„Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

image_pdfimage_print

Powiat Krakowski przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

Logotypu

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA OSÓB, UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O PRZYZNANIE POMOCY RODZINIE W OPIECE NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W FORMIE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleja Słowackiego 20, 30-037 Kraków informuje o możliwości zgłaszania do programu  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Krakowskiego i będzie świadczona w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone  w godzinach 6.00-22.00.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod numerem telefonu 12 397-95-64, 12 397-95-74.

Kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do ogłoszenia, należy składać w terminie od   29 kwietnia 2022 roku do 13 maja 2022 roku za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Aleja Słowackiego 20, parter pokój 4, lub mailem na adres kgumula@powiat.krakow.pl.

Osoby, których zgłoszenia wpłyną po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc.

Zgłoszenia będą rozpatrywane po zawarciu przez Powiat Krakowski umowy z Wojewodą Małopolskim oraz otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Ponadto informujemy, że usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub

2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem   z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu   o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń                            w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

 

Osoba niepełnosprawna/opiekun prawny, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Usługą opieki wytchnieniowej planuje się objąć:

20 osób niepełnosprawnych, tym:                    

dla 10 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności planuje się 240 godzin na osobę świadczonej usługi w okresie najwcześniej od 13 czerwca do 31 grudnia bieżącego roku,

dla 10 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności planuje się 240 godzin na osobę świadczonej usługi w okresie najwcześniej od 13 czerwca do 31 grudnia bieżącego roku

przez okres obowiązywania umowy z osobą niepełnosprawną/opiekunem prawnym nie dłużej jednak niż do 31.12.2022r.

Usługa opieki wytchnieniowej nie może być  świadczona przez członków rodziny (na potrzeby realizacji  Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu), opiekun  ów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Osoba niepełnosprawna lub członkowie rodziny/opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na  równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą dokonywać  samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

W przypadku wystąpienia możliwości wskazania osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej należy wypełnić załącznik do ogłoszenia pod nazwą Informacje dotyczące osoby wskazanej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 oraz informacjami dotyczącymi programu, które dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie pod adresem  www.pcpr.powiat.krakow.pl

 

Załączniki do Programu – do pobrania w wersji WORD:

1. Nabór-ogłoszenie OW 2022

2. Zgoda wraz z klauzulą informacyjną OW

3. Klauzula Ministerstwa OW

4. Załącznik dot. wskazania osoby

5. Zgoda osoby wskazanej do OW

6. Potwierdzenie zapoznania się wskazanej osoby OW z Klauzulą Ministerstwa OW

7. Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa

8. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej

9. Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2022

 

 

Logotypy:

Znak graficzny obowiązującej flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony,

Godło Rzeczypospolitej Polskiej z wizerunkiem orła białego w koronie w czerwonym polu

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter