawcy:

1.Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury);

2.Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);

3.Pełnomocnictwo lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.

Wnioskodawca może również dołączyć do wniosku:

1) Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione czytelnie, w języku polskim, według załączonego wzoru,

2) Fakturę pro forma lub ofertę cenowa na zakup wnioskowanych urządzeń.

 

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia: Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, decyzja administracyjna o odmowie dofinansowania.

Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie postępowania administracyjnego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Powiatu w Krakowie uchwały w sprawie określenia rodzajów i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Oświadczenie wnioskodawcy, poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie nie ma zaległości wobec PFRON lub wnioskodawca ten nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Krakowskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Informacje dla Wnioskodawcy:

1. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2.Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

3.Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem  środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

4.Wysokość dochodów obliczana jest w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Dochód rodziny należy podzielić przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym. O dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

–        50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

–        65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

5. Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o plan podziału środków finansowych PFRON przyznawanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Powiecie Krakowskim oraz zasady rozpatrywania wniosków ustalone na dany rok budżetowy.

Wniosek -> do pobrania
Zaświadczenie lekarskie -> do pobrania