Konkurs ofert – rehabilitacja społeczna

image_pdfimage_print

Uchwała Nr 98/2024

Zarządu Powiatu w Krakowie

z dnia 3 kwietnia 2024r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2024 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego, przyznania na ten cel dotacji, ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 107 t.j.), Uchwały Nr LVII/589/2023 Rady Powiatu
w Krakowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, Uchwały Nr LXII/624/2024 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2024 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim oraz art. 4  ust. 1 pkt. 7,  art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust 1. pkt 1, ust. 2, art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571), art. 36 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 44), § 1, pkt.1 i 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1945), Zarząd Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2024 zadań w zakresie:

1) prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;

2) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
    z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

oraz przyznania na ten cel dotacji.

2. Celem otwartego konkursu ofert jest pomoc osobom niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu krakowskiego w zakresie rehabilitacji społecznej.

§ 2

Na wsparcie realizacji zadań, o którym mowa w § 1, przeznacza się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 50 000,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

§ 3

Powołuje się Komisję do oceny ofert w konkursie, o którym mowa w § 1 w składzie:

1) Przewodniczący –  P. Tadeusz Nabagło – Członek Zarządu

2) Członek – P. Agnieszka Biela – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

3) Członek – P.Małgorzata Zięć – Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie

4) Członek – P.Małgorzata Urbanik– reprezentant organizacji pozarządowych.

Pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie: P. Katarzyna Kapelak- Legut, P. Katarzyna Grynda oraz P. Karolina Jaskóla

§ 4

1.Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,  ustalenia jego zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Regulamin Pracy Komisji Konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    w Krakowie.

              § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść Uchwały wraz z załącznikami w wersji WORD do pobrania:

Udostępnij
Share on FacebookTweet about this on Twitter