Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert i zleceniu realizacji zadania w zakresie pieczy zastępczej.

image_pdfimage_print

Uchwała Nr 129/2023

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 18 maja 2023

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pieczy zastępczej tj. prowadzenie w latach 2023-2025 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci

Na podstawie art.  32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ), i art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust.2, art. 13, art. 14, art. 15 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie  (Dz.U. z 2023, poz. 571),  art. 93 ust. 2, art. 190 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r.  poz. 447) Uchwały Nr XLVI/487/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia z dnia 26 października 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert i postanawia zlecić realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej tj. prowadzenie w latach 2023-2025 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci Domowi Zakonnemu Zgromadzenia Sług Miłości CENTRUM DON GUANELLA z siedzibą w Skawinie, ul. Leśna 5, 32-050 Skawina i przyznać dotację:

– w roku 2023 kwotę nie przekraczającą: 465 000,00 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100),

– w roku 2024 kwotę nie przekraczającą; 759 000,00 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100),

– w roku 2025 kwotę nie przekraczającą: 819 720,00 (słownie złotych: osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia 00/100).

§ 2

Szczegółowy zakres zadań, zasady i terminy przekazania dotacji określi umowa zawarta
w trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść Uchwały do pobrania:

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter